ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 112

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Ενότητας είναι α) η ενθάρρυνση συνταξιούχων για επανένταξη στην αγορά εργασίας και αύξηση του εισοδήματός τους χωρίς τη δημιουργία αντικινήτρων για τους νέους, β) η διευκόλυνση απονομής σύνταξης σε οφειλέτες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) η επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων, δ) η αύξηση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας σε άτομα που εντάσσονται σε ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ε) η προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό, στ) ο εξορθολογισμός της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ζ) η παροχή δυνατότητας στους νέους να ενταχθούν στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και η) η ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας.

 

Άρθρο 113

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Ενότητας είναι α) η αναμόρφωση πλαισίου απασχόλησης συνταξιούχων, β) η αύξηση του ορίου οφειλών για την καταβολή σύνταξης, γ) η ενοποίηση των προϋποθέσεων θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης και η ένταξη όλων των επικουρικών συντάξεων στην ταχεία διαδικασία απονομής, δ) η ενιαία αντιμετώπιση των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων με αναπηρία ως προς τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου γονέων, ε) η διευκόλυνση απονομής μειωμένης σύνταξης σε πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία, στ) η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, ζ) η χρήση ενεργού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η) η παράταση της προθεσμίας προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, θ) η επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε όλες τις μισθωτές του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ι) η θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

 

ΜΕΡΟΣ Β ΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Άρθρο 114

Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016

 1. Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85), περί απασχόλησης συνταξιούχων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Απασχόληση συνταξιούχων

 1. Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’210), οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα.
 2. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη γήρατος, κύρια και επικουρική, προσώπων που αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται για όσο διάστημα συνεχίζει αυτή, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους. Για το διάστημα της αναστολής δεν καταβάλλεται ο πόρος της παρ. 4. Το ηλικιακό όριο της αναστολής δύναται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
 3. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) εφαρμόζονται οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1).
 4. Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ ως εξής:

α) οι μισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιμεριζομένων μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

β) οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

γ) οι αγρότες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην παρ. 7, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 40 και 41 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

(δ) οι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 35, 38, 41 και 97 του παρόντος μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιμεριζομένων μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους σαράντα τοις εκατό (40%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

ε) οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), εκτός των προσώπων της περ. γ της παρ. 7, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

(στ) οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3863/2010 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και ύψους 2,3% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο,

(ζ) οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 36 μόνο ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Το άρθρο 36 δεν εφαρμόζεται για την είσπραξη του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης καταβάλλεται πόρος αυτοτελώς για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση.

Για τη βεβαίωση και είσπραξη του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών.

 1. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7, όπως εκάστοτε ισχύει. Τυχόν επιπλέον ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους κατόπιν εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 104.
 2. Από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 εξαιρούνται:

α. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α΄ 176).

β. Οι συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α΄ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν.

γ. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

δ. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

ζ. Οι συνταξιούχοι που αναφέρονται στην παρ. 3.

 1. Δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, ούτε πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 και δεν αξιοποιείται ο χρόνος απασχόλησης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου των κάτωθι κατηγοριών:

α. Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ.

β. Οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ. Οι συνταξιούχοι υπέρ των οποίων εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α’201) και την παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α’141).

 1. Ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (κύριας ή και επικουρικής) και για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής, κατόπιν αιτήσεως του απασχολούμενου συνταξιούχου, μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28, και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης προσαύξησης. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ δεν είναι ανταποδοτικός και δεν αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης ή για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης με το άρθρο 30 ή αντίστοιχες διατάξεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής είναι η προσμέτρηση του πρόσθετου χρόνου ασφάλισης στην κύρια σύνταξη. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης του χρόνου στην κύρια σύνταξη, εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 35.

 1. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε, αξιοποιείται σύμφωνα με την παρ. 8, εφόσον από τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις προβλέπεται αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
 2. Ο πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ της παρ. 4 εφαρμόζεται και στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης ή μεταγενέστερης έναρξης καταβολής της σύνταξης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ επιστρέφεται στον ασφαλισμένο. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν για την ιδιότητά τους αυτή τον εργοδότη τους.
 3. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση, να δηλώσουν τούτο στον Φορέα. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (¼) από την κύρια σύνταξη και έως του ποσού του άρθρου 46 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190). Η συνδρομή ιδιότητας που αποκλείει την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς ή και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ δηλώνεται στο Φορέα.
 4. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στις περ. (β) και (γ) της παρ. 4 ασφαλιστικών εισφορών και πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, οι οφειλές παρακρατούνται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων.»

 

Άρθρο 115

Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – Προσθήκη παρ. 5 και 6, στο άρθρο 61 ν. 3863/2010

Στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115), περί έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, μετά την παρ. 4 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Τα ποσά οφειλών της παρ. 2 είναι δυνατό να υπερβούν τα ανωτέρω όρια και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του, β) έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών και γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν είναι οφειλέτης προς τον π. ΟΓΑ.

Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της μηνιαίας δόσης που προκύπτει από την παρ. 3. Σε αντίθετη περίπτωση, το ως άνω ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των επόμενων συντάξεων, μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60).

 1. Για την υπαγωγή στην παρ. 5 απαιτείται η παροχή συγκατάθεσης από τον αιτούντα στους χρηματοδοτικούς φορείς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας. Η συγκατάθεση του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206). Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων της παρ. 5 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά.».

 

Άρθρο 116

Ενοποίηση της απονομής επικουρικών συντάξεων – Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4387/2016

 1. Μετά το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέο άρθρο 96 Α ως εξής:

 

«Άρθρο 96Α

Ενοποίηση προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης

 1. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης και συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
 2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας, και για όσο χρονικό διάστημα συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
 3. Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον ο θανών συνταξιούχος ή ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας και για όσο χρονικό διάστημα συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
 4. Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών της παρ. 1 δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σε κύρια σύνταξη με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών, και ιδίως για τους συνταξιούχους:

(α) του άρθρου 1 του ν. 91/1943 (Α΄129), περί χορηγίας δημάρχων,

(β) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4541/1966 (Α΄176), περί υπαγωγής στο Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

(γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 293/1976 (Α΄82), περί χορηγίας δημάρχων,

(δ) του ν. 612/1977 (Α’164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν,

(ε) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 του ν. 2703/1999 (Α΄72), περί συνταξιοδότησης αιρετών νομαρχών,

(στ) που συνταξιοδοτήθηκαν με κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία προέβλεπε χορήγηση κύριας σύνταξης με λιγότερα από δεκαπέντε έτη ασφάλισης.».

 

Άρθρο 117

Επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 48 και παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4921/2022

 1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4921/2022 (Α΄75), περί προθεσμίας και προϋποθέσεων για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασίας ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης, οι λέξεις «εφόσον: α) έχουν ηλικία εξήντα επτά (67) ετών ή β) το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σε αυτό» διαγράφονται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία οι αιτούντες ασφαλισμένοι υπάγονται, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 49, όταν πρόκειται για ασφαλισμένους στους οποίους έχει απονεμηθεί κύρια σύνταξη και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες επικουρικής ασφάλισης.».

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4921/2022, περί ελέγχου μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι πράξεις απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 ελέγχονται εντός τριών (3) ετών από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους. Οι πράξεις απονομής επικουρικής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης της παρ. 4 του άρθρου 48 ελέγχονται εντός ενός (1) έτους από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο τριών (3) ετών από την έκδοσή τους.».

 

Άρθρο 118

Ενοποίηση διατάξεων υπολογισμού επικουρικής σύνταξης – Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 5 άρθρου 42 ν. 4052/2012

Στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41), περί καθορισμού ποσού σύνταξης, προστίθεται περ. γ) ως εξής:

«γ) Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης κύριας σύνταξης, εφαρμόζεται μείωση στο τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αφορά χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31η.12.2014, σε ποσοστό ίσο με αυτό που επιβλήθηκε στην κύρια σύνταξη λόγω μειωμένου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.».

