Άρθρο 4

Το  άρθρο 17 του Ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α/ 27/ 8.3.1990), «για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις»  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17 Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1. Ο Οργανισμός  Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν.1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του.

2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ.  είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένους εργοδότες.   Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως:  α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας γ) εκπονεί επιστημονικές  έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συμβούλια των: α) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική  Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), καθώς επίσης προς τον Υπουργό Οικονομικών  και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

α) ένα εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ένα της ΓΣΕΒΕΕ και ένα της ΕΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους,

β)  τρεις εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., με τους αναπληρωτές τους ,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, με τον αναπληρωτή του, κάτοχο πτυχίου Πανεπιστημίου με επιστημονική ή επαγγελματική εξειδίκευση στην οικονομία της εργασίας ή τις εργασιακές σχέσεις.

δ) ένα μόνιμο μέλος διδακτικού ερευνητικού  προσωπικού (ΔΕΠ) των Νομικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας, με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου και επιλέγονται με απόφαση πέντε εκ των μελών των περιπτώσεων α’ και β’ σε συνεδρίαση, στην οποία συγκαλούνται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

ε) ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρο σε θέματα οικονομίας ή εργασιακών σχέσεων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση πέντε εκ των μελών των περιπτώσεων α’ και β’ σε συνεδρίαση, στην οποία συγκαλούνται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

στ) Με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α΄ και β΄ επιλέγεται ο Πρόεδρος και  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕΔ. εκ των τακτικών μελών των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και ε΄, που λαμβάνεται σε συνεδρίαση, στην οποία συγκαλούνται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,.

4. Για τις περιπτώσεις  α’, β και δ΄  η υπόδειξη από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πρόσκληση του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε περίπτωση, που δεν γίνει υπόδειξη μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η υπόδειξη του μέλους της περίπτωσης δ’ γίνεται με την απόφαση πέντε τουλάχιστον εκ των μελών των περιπτώσεων α΄ και β΄ και το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με όσα μέλη τελικά υποδείχτηκαν.

5.   Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής Πρόεδρος από τα τακτικά μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.    α)  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  Ο επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη συνεχόμενη τριετία.

β)  Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως  τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί με την διαδικασία της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τον φορέα από τον όποιο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για  το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.

7.  α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά σώματα.

Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα είναι 38 εκ των οποίων 12 είναι διαιτητές. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες  μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός κάθε σώματος, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 38 θέσεων.

β) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν με αντικειμενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών, που εκδίδεται με  απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την θετική  απόφαση τουλάχιστον επτά (7) μελών του ( πλειοψηφία 7/9) εκ των οποίων πέντε μέλη των περιπτώσεων α’ και β’  .

8.  α) Οι υποψήφιοι μεσολαβητές πρέπει :

ι)   να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,

ιι) να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου,  νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,

ιιι) να έχουν 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων .

β)      Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:

ι) Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,

ιι) να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,

ιιι) να έχουν 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

γ) Συνεκτιμώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μπορεί με κανονισμό να καθορίσει επιπλέον προσόντα από όσα αναφέρονται.

9.  Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, η οποία είναι ανανεώσιμη με δυνατότητα μεταβολής της ιδιότητας του μεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούμενη θητεία τους. Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύμφωνα με όσα ορίζει  ειδικός κανονισμός με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την θετική  απόφαση τουλάχιστον επτά (7) μελών του ( πλειοψηφία 7/9) εκ των οποίων πέντε μέλη των περιπτώσεων α’ και β’  .

10.    α) Ο διορισμός γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων των μεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών.  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, σχετικές δημοσιεύσεις και δήλωση σε ποιό από το δύο σώματα προτιμούν να ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο καθορίζεται με την προκήρυξη.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων και ενδεχόμενη προφορική συνέντευξη, επιλέγει τους ικανότερους με την θετική  απόφαση τουλάχιστον επτά (7) μελών του (πλειοψηφία 7/9) εκ των οποίων πέντε μέλη των περιπτώσεων α’ και β’.

11. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που αφορά τα θέματα των παραγράφων 3 έως 10  του άρθρου , περιλαμβανομένου του αριθμού των θέσεων μεσολαβητών διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ..

12   α)  Μέσα  σε ένα μήνα από την έκδοση του παρόντος  κινείται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφιστάμενου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξακολουθεί  να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντά του,  σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.1876/1990.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο  αποκλείεται ο ορισμός των  τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας.

β) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού   Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών και διαιτητών.  Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές, που υπηρετούν σήμερα στον Ο.ΜΕ.Δ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μεσολαβητών διαιτητών, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και αυτοί, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Μαρτίου 2011, οπότε και λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Ο.ΜΕ.Δ.

γ)  Τα Προεδρικά Διατάγματα 198/1990 «Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας» και 147/1990 « Ορισμός αριθμού Μεσολαβητών – Διαιτητών», καθώς και οι υφιστάμενοι κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.1876/1990  εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αντίθετης διάταξης προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησή τους.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 23:44 | Μαίρη

  Στις προσλήψεις για τις θέσεις Μεσολαβητών και Διαιτητών αποκλείονται πρόσωπα συγγενικά των μελών του Δ.Σ. του Ο.Μ.Ε.Δ

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 14:06 | panagiotis

  Κατάργηση του Ο.ΜΕ.Δ πρίν την εφαρμογή του.
  Το ίδιο το υπέυθυνο υπουργείο είναι δυνατόν να επιβλέπει την κατάσταση αφού θα τυπώσει εκκατομμύρια POLICY DOCUMENTS που θα μοιράσει σε όλες τις πλευρές και θα αναγράφονται τα βασικά γενικά συμφωνηθέντα με την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ κοινή σε όλα τα αντίτυπα.
  Το ίδιο το υπουργείο είναι υπεύθυνο να σχεδιάζει νέα μέτωπα στροφής επιχειρήσεων κα εργαζομένων.
  Αντί να διαιρεί και να βασιλεύει με ανευθυυπευθυνότητα υπηρεσιών που αρμόζουν σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 19:21 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

  Συμφωνούμε με το άρθρο 4 στα σημεία που βελτιώνει το άρθρο 16 του Ν1876/1990.
  Πράγματι είναι βελτίωση η διατύπωση του σκοπού του ΟΜΕΔ και των μέσων για την πραγματοποίηση του, καθώς και η ενίσχυση της πλειοψηφίας των κοινωνικών εταίρων στο διοικητικό συμβούλιο.
  Δεν συμφωνούμε και δεν βλέπουμε την σκοπιμότητα για την δημιουργία διακριτών σωμάτων μεσολαβητών και διαιτητών (παράγραφος 7 του άρθρου 4). Με τον Ν.1876/1990 υπήρχε σώμα μεσολαβητών – διαιτητών και αντίστοιχα ένας κατάλογος μεσολαβητών και ένας κατάλογος διαιτητών, χωρίς να αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να είναι διαιτητής και μεσολαβητής. Στο χειρισμό των υποθέσεων διαιτησίας, με βάση τους κανονισμούς του ΟΜΕΔ, αποκλείεται από τη κλήρωση διαιτητή εκείνος ο μεσολαβητής – διαιτητής που χειρίστηκε την υπόθεση στη μεσολάβηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτή η ρύθμιση, που εφαρμόστηκε με επιτυχία και για την οποία η εμπειρία δεν μας δημιούργησε ποτέ οποιαδήποτε ανησυχία.
  Τέλος η επικείμενη αναδιάρθρωση του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών έως την 31.3.2011, δεν δικαιολογείται, αφού σύμφωνα με τους Κανονισμό των Μεσολαβητών-Διαιτητών οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αξιολογούνται ετησίως και η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί ανά τριετία με απόφαση του ΔΣ του ΟΜΕΔ, έπειτα από την αξιολόγηση. Δεν κατανοούμε γιατί αυτή η διαδικασία, που άλλωστε διατηρείται, και με τη νέα ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 02:29 | Βίβιαν Γερουλάνου

