Άρθρο 4 Διαδικασία αίτησης εργαζομένου προς τον εργοδότη του για την παροχή της εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Εργαζόμενοι με παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2, οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την επίβλεψη της υγείας τους από τον Ιατρό Εργασίας, οφείλει να απαντήσει στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του 15μέρου από την παραλαβή της αίτησης, εάν κάνει αποδεκτό το αίτημα ή όχι. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο εργαζόμενος αρχίζει αμέσως να παρέχει την εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία με τηλεργασία. Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος, η απόφαση του εργοδότη πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αποδίδεται σε αντικειμενικούς λόγους. Ο εργαζόμενος δύναται να αιτηθεί την επίλυση της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3Β του ν.3996/2011 (Α΄170). Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν απαντήσει εντός του 15μέρου, θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

σύμφωνα με το άρθρο 3 της κ.υ.α. ……… (ΦΕΚ Β΄……/2022)

για ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η Ιατρός ………… με ΑΜΚΑ….……………  με ειδικότητα …………., εξέτασα τον/την :…………… του……………………….  με ΑΜΚΑ …………, αξιολόγησα τον απαιτούμενο διαγνωστικό του/της έλεγχο (απεικονιστικό/ εργαστηριακό), ο οποίος περιελάμβανε :……

ή/ και το ατομικό του αναμνηστικό πρόσφατης νοσηλείας στο Νοσοκομείο/Κλινική……   από…… έως …  λόγω……   (διάγνωση εξόδου),

 

και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 της κ.υ.α υπ’ αρ. ……/……  (ΦΕΚ Β΄…/2022 (Παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας και για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση προς τον εργοδότη τους για την παροχή της εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας), το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

 1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%
 6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%
 7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ανεξάρτητα αιτιολογίας υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.
 8. Κυστική ίνωση
 9. Καρδιοπάθειες οποιαδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.
 10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.
 12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.
 13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.
 14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
 15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 ≤200/μl.
 16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.
 17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.
 18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.
 19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.
 20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.
 21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.
 22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή
 23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
 24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.
 26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.
 27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα(σοβαρός υπο-/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια και υποφυσιακή ανεπάρκεια κλπ) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.
 28. Ασθενείς μετά μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β΄ 1224/17.03.2022) και όπως κάθε φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.
 30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

 

Γνωματεύω ότι :

 

O εργαζόμενος πάσχει από τη νόσο/ αναπηρία που περιλαμβάνεται στην περίπτωση με αριθμό ……  του παραπάνω καταλόγου και προτείνεται γι’ αυτόν/τήν η παροχή εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας λόγω*………

 

Η χρονική διάρκεια που συστήνεται ο/η εργαζόμενος/η να παρέχει εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία του είναι …  μήνες ή …… ημέρες (συμπληρώνεται αναλόγως).**

 

Ο χρόνος επανεξέτασης – επανεκτίμησης του/της, ορίζεται σε ……μήνες ή …  ημέρες. ***

 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) ……… , ……….

 

Υπογραφή και Σφραγίδα Ιατρού

 

*    Συμπληρώνεται υποχρεωτικά για την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του κινδύνου της υγείας.

**  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες.

***Συμπληρώνεται προαιρετικά και αφορά στις περιπτώσεις που πιθανόν να απαιτηθεί συνέχιση τηλεργασίας πέραν του παραπάνω προτεινόμενου χρονικού διαστήματος.

 • 9 Ιουλίου 2022, 13:12 | Κυριάκος Ντοκάκης

  ***Συμπληρώνεται προαιρετικά και αφορά στις περιπτώσεις που πιθανόν να απαιτηθεί συνέχιση τηλεργασίας πέραν του παραπάνω προτεινόμενου χρονικού διαστήματος.
  Τι θα γίνεται μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος? Όποιου είναι τελικά, 3 ,6 12 μηνών?
  Θα δίνεται η δυνατότητα νέας αίτησης? Ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία? Θα πρέπει να επιστρέφει στον χώρο εργααίας για να υποβάλει ξανά αίτηση? Θα ισχύει το 15νθημερο? Η αυτομάτως με την νέα αίτηση συνεχίζει η παράταση?
  Τέλος το άρθρο 3 του Ν.3996 δεν έχει συμπληρωθεί και απο το άρθρο 122 του Ν. 4808/2021? Δεν θα γίνει μνεία και σε αυτό?

 • 2 Ιουλίου 2022, 09:43 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗΣ

  Για τους πάσχοντες με δυσιατα νοσήματα, μη αναστρέψιμα, να υπάρξει και δυνατότητα μόνιμης τηλεργασίας.

  Για αυτές τις περιπτώσεις να ληφθεί υπόψη ο πίνακας μη αναστρέψιμων παθήσεων ο οποίος προσδίδει αναπηρία, εφόρου ζωής, σε αποφάσεις ΚΕΠΑ, Αβαθμιες υγειονομικές επιτροπές προ ΚΕΠΑ (εφόσον η αναπηρία έχει κριθεί επ’αόριστον), ΑΣΥΕ και πάσης φύσης επιτροπών σωμάτων ή/και απόφαση ασφαλιστικού φορέα περι χορήγησης αναπηρικού επιδόματος που αναγράφεται και η διάρκεια χορήγησης και έχουν ηδη εξεταστεί οι προυποθέσεις αναπηρίας.

  Ο γιατρός κάθε 3μηνο θα πιστοποιεί ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω της ήδη διαπιστωμένης αναπηρίας που θα επιβαρύνει τους πάσχοντες οικονομικά.

  Θεωρώ βέβαιο πως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη καθώς σαν προσπάθεια είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλα χωλαίνει σε αρκετά σημεία.

 • 30 Ιουνίου 2022, 08:19 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Για τους πάσχοντες με δυσιατα νοσήματα, μη αναστρέψιμα, να υπάρξει αύξηση του χρονικού διαστήματος της τηλεργασίας. Για αυτές τις περιπτώσεις να ληφθεί υπόψη ο πίνακας μη αναστρέψιμων παθήσεων ο οποίος προσδίδει αναπηρία, εφόρου ζωής.

 • 22 Ιουνίου 2022, 20:45 | Νίκος Π.

  Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω η διαδικασία είναι εντελώς άδικη. Έχουμε λάβει το ποσοστό αναπηρίας από τον επίσημο φορέα του κράτους (ΚΕΠΑ) πληρώνοντας και το σχετικό παράβολο. Δεν υπάρχει κανένας πρακτικός λόγος να μπαίνουμε σε διαδικασία να κλείνουμε ραντεβού με γιατρούς κάθε τρίμηνο για να πιστοποιήσουν εκ νέου την αναπηρία μας ενώ έχουμε την απόφαση του ΚΕΠΑ η οποία ορίζει ρητά το χρονικό διάστημα «ισχύος» της αναπηρίας. Για την δική μας κατηγορία θα ήταν ορθότερο εφόσον η φύση της εργασίας μας επιτρέπει την τηλεργασία η χρονική περίοδος αυτής να καθορίζεται από την απόφαση του ΚΕΠΑ, χωρίς να χρειάζεται στο μεσοδιάστημα να κάνουμε ανούσιες ιατρικές επισκέψεις αναζητώντας γνωματεύσεις.