 

Άρθρο 119

Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα-Τροποποίηση περ. Β παρ. 1 και υποπερ. γ) της περ. Α της παρ. 4 άρθρου 12 ν.4387/2016

 1. Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α΄85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, στην περ. Β της παρ. 1 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην υποπερ. α) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, β) πριν την περ. β) τίθεται διαζευκτικό «ή» και η περ. Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου έχει επέλθει πριν την 13η.5.2016. Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης πριν την έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται υποβολή νέας αίτησης επαναχορήγησης από τον δικαιούχο, και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία της νέας αίτησης, ή

β) κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.».

 

 1. Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016, περί σύνταξης λόγω θανάτου, στην υποπερ. γ) της περ. Α της παρ. 4 α) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου οι λέξεις «το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από κάθε σύνταξη», β) προστίθενται τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια και η υποπερ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανό), ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από κάθε σύνταξη. Παιδί ορφανό και από τους δύο (2) γονείς δικαιούται το εκατό τοις εκατό (100%) της σύνταξης του θανόντος, εφόσον σωρευτικά:

(γα) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

(γβ) οι ανωτέρω αναπηρίες έχουν επέλθει πριν τη συμπλήρωση του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της ηλικίας του τέκνου,

(γγ) δεν ασκεί υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση, και

(γδ) δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Αν το τέκνο με αναπηρία δικαιούται κύρια σύνταξη και από τον έτερο θανόντα γονέα, λαμβάνει το εκατό τοις εκατό (100%) της μεγαλύτερης σε ύψος σύνταξης και το πενήντα τοις εκατό (50%) της δεύτερης σύνταξης.

Αν υφίστανται περισσότερα του ενός τέκνα με τις ανωτέρω αναπηρίες, το ανωτέρω ποσοστό κατανέμεται ισομερώς.

Αν εκτός των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων με αναπηρία συντρέχουν και δικαιοδόχα τέκνα χωρίς τις ανωτέρω αναπηρίες, το πλήρες ποσό της σύνταξης του θανόντος γονέα κατανέμεται ισομερώς και στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με αναπηρία χορηγείται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%). Αν τα ποσά που προκύπτουν με βάση το προηγούμενο εδάφιο υπερβαίνουν το πλήρες ποσό της σύνταξης του θανόντος, τα ποσοστά των δικαιοδόχων παιδιών χωρίς αναπηρία μειώνονται ισομερώς.

αν εκτός από τα δικαιοδόχα τέκνα με ή χωρίς αναπηρία, υπάρχει και επιζών σύζυγος ή και διαζευγμένος που δικαιούται σύνταξη, ο επιμερισμός του ποσού της κύριας σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. Α, Β και Γ.

Μετά τη διακοπή της σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων χωρίς αναπηρία το ποσοστό που τους αναλογεί προσαυξάνει τη σύνταξη των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων με αναπηρία ισομερώς.».

Άρθρο 120

Χορήγηση επικουρικής σύνταξης π. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 2556/1997

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), περί σωρευτικής χορήγησης επικουρικής σύνταξης και βασικής του π. ΟΓΑ, μετά τη φράση «Ασφάλισης Αρτοποιών» προστίθεται η φράση «και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το εδάφιο δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α’) δεν έχει εφαρμογή για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους συνταξιούχους του Ταμείου, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον ΟΓΑ, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ισχύ του παρόντος άρθρου.».

 

Άρθρο 121

Προϋποθέσεις ασφαλιστικού δεσμού μειωμένης σύνταξης για το έτος 2020

Για τους ασφαλισμένους πριν την 1η.1.1993, που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020, η αναζήτηση της πενταετίας του ασφαλιστικού δεσμού εκτείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος.

 

Άρθρο 122

Εφάπαξ κληρικών – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 3 άρθρου 35 ν. 4387/2016

Στην παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί εφάπαξ παροχής, προστίθεται περ. ε) ως εξής:

«ε) Οι κληρικοί που είναι ασφαλισμένοι στο π. Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος έχουν δικαίωμα κατά τον χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους να αιτηθούν την καταβολή εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισής τους στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους.

Όσοι από τους ασφαλισμένους κληρικούς λάβουν την εφάπαξ παροχή σύμφωνα με την παρούσα δεν δικαιούνται συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής και απαλλάσσονται της παρακράτησης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από τον κλάδο κύριας ασφάλισης.

Αν δεν αποδειχθεί συντάξιμος στον κλάδο κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ χρόνος ασφάλισης που έχει ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής σύμφωνα με την παρούσα, το αντίστοιχο ποσό της εφάπαξ παροχής που έχει αποδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ στον ασφαλισμένο κληρικό, επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με εντολή παρακράτησης από την κύρια σύνταξη.

Το ποσό της εφάπαξ παροχής για τους κληρικούς που ασκούν το δικαίωμα της παρ. 1 υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία αποχώρησης για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Άρθρο 123

Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2024

 1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των δέκα (10) ευρώ.
 2. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

α) σε διακόσια (200) ευρώ για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και επτακόσια (700) ευρώ.

β) σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από επτακόσια ευρώ και ένα λεπτό (700,01) ευρώ έως και χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

γ) σε εκατό (100) ευρώ για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από χίλια εκατό ευρώ και ένα λεπτό (1.100,01) ευρώ έως και χίλια εξακόσια (1.600) ευρώ.

 1. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α.,

δ) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν αντίστοιχης τροποποίησης του προϋπολογισμού του, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.

 

Άρθρο 124

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4368/2016

Στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πριν από τις λέξεις «Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)» προστίθεται η λέξη «ενεργού» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς ενεργού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.».

 

Άρθρο 125

Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων Τροποποίηση περ. β) παρ. 7 άρθρου 39, προσθήκη περ. ε) στην παρ. 5 άρθρου 40, τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4387/2016

 1. Στην περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄85), περί εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων» διαγράφονται, στο τέλος του πρώτου εδαφίου οι λέξεις «με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος» διαγράφονται, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση Α.Ε. τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 40.».

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, περί εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, προστίθεται περ. ε) ως εξής:

«ε) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.».

 1. Χρόνος ασφάλισης έως την 31η.12.2019 ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, που λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’230), δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί καλόπιστα στον πρώην Ο.Γ.Α, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α.. Οφειλές στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ της παρούσας δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α..
 2. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., που είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί από 1ης.1.2017 καλόπιστα στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον π. Ο.Α.Ε.Ε., εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση π. Ο.Γ.Α. μέχρι τη λήξη της χορηγηθείσας απαλλαγής και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023.
 3. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, περί καταβολής εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπου υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης, το τέταρτο και πέμπτο εδάφια διαγράφονται και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39.

Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοίχως, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου, μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 97 σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.».

 

Άρθρο 126

Ασφάλιση φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 69 ν. 4957/2022

Στην παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί πρακτικής άσκησης φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του» διαγράφονται, β) η φράση «σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48)» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α΄83)», γ) η λέξη «κλάδο» αντικαθίσταται με τη λέξη «κίνδυνο», δ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών – Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α΄83) μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά το φορέα υποδοχής. Για την ασφάλιση παροχών ασθενείας σε είδος, εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48).».

 

Άρθρο 127

Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης

Η ασφαλιστική σχέση με τον e-ΕΦΚΑ προσώπων τα οποία έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας παύει την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσώπων που έχουν μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και ταυτόχρονα την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. Ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να διακόψει την ασφαλιστική σχέση αυτεπάγγελτα. Η ασφαλιστική σχέση των ανωτέρω προσώπων με τον e-ΕΦΚΑ διατηρείται για την άλλη τους υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση.