  Μάλλον οι σχολιάζοντες δεν γνωρίζουν το εργασιακό καθεστώς των μεσολαβητών-διαιτητών. Ο ορισμός τους γίνεται με δημόσια προκήρυξη ή με επανάκριση και ανανέωση της θητείας τους. Η αμοιβή τους δεν είναι με κάποιο διασφαλισμένο μισθό, αλλά καταβάλλεται ανα υπόθεση που τυχόν θα αναλάβουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Δεν υπάρχει, λοιπόν, διασφαλισμένη απασχόληση και αντίστοιχο εισόδημα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, που αναλαμβάνουν υποθέσεις, αν επιλεγούν ή κληρωθούν, όπως οι δικηγόροι. παράλληλα, ασκούν το (ελεύθερο, συνήθως) επάγγελμά τους στο χώρο των εργασιακών σχέσεων ως οικονομολόγοι, εργατολόγοι, ερευνητές, σύμβουλοι κλπ.

  Οι θέσεις αυτές δεν μπορεί να καλυφθούν με τη μετάταξη κρατικών υπαλλήλων, γιατί ο νόμος, για ευνόητους λόγους, απαγορεύει στους Μεσολαβητές-Διαιτητές να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα κατώτατα όρια ηλικίας μπαίνουν γιατί απαιτείται σημαντική προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, κατάρτιση και μάλιστα συνεχής πρόσθετη εκπαίδευσή τους, αφού επιλεγούν, εμπειρία όχι γενικά και αόριστα στις «εργασιακές σχέσεις», αλλά ειδικότερα στις τεχνικές συλλογικών διαπραγματεύσεων, στον χειρισμό και στην επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, για πολλά και διαφορετικά οικονομικά και εργασιακά θέματα.

  Η πρόταση που κατατέθηκε για ορισμό των Μεσολαβητών και Διαιτητών υποχρεωτικά μόνο για μια διετία, χωρίς καμιά δυνατότητα ανανέωσης θητείας, ακούγεται και δημοκρατική και ελκυστική. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία όπου θα ίσχυε υποχρεωτικά το ίδιο (ανεξάρτητα από εμπειρία, απαιτούμενη εξειδίκευση και απόδοση) για όλες τις θέσεις των δικαστών, των προέδρων-διευθυνόντων συμβούλων και των στελεχών μεγάλων εταιρειών, σε θέσεις εμπιστοσύνης και ευθύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, για τα στελέχη και τους συμβούλους των εργατικών και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τους πάσης φύσεως πολιτικούς. Ουδείς αναντικατάστατος – ‘Η μήπως όχι;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 01:21 | Βίβιαν Γερουλάνου

  Είναι παράδοξος ο περιορισμός της θητείας των τακτικών μελών Δ.Σ. του ΟΜΕΔ, που εκπροσωπούσαν τριτοβάθμιες εργοδοτικές ή εργατικές οργανώσεις, στις δυο συνεχόμενες θητείες και μάλιστα αναδρομικά.
  Εαν οι αντίστοιχες οργανώσεις είχαν ή έχουν κάποιο λόγο να άρουν την εμπιστοσύνη τους στους μέχρι σήμερα εκπροσώπους τους, ας το κρίνουν ελεύθερα οι ίδιες και ας πράξουν ανάλογα.

  Ο νομοθέτης δεν έχει κανένα βάσιμο λόγο να παρέμβει στο συγκεκριμένο θέμα, με μια διάταξη που δημιουργεί την εντύπωση ότι φωτογραφίζει πρόσωπα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 19:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΓΛΟΥ

  Θα πρότεινα να υπάρχουν παρόντες και τρείς τουλάχιστον απλοί εργαζόμενοι (όχι συνδικαλιστές)παρόντες κατά την κρίση οποιασδήποτε εργασιακής διαφοράς,οι οποίοι θα προκύπτουν απο τυχαία επιλογή.
  Αυτοί θα αφορούν επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα…
  Για επιχειρήσεις μικρότερες να επιλέγεται επίσης τυχαία,ένας εργαζόμενος απο οποιαδήποτε άλλη μεγάλη επιχείρηση -όχι απο την ίδια – πλήν συνδικαλιστών.
  Και αυτό γιατί, ο κοματικοποιημένος συνδικαλισμός και οι εκπρόσωποι αυτών,δεν αποτελούν μέρος εργασιακής διαφοράς και δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτοι στήν θέση και στην άποψη που εκφράζουν για τα εργασιακά ζητήματα

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 14:18 | Eleni Tagkalidou / Amarantidou

  mipos tha itane kalo na dosoume tin efkeria kai stin neolea pou teliose
  panepistimio kai den exei elpida na wrei ergasia na mporei na kanei aitisi
  kai na proslifthei san mesolawitis i diaititis asxetos an einai 25 eton? na pantrepsoume to palio me to kainourgio!!!
  Mporei enas neos na min exei tin empeiria pollon eton(kati pou den einai panta pleonektima)alla exei anoixtous orizontes kai oramata gia olous tous sinomilikous tou.
  Auto gia mena einai simantiki allagi kai ananeosi.
  efxaristo.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 14:21 | Αντώνιος Βάγιας

  ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Στην περίπτωση β τής παραγράφου 6, δεύτερο εδάφιο, αντί τής λέξης «τακτικό» να τεθεί η λέξη «αναπληρωματικό».

 • Με αφορμή τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τη διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών, επιθυμούμε να επισημάνουμε το εξής:

  Άρθρο 4 παράγραφοι 7,8,9,10

  Στο άρθρο 4 παράγραφος 7, 8, 9, και 10 του σχεδίου νόμου και αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μελών των σωμάτων Μεσολαβητών και Διαιτητών, εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανοικτή διαδικασία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα προσθήκης νέων επιστημονικών συνεργατών στον Οργανισμό, οι οποίοι εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν υποψηφιότητα συμμετοχής προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος, η αντικειμενικότητα στην κρίση και στην αξιολόγηση για την έκδοση αποφάσεων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 11:26 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  Αναγράφεται,

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
  7. α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά σώματα.

  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα είναι 38 εκ των οποίων 12 είναι διαιτητές. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός κάθε σώματος, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 38 θέσεων.

  Και σκέπτομαι εγώ,

  Αναφέρετε συνεχώς στα ΜΜΕ το πλεονάζον προσωπικό που υπάρχει στον δημόσιο τομέα και είναι πλέον γνωστό σε όλους μας.

  Μήπως θα είναι πιο φρόνιμο και δίκαιο για τον ελληνικό λαό μετά από ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ αξιολόγηση κάποιον ανθρώπων που βρίσκονται είδη στον δημόσιο τομέα και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους (δηλαδή των Έλληνα φορολογούμενο) να μεταταχθούν σε κάποιες θέσεις από τις παραπάνω χωρίς να γίνει η πρόσληψη με ΝΕΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ (λόγω επηρείας ;) άσχετα αν είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Μετά την λήξη της θητείας τους να μετατεθούν σε άλλες οργανικές θέσεις). Μήπως πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό;
  Ας ενεργοποιήσουμε !!! των κρατικό υπάλληλο που έχει δυνατότητες και γνώσεις αλλά το σύστημα που διοικείτε των υπνωτίζει.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 23:15 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεμα. Προβλημα στην επιχειρηση σχετικα με τις εργασιακες σχεσεις των εργαζομενων που ως ένα σημειο σεβομαι και ασπαζομαι σαν εργοδοτης.

  Ειμαι ενας από τους τρεις εταιρους που απαρτιζουν την επιχειρηση μας και θελω να σας θεσω ένα θεμα που συμβαινει στην εταιρεια η οποια απασχολη 15 εργαζομενους και τα 2 τελευταια χρόνια ο τζίρος έχει μειωθεί πάνω από 50% μέσα στην κρίση που έχει η αγορά και περιμένουμε ακόμα χειρότερες μέρες.

