Άρθρο 39 Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
2. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων, για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
3. Αν οι πράξεις της παρ. 1 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 11:53 | Vouliwatch

    Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι «Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει Δ.Π.Κ. εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή Δ.Π.Κ., τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή». Ωστόσο, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22 προβλέπει ότι: «Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του πρώτου εδαφίου και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18». Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές το σε ποια προθεσμία αναφέρεται το προτεινόμενο άρθρο, γεγονός ιδιαίτερα προβληματικό για μία ποινική διάταξη. Στην περίπτωση δε, που η προβλεπόμενη προθεσμία είναι τελικά το ένα έτος (αντί των 60 ημερών που προέβλεπε ο ν. 3213/2003), θα πρέπει να δικαιολογηθεί το για ποιον λόγο παρεκτείνεται για τόσο μεγάλο διάστημα η ως άνω προθεσμία.

    Τέλος, απαλείφεται η πρόβλεψη του ν. 3213/2003 ότι «Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου» η οποία προτείνεται να επανέλθει.