 

Άρθρο 128

Ασφαλιστέες αποδοχές Προέδρων Δημοτικών συμβουλίων- Τροποποίηση περ. γ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4488/2017

Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), περί ασφάλισης αιρετών οργάνων α΄ και β΄ βαθμού, μετά τη φράση «του άρθρου 93» προστίθεται η φράση «του άρθρου 93Α», και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Αιρετών οργάνων α΄ και β΄ βαθμού, πλην δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93, του άρθρου 93Α και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 ή στις ρυθμίσεις του άρθρου 51 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4144/2013. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 και ως αιρετά όργανα υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, τα αιρετά όργανα της παρούσας περίπτωσης που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης ή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 4144/2013.».

 

Άρθρο 129

Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οι οποίοι διορίστηκαν με τις υπ’ αρ. 37/3/31.05.1987  (Ν.Π.Δ.Δ. 160) και 4/30.04.1988 (Ν.Π.Δ.Δ. 121) αποφάσεις αντίστοιχα, του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελευθερίου – Κορδελιού» και για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.1987 έως και 31.12.1988 και από 1.10.1988 έως και 31.12.1988 αντιστοίχως, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το σύνολο των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες για την εφαρμογή του παρόντος λογίζονται ως μη παραγεγραμμένες. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εδαφίου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 130

Ασφαλιστική εισφορά για τους ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. εφάπαξ για τα έτη 2017 και 2018 – Τροποποίηση περ. β παρ. 2 άρθρου 35 ν.4387/2016

Στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’85) περί κλάδου εφάπαξ παροχών, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2018 ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονταν στα άρθρα 5 και 38 κατά τα έτη αυτά. Από την 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από την 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38.».

 

Άρθρο 131

Κατάργηση της προθεσμίας εντός της οποίας έπρεπε να έχει υποβληθεί αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών – Τροποποίηση παρ. 44 άρθρου 66 ν. 4646/2019

Στην παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η προθεσμία «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021» και β) μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 44 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A’ 32), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ` εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A’ 32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

 

Σε περίπτωση που δεν εκκρεμούν σε βάρος του αιτούντα ενεργές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η αίτηση του τρίτου εδαφίου υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

 

Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A` 32) δεν επιστρέφονται.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Άρθρο 132

Επιβολή κυρώσεων για την υποδηλωμένη εργασία από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 80 ν. 4144/2013

Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) περί καταχώρησης αλλαγής ωραρίου και υπερωριών, προστίθεται περ. στ’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

β. Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.

βα. Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δύνανται να μην καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Εφόσον πραγματοποιείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω ταυτοποίηση.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής του προστίμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα.

ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης

στ. Οι κυρώσεις των περ. α’ και β’ και το πρόστιμο της περ. βα’ της παρ. 1 επιβάλλονται και από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..».

 

Άρθρο 133

Αναστολή αύξησης επιτοκίου οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 5006/2022

Στο άρθρο 34 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί της αναστολής αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) η καταληκτική ημερομηνία της 12ης.9.2023 αντικαθίσταται από την 12η.9.2025», και αβ) μετά από τη φράση «και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2» διαγράφεται η φράση «αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ», β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013», ββ) η φράση «τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες», γ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 34

Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

Ως επιτόκιο επί της κύριας οφειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) από 13.9.2022 έως 12.9.2025, ορίζεται αυτό που ίσχυσε κατά την 13.9.2022 και προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η.1.2014. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί με επιτόκιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται, στον βαθμό που υπερβαίνουν τα οφειλόμενα με βάση το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω επιτόκιο, και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 

Άρθρο 134

Διαδικασία λήξης της ασφάλισης μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 39Α ν. 4387/2016

 

Στο άρθρο 39Α του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της διαδικασίας εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) διαγράφεται η φράση «και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση» και αβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθεται τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 3 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, δ) στην παρ. 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ε) στην παρ. 7 συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης με την προσθήκη του καθορισμού και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη διαδικασία της λήξης της ασφάλισης και το άρθρο 39Α διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 39 Α

Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 

 1. Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, που αναλαμβάνουν υπακτέα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Η ασφάλιση λήγει υποχρεωτικά την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση.
 2. Η εγγραφή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται μετά από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, με αίτηση του υπόχρεου και, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μεταβολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η λήξη της ασφάλισης ολοκληρώνεται με τη διακοπή όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων στη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου.
 3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Η αίτηση λήξης της ασφάλισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-ΕΦΚΑ μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη διακοπή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
 4. Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώθηκε στη Φορολογική Διοίκηση, επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα, κατατασσόμενος στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατατασσόμενος στη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία των άρθρων 39 και 41.

Αν ο μη μισθωτός ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ δεν υποβάλει αίτηση για λήξη της ασφάλισης ή την υποβάλει εκπρόθεσμα, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης σε όλους του τ. Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς του e-ΕΦΚΑ στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

 1. Ο ασφαλισμένος δύναται με την προσκόμιση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. να ζητήσει την αναδρομική διόρθωση της υπαγωγής στην ασφάλιση που προέκυψε σύμφωνα με την παρ.4. Ως προς την αίτηση μεταβολής και το χρονικό σημείο μετάταξης σε διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία εφαρμόζονται τα άρθρα 35, 39, 40, 41 και 97.
 2. Οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, καταργείται.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία εγγραφής ή λήξης της ασφάλισης μη μισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α..».

 

Άρθρο 135

Παράταση προθεσμίας κατάρτισης ισολογισμών – Τροποποίηση άρθρου 70 ν. 4387/2016

Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄85), περί περιουσίας, λογιστικής και οικονομικής λειτουργίας, προστίθενται τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Από 1.1.2017 ο ισολογισμός έναρξης του e-Ε.Φ.Κ.Α. πραγματοποιείται με μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών αντιστοίχως, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα που κατείχαν θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου των τελευταίων κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης του παρόντος, διατηρούν την ευθύνη ως προς την περάτωση των ισολογισμών παρελθόντων ετών μέχρι την 31.12.2016.

Ο e-ΕΦΚΑ καταρτίζει το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2026 τους εκκρεμείς ισολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών έως το έτος 2016 και του e- ΕΦΚΑ έτους 2016 έως 2025.

Οι ισολογισμοί και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τις χρήσεις έως το έτος 2016 υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών και από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι ισολογισμοί και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του e-ΕΦΚΑ ετών 2016-2025 υπογράφονται από το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών και από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Μετά την υπογραφή τους δεν υφίσταται η υποχρέωση τήρησης των διαδικασιών του άρθρου 60 του παρόντος, των διατάξεων του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του e- ΕΦΚΑ αναφορικά με την έγκριση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ και της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165). Οι υπογράφοντες και εγκρίνοντες τους ισολογισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων απαλλάσσονται από κάθε σχετική αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη, πλην της ευθύνης από δόλο για την οποία ισχύουν οι γενικές διατάξεις.

Ο έλεγχος της διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για τις οικονομικές χρήσεις ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2084/1992.

Από το έτος 2026 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί του e- ΕΦΚΑ καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του e- Ε.Φ.Κ.Α όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Η περιουσία που είναι αναγκαία για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες παραμένουν στους φορείς και μετά την ένταξή τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος, προσδιορίζεται και διαχωρίζεται από την περιουσία που περιέρχεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από οικονομική μελέτη.

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016, περί περιουσίας, λογιστικής και οικονομικής λειτουργίας, διαγράφεται η φράση «μέχρι στις 31.12.2016», και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσομένων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες τους ή από ορκωτούς λογιστές, μετά από ανάθεση.».

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος ισχύει αναλογικά και για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) κατά παρέκκλιση της προθεσμίας του άρθρου 28 του ν. 5006/2022 (Β΄239). Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των ισολογισμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών των άρθρων 8 και 12 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220). Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 82 σε συνδυασμό με την περ Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 913/1978 και της παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4892/2022 (Α΄28), δεν απαιτείται έγκριση αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΤ.

