Άρθρο 22 Μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 39, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής Δ.Π.Κ. και της δήλωσης του άρθρου 23 επιτρέπεται η υποβολή της εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18, ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του πρώτου εδαφίου και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Σε περίπτωση μη υποβολής Δ.Π.Κ. και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, ο συντονιστής του άρθρου 26 ενημερώνει αμελλητί τους αρμόδιους φορείς ή όργανα της παρ. 1 του άρθρου 17 και ο υπόχρεος διώκεται πειθαρχικά κατά τις κείμενες πειθαρχικές διατάξεις.

  • 3 Φεβρουαρίου 2023, 10:25 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

    Πότε χρονικά, ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας επι της μη υποβολής ΔΠΚ και Δηλωσης Οικονομικων Συμφερόντων;

  • 3 Φεβρουαρίου 2023, 04:25 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

    Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 πρέπει να οριστεί με σαφήνεια πότε ενημερώνει ο συντονιστής τους φορείς για να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή σε περίπτωση μη υποβολής μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18;