  Η επιχείρηση έχει φτάσει σε οριακό σημείο επιβίωσης και το χειρότερο δεν μπορούμε να απολύσουμε προσωπικό γιατί είναι πολλά χρόνια στην επιχείρηση και αδυνατούμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις έστω και με το καθεστώς προειδοποίησης που είναι δώρο άδωρον για την σχέση που θα υπάρχει στην περίοδο της προειδοποίησης.

  Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες είναι ότι εργαζόμενος που μας δημιουργούσε πρόβλημα στο χώρο που εργαζόταν κωλύοντας την παραγωγή (αυτή που υπάρχει) όταν του προτείναμε να πάει σε άλλο χώρο της εταιρείας αρνηθηκε χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως βλαπτική ενώ δεν του μειώνουμε τις αποδοχές.

  Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι όταν βάλαμε το ISO 9002 στην επιχείρηση ο συνεργάτης που μας πιστοποίησε ζήτησε να ορίσουμε από το υπάρχον πρωσοπικο 3 προϊσταμένους τμημάτων διότι η επιχείρηση στεγάζεται σε 3 επίπεδα για να λειτουργεί το σύστημα διακίνησης και ενημέρωσης εγγράφων στην παραγωγική διαδικασία.

  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο λογιστής να τους αναφέρει ως προϊσταμένους στην μισθολογική κατάσταση.

  Ο συγκεκριμένος υπάλληλος αρνειται να πάει σε άλλο τμήμα και μας κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας που κάλεσε τα δυο μέρη για επίλυση της διαφοράς παρουσία των συνδικαλιστικών φορέων που εφερε ο εργαζομένος.

  Το αποτέλεσμα ήταν να απαιτούν να εργάζεται στην επιχείρηση με την ιδιότητα και τις απαιτήσεις αποζημίωσης ως προϊστάμενος – εργοδηγός ενώ δεν διαθέτη πτυχίο, επίσης ζητά αποζημίωση 21 ετών σαν προϊστάμενος ενώ είναι τα 5 τελευταία χρόνια με την ιδιότητα αυτή στην κατάσταση εργασίας.

  Μας έστειλε εξώδικο ζητώντας υπέρογκα ποσά ως αποζημίωση θεωρώντας ότι των απολύσαμε και δεν προσέρχεται στην εργασία του πλέον.

  Όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε 15 άτομα και απασχολούμαστε και οι τρεις εταίροι αν θεωρείται δίκαιο να υπάρχουν και 3 προϊστάμενοι με τα ανάλογα δικαιώματα για το λόγω που εξήγησα παραπάνω. (δηλαδη 6 ουσιαστικα προισταμενοι 1 σχεδον για καθε εργαζομενο ΕΛΕΟΣ)

  Παρακαλώ θα ήθελα μια απάντηση και θα ήθελα να κοινοποιηθεί το πρόβλημα σε ανώτατο επίπεδο και να επανεξεταστή με τις αλαγες που γίνονται στα εργασιακά, ανάλογα άδικα για τις επιχειρήσεις προβλήματα.

  Ευχαριστώ και αναμένω απάντηση σας ουσιώδη και όχι το απεφθυνθείται στο αρμόδιο γραφείο τις περιοχή σας (ζητώ συγνώμη για το τελευταίο).

  Πλεσσας δημητρης 18-11-2010

 • 29 Νοεμβρίου 2010, 11:24 | Πάνος

  Στη παράγραφο 9 να αλλαχθεί η πρόβλεψη οτι η θητεία είναι ανανεώσιμη σε «μη ανανεώσιμη», και η θητεία να γίνει διετής, προκειμένου να εξασφαλιστεί οτι ο κάθε μεσολαβητής-διαιτητής δεν θα εξαρτά την οικονομική του επιβίωση με το να είναι αρεστός στα μέλη του ΔΣ, ενώ επιπροσθέτως ενισχύει το κύρος του, καθώς η πρόσληψή του έχει την μορφή της κοινωνικής προσφοράς.