 

Άρθρο 136

Ανανέωση εξουσιοδότησης για ενιαίους κανονισμούς του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4670/2020

 

1.Στο άρθρο 49 του ν 4670/2020 (Α΄43), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, διαγράφεται η φράση «που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος,» και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με προεδρικά διατάγματα μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.».

 

Άρθρο 137

Επιβράβευση κλιμακίων εκκαθάρισης συντάξεων για το έτος 2023 – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών οργάνων και ειδικότερα περί αποζημίωσης του προσωπικού που συμμετέχει σε κλιμάκια εκκαθάρισης εκκρεμών συντάξεων, στους συμπράττοντες υπουργούς προστίθενται οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, στα δύο πρώτα εδάφια προστίθεται και η αναφορά στο έτος 2023 και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια, ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός των ετών 2021, 2022, και 2023 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση, εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ, το οποίο απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 ή 2023 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Με όμοια απόφαση ορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

 

Άρθρο 138

Αποζημίωση ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. – Τροποποίηση παρ. Δ άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί των εξόδων διανυκτέρευσης, μετά τη φράση «ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος» προστίθεται η φράση “ελέγχων των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ”, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ελέγχων των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης της περ. α’, με την προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) του τρίτου εδαφίου της παρούσας. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους μετά την 1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.»

 

Άρθρο 139

Δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και οι εκτελούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρέη αναπληρωτών στις εν λόγω θέσεις, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας, δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2024, κατά παρέκκλιση του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), περί της αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την απονομή των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, την πραγματοποίηση ελέγχων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, την υλοποίηση των προγραμματισμένων προσλήψεων προσωπικού και την εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), περί της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Άρθρο 140

Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021

Στο άρθρο 6 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126) αναφορικά με τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 τροποποιείται, ώστε τα ηλικιακά όρια των προαιρετικά υπακτέων προσώπων της παραγράφου αυτής να εναρμονίζονται με τα ηλικιακά όρια της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, γ) στην παρ. 4, η καταληκτική ημερομηνία 31.12.2023 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31.12.2024, δ) η παρ. 5 τροποποιείται αντίστοιχα, σε αντιστοιχία προς την τροποποίηση της παρ. 3 και το άρθρο 6 διαμορφώνονται ως εξής:

 

«Άρθρο 6

Ασφαλιστέα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4052/2012

 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα τα πρόσωπα που:

α) Ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής σε φορέα κύριας ασφάλισης ή

β) Έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής,

εφόσον τα πρόσωπα αυτά αναλάβουν οποτεδήποτε από 1.1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτήσουν ασφαλιστέα ιδιότητα, για τις οποίες θα υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Για τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 7.9.2021.

 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
 2. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους εφόσον έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής:

α) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

β) τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και

γ) τα πρόσωπα που, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

δ) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) δυνάμει του π.δ. 284/1992 (Α΄145).

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 2 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου από 1ης.1.2023 έως τις 31.12.2024.
 2. Τα πρόσωπα της παρ. 3 μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα από 1ης.1.2023 και εφεξής.
 3. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
 4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α` 41), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από την 1η.1.2022 τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.».

 

Άρθρο 141

Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 37 ν.4052/2012

Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί ασφαλιστέων προσώπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ώστε η δυνατότητα αίτησης προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση να συνδέεται με την ημερομηνία γέννησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από την 1η.1.2022 τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί έως και τις 31.12.1986.».

 

Άρθρο 142

Ρυθμίσεις ζητημάτων στελέχωσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) – Τροποποίηση παρ. 3 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 39 του ν. 4826/2021

Στο άρθρο 39 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126), περί στελέχωσης του προσωπικού Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3, περί του χρονικού διαστήματος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων του Ταμείου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης τροποποιείται ώστε το διάστημα να εκκινεί από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ταμείου, β) στην παρ. 6 : βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα κατάληψης θέσης ευθύνης από το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με αυτή, ββ) το τρίτο εδάφιο διαγράφεται, γ) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 39

Προσωπικό

 1. Στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) συστήνονται εκατό (100) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, σαράντα πέντε (45) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δεκαπέντε (15) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέντε (5) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 2. Το Ταμείο στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26), καθώς και τις διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), κάλυψη των κενών οργανικών του θέσεων δύναται, επίσης, να γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A 143), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση ή η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου και του οργάνου διορισμού στον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου υπαλλήλου, ύστερα από προκήρυξη του Δ.Σ. του Ταμείου.
 4. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές, με μόνη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 5. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στο Ταμείο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
 6. Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, το Τ.Ε.Κ.Α. μπορεί να προσλαμβάνει και να τοποθετεί, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε θέσεις ευθύνης, προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θητείας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, για τις θέσεις που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, ισχύει το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’133).

Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη από το Τ.Ε.Κ.Α. μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Κ.Α., του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε) καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τ.Ε.Κ.Α., το οποίο τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ` ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενημερώνει το Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 1. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Ταμείου, δύνανται να προΐστανται και αποσπασμένοι υπάλληλοι.».

 

Άρθρο 143

Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 69 ν. 4826/2021

Στην παρ. 11 του άρθρου 69 του ν. 4826/2021 (Α΄ 126), περί της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο, τροποποιείται ώστε η διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας να συνεχίσει μεταβατικά τη λειτουργία της έως την 30η.6.2025 και β) από το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «αυτοδικαίως» και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«11. Η Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει μεταβατικά τη λειτουργία της για διάστημα έως και τις 30.6.2025, μετονομαζόμενη εφεξής σε Μονάδα Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των ήδη υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται για το ως άνω διάστημα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9.».

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Άρθρο 144

Καταβολή δικαιώματος εγγραφής υπέρ Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 25 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 25 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί δικαιώματος εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων, αντικαθίστανται και διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Κάθε δημόσιος υπάλληλος που μετέχει υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο Μ.Τ.Π.Υ., αμέσως μετά τον διορισμό του, οφείλει να καταβάλει για δικαίωμα εγγραφής ποσό ίσο με τις ακαθάριστες αποδοχές του πρώτου μήνα της μισθοδοσίας του. Το ποσό αυτό εξοφλείται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται υποχρεωτικά από τις αποδοχές του. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής που δεν εξοφλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εντός του πρώτου έτους από τον διορισμό, υπολογίζεται στο σύνολο του ισχύοντος μηνιαίου ακαθαρίστου μισθού κατά τον χρόνο της εξόφλησης.

 1. Σε περίπτωση αναδρομικής αναπροσαρμογής των αποδοχών του μήνα υπολογισμού του δικαιώματος εγγραφής, ο μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του. Το δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.».

 

Άρθρο 145

Διαλειτουργικότητα του Δημοσίου κατά την απονομή μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020

 1. Στο άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί Ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ, προστίθενται παρ. 7α και 8α ως εξής:

«7α. Οι αποφάσεις απονομής μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων εκδίδονται ηλεκτρονικά βάσει των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.).»

«8α. Η απόφαση κανονισμού ή μεταβίβασης μερίσματος αναρτάται στην προσωποποιημένη ατομική πληροφόρηση του δικαιούχου μερίσματος. Ο αιτών ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την ανάρτηση αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στο Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) ή στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου. Mετά από την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση ανάρτησης της απόφασης του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η κοινοποίησή της στον αιτούντα.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Άρθρο 146

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4892/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28), περί Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: , α) στο πέμπτο εδάφιο η φράση «των περ. γ) και δ) της παρ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «της περ. γ) και ο συνταξιούχος ναυτικός της περ. δ) της παρ. 1» και η φράση «από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και ναυτικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων» αντικαθίσταται από τη φράση «από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και συνταξιούχων ναυτικών του Ν.Α.Τ., αντιστοίχως,», β) προστίθεται νέο έκτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«2. Το μέλος της περ. α) της παρ. 1 επιλέγεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το μέλος της περ. β) της παρ. 1 προτείνεται από συνέλευση των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από τον σύλλογο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ν.Α.Τ.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία. Τα μέλη της περ. γ) και ο συνταξιούχος ναυτικός της περ. δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τριπλάσιο αριθμό εφοπλιστών και συνταξιούχων ναυτικών του Ν.Α.Τ., αντιστοίχως, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικείες και κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μάλλον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις. Τα τρία μέλη από τους εν ενεργεία ναυτικούς της περ. δ) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τριπλάσιο αριθμό εν ενεργεία ναυτικών του Ν.Α.Τ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οικείες και κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μάλλον αντιπροσωπευτικές δευτεροβάθμιες οργανώσεις και, ελλείψει αυτών, πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Τα μέλη της περ. γ) της παρ. 1, τα οποία προτείνονται από την οργάνωση των εφοπλιστών για την επιλογή του μέλους το οποίο εκπροσωπεί συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητας μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, υποδεικνύονται κατόπιν συνεννόησης με την, κατά την κρίση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μάλλον αντιπροσωπευτική των πλοίων της εν λόγω κατηγορίας οργάνωση. Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των μελών των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς αυτή.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Άρθρο 147

Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε όλες τις μισθωτές του e-ΕΦΚΑ – Τροποποίηση άρθρου 228 π.δ. 80/2022

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α΄222), περί χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η αναφορά σε «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» και «π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» και η αναφορά σε ΟΑΕΔ αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», β) στην παρ. 1, βα) μετά τη φράση «σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις» προστίθεται η φράση «ή ως έμμισθη δικηγόρος της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των παροχών ασθενείας σε χρήμα, μη θιγομένης της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101),», ββ) μετά τη φράση «εννέα (9) μηνών» προστίθεται η φράση «από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εφόσον έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών», γ) στο πέμπτο εδάφιο, η φράση «ΟΑΕΔ» αντικαθίστανται με τη φράση «Δ.ΥΠ.Α.», δ) στο έκτο εδάφιο, μετά τη φράση «σε είδος και σε χρήμα» προστίθεται η φράση «των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών» και το άρθρο 142 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 142

 

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

«1. Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή ως έμμισθη δικηγόρος της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των παροχών ασθενείας σε χρήμα, μη θιγομένης της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εφόσον έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθένειας μισθωτών.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι δεκατρείς (13) ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τη ΔΥΠΑ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο η ΔΥΠΑ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη ΔΥΠΑ. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ή στον οικείο φορέα ασφάλισης ασθένειας.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α’ 31) και η 30874/23.4.2004 (Β’ 1023) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:

α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και

β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται: βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή

ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.

 1. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας της παρ. 1 προς τον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις ανωτέρω παροχές και επιδοτείται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται. τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
 2. Δικαιούχοι των επιδομάτων κύησης και λοχείας, εφόσον η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε από οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθένεια μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 43 του ν. 4997/2022 (Α’ 219) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008.

 

Άρθρο 148

Θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες

 1. Η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235), και συγκεκριμένα μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την επομένη του τοκετού. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.
 2. Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222).
 3. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της παρ. 1 στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές της παρ. 1, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
 4. Η καταβολή της παροχής της παρ. 1 στις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Από 1ης.1.2024 στους σκοπούς του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού προστίθεται η προστασία της μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των ανεξαρτήτως απασχολούμενων μέσω της ειδικής παροχής της παρ. 1 και αυτός μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.
 5. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο έως και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους 2023 και ειδικότερα έως και την 24/09/2023 .».

 

Άρθρο 149

Προπληρωμένη κάρτα πληρωμής επιδομάτων

 1. Τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και κάθε είδους παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), πλην αυτών της παρ. 4 , καταβάλλονται σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας («προπληρωμένη κάρτα»). Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί ένας και μοναδικός λογαριασμός της παρούσας.

 

 1. Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της περ. δ) του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α΄240) που λειτουργούν στην Ελλάδα και στους οποίους οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χορηγούν την προπληρωμένη κάρτα και παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία λειτουργίας της προς τους δικαιούχους χωρίς αντάλλαγμα.

 

 1. Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών), ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Ο χρήστης της κάρτας δικαιούται να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από τον λογαριασμό του που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των επιδομάτων που έχει λάβει. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που δεν καταβάλλονται σε λογαριασμούς της παρ. 1 μέσω της προπληρωμένης κάρτας είναι τα εξής:

α) Για επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.:

αα) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),

αβ) τα αναπηρικά επιδόματα,

αγ) το επίδομα ομογενών προσφύγων του άρθρου 5 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149),

αδ) το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),

αε) η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 (Α΄30),

αστ) τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982 (Α΄ 128),

αζ) το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες της υποπερ. αα) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30),

αη) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 του άρθρου 2 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196),

αθ) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 του άρθρου 244 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

ι) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α΄273), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 5043/2023 (Α΄91), προς τα προστατευόμενα τέκνα και αδέλφια θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών την 3η Αυγούστου 2021 και εξαιτίας του σεισμού της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο.

β) Για επιδόματα, βοηθήματα και παροχές που χορηγεί η Δ.ΥΠ.Α.:

βα) Το επίδομα λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79),

ββ) Το επίδομα διαθεσιμότητας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197)

βγ) έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλει η Δ.ΥΠ.Α.,

 

 1. Τα άτομα με οπτική αναπηρία σε ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) που έχουν πιστοποιηθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιρούνται από την καταβολή μέσω προπληρωμένης κάρτας.

 

 1. Συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή των δικαιούχων της παρ. 1 σε ειδικό πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου χορηγούνται στους κληρωθέντες χρηματικά ή άλλα έπαθλα. Τα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό για τις δημόσιες κληρώσεις που θα διενεργηθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών γνωστοποιούν στους δικαιούχους της παρ. 1 και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα προγράμματα με τα οποία επιβραβεύουν τους χρήστες της προπληρωμένης κάρτας για τις συναλλαγές αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που οι τελευταίοι πραγματοποιούν με τη χρήση της.

 

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024, ο χρόνος έναρξης καταβολής κάθε επιδόματος, βοηθήματος και παροχής σε λογαριασμούς, οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά μέσω ειδικής προπληρωμένης κάρτας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από την 30η Σεπτεμβρίου 2024 το σύνολο των παροχών της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 4, καταβάλλονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Άρθρο 150

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 9 και παρ. 11 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 80 του ν. 4826/2021

 1. Στο άρθρο 80 του ν. 4826/2021 (Α’160), περί σύστασης Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), μετά από την παρ. 6 προστίθεται παρ. 6 Α ως εξής:

«6Α. Το ωράριο των υπαλλήλων της Μ.Ε.Κ.Υ. σύμφωνα με τον ν. 1157/1981 (Α΄ 126) χαρακτηρίζεται ως ευέλικτο, προσαρμοζόμενο στις επαυξημένες συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου, καθώς επίσης και για τη βεβαίωση των υπερωριών του προσωπικού της Μ.Ε.Κ.Υ., είναι ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ.».

 

 1. Στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, περί σύστασης Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Ο επικεφαλής και οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν τις αποδοχές, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110). Το προσωπικό που αποσπάται στη Μ.Ε.Κ.Υ., μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ., εφόσον πληροί τα προσόντα πρόσληψης ως Ειδικός Εμπειρογνώμων. Εάν ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. ή οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημοσίου τομέα, μπορούν να επιλέξουν τη διενέργεια της καταβολής των αποδοχών τους είτε από την υπηρεσία προέλευσής τους είτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. υπάγεται για τις μετακινήσεις του σε εσωτερικό και εξωτερικό στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι του άρθρου 5, του Κεφ. Α, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).».

 

 1. Στην παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, περί σύστασης Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η φράση «ιδίως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε μετεξέλιξή του», προστίθενται δύο τελευταία εδάφια και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Η Μ.Ε.Κ.Υ. μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημοσίου τομέα, όπως ιδίως, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχεται στη Μ.Ε.Κ.Υ. απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, αφενός σε επίπεδο Α.Φ.Μ. (μικροδεδομένα), στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Management Information System MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αφετέρου σε επίπεδο Α.Μ.Κ.Α. στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα, ιδίως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε μετεξέλιξή του, σε επίπεδο εφαρμογής μετά από διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). Η σύζευξη και η ψευδωνυμοποίηση των ανωτέρω δεδομένων, όπου αυτή προβλέπεται, δύναται να εκτελείται με τη συνδρομή της Μ.Ε.Κ.Υ. μετά από συμφωνία της με τον συνεργαζόμενο φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ορίζεται η διαδικασία ψευδωνυμοποίησης, τα πρόσωπα που την εκτελούν και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 151

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που αφορούν στη σύνταξη και τις αμοιβές από την υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση, ο χρόνος έναρξης και ο τρόπος είσπραξης του πόρου μέσω εργοσήμου, η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 114, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση της απασχόλησης της παρ. 11 του άρθρου 114 και τη διαπίστωση της συνδρομής των εξαιρέσεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 114, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 114.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες διασταύρωσης και οι έλεγχοι για την πλήρωση των κριτηρίων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 115, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 115.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 123.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 146
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της παροχής, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ e-ΕΦΚΑ και Δ.ΥΠ.Α., η λήψη και η μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 148. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ρυθμίζονται:

α) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, οι εξαιρούμενες συναλλαγές προς κατηγορίες επιχειρήσεων, η υπαγωγή των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και παροχών που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 149 στην διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 149, η προθεσμία και διαδικασία δήλωσης του μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 1 του άρθρου 149, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα αναφορικά με την καταβολή των παροχών στους ως άνω λογαριασμούς και

β) κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα αναφορικά με το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 149 όπως η διάρκεια αυτού, η διαδικασία και η συχνότητα των κληρώσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία συμμετοχής, τα μέσα καταχώρισης των συναλλαγών που συμμετέχουν στις κληρώσεις, καθώς και ο καθορισμός των χρηματικών ή άλλων επάθλων του άρθρου 149.

 

Άρθρο 152

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Τα άρθρα 116 και 117 καταλαμβάνουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου του άρθρου 49 του ν. 4921/2022, καθώς και όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Αιτήσεις, που έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται κατόπιν νέας αίτησης του ασφαλισμένου, και τα οικονομικά τους αποτελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

2.Το άρθρο 120 εφαρμόζεται και για τους συνταξιούχους του Ταμείου, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον π. Ο.Γ.Α., τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ισχύ του άρθρου 120.

 1. Στο άρθρο 147 υπάγονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 43 του ν. 4997/2022 (Α΄219) και οι δικαιούχοι των επιδομάτων κύησης και λοχείας, εφόσον η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε από οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθένειας.

 

Άρθρο 153

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) το άρθρο 41 του ν. 4052/2012 (Α΄41), περί προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του πρώην Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (π. ΕΤΕΑ), και κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 107 του ν. 4387/2016, περί πρόσβασης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της πρώην Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

β) η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α΄66), περί θεμάτων Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (OAEE)- Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ),

γ) το άρθρο 58 του ν. 4144/2023 (Α΄88), περί ασφάλισης ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων,

δ) η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’89), περί ρυθμίσεων ΟΑΕΕ,

ε) η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’214), περί θεμάτων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ασφάλισης σύμβασης έργου,

στ) η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α’48), περί υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.,

ζ) η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 3518/2006 (Α’272), περί οριοθέτησης υπαγωγής στην ασφάλιση ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:03 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

  Πρέπει να αφαιρεθεί το ηλικιακό όριο του 62ου έτους στην παράγραφο 2 του άρθρου 114 καθώς είναι άδικο για μία ομάδα ανθρώπων.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:38 | Στέλλα Βασιλάκη

  Όντως η παρ. 2 του άρθρου 114 είναι άδικη για τους ένστολους οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από το κράτος πριν το 62ο έτος τους με πλήρη σύνταξη και τώρα του την στερεί.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αρθρο 132
  Δεν θα επιβάλεται πρόστιμο όταν υπάρχει ηλεκτρονική είσοδος και έξοδος

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  αρθρο 123
  Αύξηση 100,00€ κάθε μήνα για όσους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000,00€

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  αρθρο 115
  Για ποσό από 20.000,00€ έω; 100.000€γιά τον π ΟΓΑ να παρακρατείται 10% της μινιαίας σύνταξης
  Οριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη τα 30.000,00€

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 08:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  αρθρο 114
  Στούς μη μισθωτούς το 50% να γίνει 10% επό της ασφαλιστικής κλάσης

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 07:59 | ΝΙΚΗ Γ.

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Στο άρθρο 147 & 148 που αφορά το 9μηνο επίδομα προστασίας μητρότητας θα ήταν καλό να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για να καλύψει σίγουρα το σύνολο των εργαζόμενων μητέρων. Αυτές είναι οι παρακάτω:

  A. Κάποια ασφαλιστικά ταμεία, όπως για παράδειγμα ο ΕΔΟΕΑΠ, δεν δίνουν επίδομα κυοφορίας, αλλά επίδομα τοκετού και λοχείας. Επομένως, θα ήταν καλό να διορθωθεί η διατύπωση ή να γίνει κάποια αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης.

  Β. Η αναδρομικότητα για όσες γέννησαν από 24.9 και μετά να ισχύσει για το σύνολο των μισθωτών και όχι μόνο για τις αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Είναι άδικο να μην ισχύσει για το σύνολο των μισθωτών.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 07:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΒΑ

  Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΕΤΒΑ
  Συμμετέχοντας στην διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» αναφερόμαστε στο σχετικό υπόμνημα της ΟΣΤΟΕ και αναφέρουμε και ειδικότερα τα κάτωθι σχετικά με τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν στις οικείες νομοθετικές ρυθμίσεις:
  1. Για τα ειδικά Ταμεία που οι ασφαλισμένοι τους κατέβαλλαν εισφορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το προσαυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης να συμπεριλάβει όλα τα έτη προ του 1993.
  2. Καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4387/16 (τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4472/17. Εν συνεχεία η εν λόγω τροποποίηση καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4583/18).
  Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΕΤΒΑ

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 06:28 | ΜΑΡΘΑ

  Είναι κατάφορη αδικία να θεσπιστεί το επίδομα μητρότητας για αυταπασχολούμενες μόνο για όσες γέννησαν έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία του Σεπτεμβρίου. Ενώ μάλιστα οι ίδιες γυναίκες θα κληθούμε αναδρομικά από 1/1/23 να πληρώσουμε υψηλότατο φόρο επί τεκμαρτών εισοδημάτων για εισοδήματα που φυσικά δεν είχαμε !!! Σας παρακαλώ να γίνει η σχετική αλλαγή

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 02:58 | Κωνσταντίνος Μπατάκης

  Χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιτέρω το Άρθρο 114 σχετικά με τους συνταξιούχους των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, οι οποίοι είναι και Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος.

  Επίσης, στο Άρθρο 114 7. β. πρέπει να οριστεί σαφώς εάν το «ετήσιο εισόδημα» αναφέρεται σε καθαρά ή ακαθάριστα έσοδα, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 4Γ1 του εντύπου Ε1.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 02:28 | ,ΘΑΝΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ e EFKA.ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΣΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ 67% ΣΕ 59% ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ 1/1/2024(ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ) ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΟΓΑ? ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΕΜΜΟΥΝ Η ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ Η ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ? ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ,ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ. (ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΕΠΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ ? ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΥΝ ΕΦΚΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΟΓΑ? ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΩΣΕΤΕ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΩΣΤΕ ΔΟΘΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΣΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 01:58 | Βασίλης

  κ. ΥΠΟΥΡΓΕ διόρθωσε την φανερή αδικία και σταματήστε να δίνετε χρήματα με το τσουβάλι στους δικαστές.
  Το 62ο έτος(αρθρο114) πρεπει να γίνει τουλάχιστον 58 για όσους βγήκαν με πλήρη σύνταξη ανεξάρτητα που υπηρέτησαν στο Δημόσιο, επιτέλους δώστε και στους συνταξιούχους κάποια παραπάνω ψίχουλα…

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 01:29 | Ηλιας

  κ. ΥΠΟΥΡΓΕ όσοι βγαίνουν στη σύνταξη με πλήρη πριν τα 62, τουλαχιστον από τα 58 ή 60 προς αποκατάσταση αδικιών και για την ισοπολιτεια που καταπατηθηκε από τον Κατρουγκαλο, και εργάζονται στη Γενική Κυβέρνηση, πρέπει να αμείβονται καί με τη σύνταξη και με την αμοιβή που προβλέπεται με το 10% επιπλέον κρατήσεων… Πρέπει να απαληφθει τελείως το 62, γιατί φαίνεται άκρως εκδικητικο!

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 00:04 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  σχετικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και ειδικότερα για το άρθρο 114 για την απασχόληση των συνταξιούχων:
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ (μηχανικός) σε ΝΠΙΔ, που συνταξιοδοτείται με 40 χρόνια (εκ των οποίων τα 2 πλασματικά) και ηλικία 62 ετών και ταυτόχρονα συνεχίζει να εργάζεται στο ΝΠΙΔ υφίσταται τις εξής συνέπειες από το γεγονός της συνταξιοδότησης του:
  1.Υποβιβάζεται μισθολογικά στο ΜΚ 1 από το ΜΚ 19 στην υπηρεσία του λόγω σύνταξης,
  2.Του αφαιρείται το επίδομα θέσης που κατείχε μετά από 38 χρόνια στην υπηρεσία, ενώ συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση,
  3.Του γίνεται κράτηση 10% υπέρ ΕΦΚΑ επί των αποδοχών του στο ΝΠΙΔ,
  4.Υφίσταται διπλές συνταξιοδοτικές και υγειονομικές εισφορές και από τη σύνταξη και από το μισθό του.
  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να παύει να ισχύει ο σκοπός και το πνεύμα του νόμου περί ενίσχυσης των εισοδημάτων έμπειρων στελεχών της διοίκησης, που και η ίδια επιθυμεί να παραμείνουν σε υπηρεσία, καθώς το εισόδημα τους από την μισθωτή εργασία είναι πλέον στα επίπεδα των 580 € μηνιαίως καθαρά!!!!!!
  Και σας ρωτάω κε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα παραμείνει κανείς συνταξιούχος στην υπηρεσία του με μισθό πρωτοδιόριστου (ΜΚ 1) με εμπειρία και προσφορά είτε ως προϊστάμενος, είτε ως διευθυντής;;;;;
  Τέλος κε Υπουργέ σας παρακαλώ αποκαταστήστε την αδικία που υπόκεινται οι μηχανικοί (π.ΤΣΜΕΔΕ) όταν αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια από την στρατιωτική τους θητεία (για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος) και ενώ για όλους τους άλλους ισχύει ότι για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται 30 ημέρες ασφάλισης και συνεπώς 360 ημέρες ασφάλισης ετησίως, για τους μηχανικούς (π.ΤΣΜΕΔΕ) για κάποιο ανεξήγητο λόγο αναγνωρίζονται για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας 25 ημέρες ασφάλισης και συνεπώς 300 ημέρες ασφάλισης ετησίως.
  Με εκτίμηση,
  Ε.Μ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 00:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Παρατηρήσεις – προτάσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων του σχεδίου νόμου με τίτλο : «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις»

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,
  α. Με το υπό διαβούλευση άρθρο 116 προβλέπεται ρητά η θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης με την συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προέρχονται από έτερα επικουρικά ταμεία -εκτός του ΕΤΕΑΜ- χωρίς να είναι απαραίτητο πλέον να πληρούν στην επικουρική τους ασφάλιση τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την κύρια ασφάλισή τους.
  Με την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αντιμετωπίζονται ισότιμα όλοι οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ τόσο ως προς την θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης όσο και ως προς τον χρόνο απονομής της επικουρικής τους σύνταξης, θεραπεύοντας μια αδικία του παρελθόντος ως προς τις επικουρικές συντάξεις.
  Ωστόσο, σύμφωνα και με την αρχή της ισότητας και της ομοιόμορφης αντιμετώπισης που υιοθετεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, κατά τα ανωτέρω έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει να μεσολαβήσει ρητή νομοθετική διάταξη, ώστε και για τους συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ προερχόμενους από το τ. ΤΕΑΠΕΤΕ – που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ με το Ν.3455/2006 – να συνυπολογισθεί στον συνολικό χρόνο επικουρικής τους ασφάλισης, και ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης που διένυσαν σε έτερο επικουρικό ταμείο μετά την Τράπεζα -και είχαν δικαιωθεί σύνταξης ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ- όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να λάβουν ποσό σύνταξης και για τα έτη επικουρικής τους ασφάλισης μετά την Τράπεζα, και να επέλθει ανταπόδοση για όλες τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης που έχουν αποδώσει, με σκοπό να μην παραμένει αναξιοποίητη ούτε μια μέρα ασφάλισής τους.
  Περαιτέρω προς συμμόρφωση στον ως άνω σκοπό του υπό διαβούλευση άρθρου του νομοσχεδίου (ήτοι ισότητα και επιτάχυνση στις επικουρικές συντάξεις) έχουμε την άποψη ότι πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι η διάταξη του αρ.30 του Ν. 4387/2016 -όπως έχει συμπληρωθεί με το αρ.56 του Ν.4445/2016, περί προσαύξησης στις επικουρικές συντάξεις, εφόσον έχουν αποδοθεί υπέρτερες εισφορές επικουρικής ασφάλισης- εφαρμόζεται και στις επικουρικές συντάξεις των ασφαλισμένων προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ, που δικαιώνονται επικουρικής σύνταξης μετά την 1.1.2015 και εξής, λαμβανομένου υπόψη ότι διαχρονικά οι ως άνω ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει αυξημένες εισφορές επικουρικής ασφάλισης, καθώς οι αυθαίρετες κρίσεις της Διοίκησης επί του θέματος όπως διατυπώνονται σε έγγραφά της, έχουν οδηγήσει τα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ και τους αρμοδίους υπαλλήλους αυτών σε σύγχυση και σε λανθασμένες αποφάσεις επικουρικής σύνταξής -χωρίς υπολογισμό της προσαύξησης- που εκδίδονται μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση.

  β. Με το υπό διαβούλευση άρθρο 118 ενσωματώνεται στο αρ.96 του Ν. 4387/2016 η πρόβλεψη χορήγησης μειωμένης επικουρικής σύνταξης, εφόσον ο ασφαλισμένος δικαιώνεται και μειωμένης κύριας σύνταξης. Η πρόβλεψη αυτή αντιστρατεύεται τόσο τον χαρακτήρα της επικουρικής σύνταξης, η οποία σκοπό έχει την συμπλήρωση του εισοδήματος των συνταξιούχων όσο και την δομή της ως αμιγώς ανταποδοτική. Για τον λόγο αυτό η ως άνω πρόβλεψη πρέπει να απαλειφθεί από το παρόν νομοσχέδιο του οποίου στόχευση είναι η αποκατάσταση των αδικιών στις επικουρικές συντάξεις.
  Αντίθετα με τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να ενισχυθούν και όχι να μειώνονται. Προς αυτήν την κατεύθυνση επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας να αποκατασταθούν οι επικουρικές συντάξεις και να επανέλθουν σε ύψος προ των μνημονιακών περικοπών, ώστε να επιτελούν τον συνταγματικό τους ρόλο, καθώς και να επαναθεσπισθεί κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης όπως διαχρονικά ίσχυε και καταργήθηκε με τον Ν. 4387/2016. Επίσης στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αύξησή τους -και δη αναδρομικά, ήτοι και για το έτος 2023- όπως ακριβώς συνέβη το τρέχον έτος στις κύριες συντάξεις.

  γ. Με το υπό διαβούλευση άρθρο 123 προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση σε εκείνους μόνον τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2023 είχαν ποσό θετικής προσωπικής διαφοράς στην σύνταξή τους και για τον λόγο αυτό δεν θα επωφεληθούν από τις επικείμενες αυξήσεις του έτους 2024.
  Η πρόβλεψη ωστόσο αυτή έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να λάβει καθολικό και μόνιμο χαρακτήρα δηλαδή να νομοθετηθεί η καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας σε όλες τις συντάξεις, ήτοι στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και δη σε τακτική και μόνιμη βάση αλλά και σε ύψος ανάλογο του ποσού της σύνταξης εκάστου συνταξιούχου, καθώς μόνον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η στόχευση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και της συγκεκριμένης ρύθμισης, που είναι η πραγματική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων και η αντιστάθμιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

  δ. Τέλος στο πλαίσιο αποκατάστασης των συντάξεων δέον όπως αποκατασταθούν και οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ οι οποίες έχουν σημαντικά συρρικνωθεί μετά τον αυθαίρετο επανυπολογισμό του αρ.73Α του Ν.4387/2016, αλλά και λόγω των αλλεπαλλήλων μνημονιακών περικοπών καθώς και της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αποκατασταθεί καθοιονδήποτε τρόπο.
  Προς αυτήν την κατεύθυνση, αιτούμαστε όπως τροποποιηθεί το αρ.53 παρ.3 του Ν. 4387/2016, το οποίο βίαια κατήργησε την δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΤ, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (12.5.2016) δεν είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για σύνταξη, χωρίς μάλιστα να προβλεφθεί η οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος ώστε να μην απωλέσουν το σχετικό δικαίωμα όσοι είχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
  Επομένως θεωρούμε ότι με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο πρέπει να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΤ που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και του υπό ψήφιση νόμου. Διαφορετικά ένα σημαντικός αριθμός δικαιούχων αποκλείεται από την ως άνω σύνταξη προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, ήτοι από ένα κεκτημένο δικαίωμά τους.
  Επίσης για το λόγο αυτό επανερχόμαστε και αιτούμαστε άμεσα να διευθετηθεί το θέμα της καταβολής της αύξησης 7,75% – που εκκρεμεί – και στους συναδέλφους μας συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, για το έτος 2023 όπως ρητά είχε προβλεφθεί στο από 3.1.2023 έγγραφο του Υπουργείου και επανειλημμένα είχε δεσμευθεί το τελευταίο δια των αρμοδίων υπηρεσιακών του παραγόντων αλλά και δια του ίδιου του κ. Υφυπουργού.
  Τέλος έχουμε την γνώμη ότι ρητά πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή των επικείμενων αυξήσεων για το έτος 2024 και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 00:16 | Βοιδονικολας Σταύρος

  Αγαπητέ κύριε υπουργέ
  Ως πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΛΣ και αντιπεριφερειάρχης Αττικής σας μεταφέρω την αγωνία πολλών Αποστράτων συναδέλφων όλων των ένστολων σωμάτων για την άρση της υπάρχουσας στον ισχύοντα νόμο αδικίας με την καθιέρωση του 62ου έτους ηλικίας ως όριο για την απολαβή της δικαιουμενης συντάξεως μας! Να θυμίσω πως οι συντάξεις των ένστολων ψαλιδιστηκαν διπλά μετά την επιβολή των μνημονίων και αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις τα όρια της επιβίωσης! Η νομοθετική αυτή ρύθμιση λειτουργεί απαγορευτικά για νέους σε παραγωγική ηλικία αποστρατους να ασχοληθούν στα κοινά και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε φορείς γενικής κυβέρνησης.Μιλαμε για λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης με υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος που εκ της μάχιμης υπηρεσίας τους απέκτησαν ικανότητες διοίκησης αλλά και φιλοσοφία διαφύλαξης του Δημοσίου Συμφέροντος!! Είναι επίσης άδικη και κατάφωρα αντισυνταγματική η διάκριση μας σε σχέση με συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που απολαμβάνουν με τις νέες ρυθμίσεις πλήρους συντάξεως και 90% του προβλεπόμενου μισθού! Παράκληση λοιπόν θερμή στα πλαίσια των πολύ σημαντικών αλλαγών που έχετε ανακοινώσει που γενικά βελτιώνουν την οικονομική κατάσταση των απασχολουμένων συνταξιούχων να αρετε την αδικία σε βάρος των αποστράτων μειώνοντας ειδικά για αυτούς το όριο ηλικίας για την απολαβή της δικαιουμενης συντάξεως στα 55 έτη που είναι ο μέσος όρος αποστρατειας μας λόγω βαθμολογικής εξέλιξης! Να πω επίσης πως είναι αναληθής ο ισχυρισμός στελεχών του ΓΛΚ ότι υπάρχει επιβάρυνση απ’ την απασχόληση ελάχιστων άλλωστε Αποστράτων σε θέσεις γενικής κυβέρνησης αφού οι μισθοί που αντιστοιχούν στις θέσεις αυτές προβλέπονται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς! Πρεπει να καταλάβουν πως τόσο μέσω της αύξησης της φορολογικής κλίμακας αλλά και μέσω της διάθεσης των παραπάνω χρημάτων στην αγορά το δημόσιο παίρνει πίσω πάνω απ’το 70% ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αληθινή οικονομία με ο,τι αυτό συνεπάγεται για θέσεις εργασίας και γενικά για την εθνική μας οικονομία!!
  Εκφράζοντας τους αποστρατους συναδέλφους μου του Λιμενικού Σώματος και πιστεύω και όλους τους αποστρατους των αδελφών σωμάτων σας απευθύνω έκκληση αγαπητέ κύριε υπουργέ να αφουγκραστειτε το αίτημα μας και να είστε βέβαιος ότι θα αφήσετε ανεξίτηλη την προσωπική σας σφραγίδα σ έναν νόμο που θα αποπνέει Δικαιοσύνη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης και της Οικονομίας!

 • 6 Δεκεμβρίου 2023, 00:11 | Πετρος Πολυμενακος

  Αρθρο 114 αντικατασταση άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85),
  Παράγραφος 4
  θα πρέπει οι απασχολουμενοι συνταξιούχοι (μισθωτοι και αυταπασχολουμενοι) να εξαιρέθουν από την εισφορά- κράτηση υπερ υγείας των ασφαλιστικων τους εισφορων, καθοσον δεν έχει κανένα επιπρόσθετο ανταποδοτικο χαρακτήρα και ήδη καταβάλουν αυτή μέσω της σύνταξης τους. Η απαλλαγή αυτή ισχυε μέχρι το 2016 και τον «νόμο Κατρουγκαλου».

  Παράγραφος 4α: ο πρόσθετος πόρος θα πρέπει να υπολογίζεται πάνω από κάποιο ποσό αποδοχών και όχι από το πρώτο ευρώ, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ (απαλλαγή για τα πρώτα 20.000 ευρω η αλλο ποσο αναλογα τη χωρα)
  Εν προκειμένω θα μπορούσε να τυγχάνει απαλλαγής ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 12πλασιο της Βασικής σύνταξης η του κατωτατου μισθού

  Παράγραφος 4β: ομοιως ως πιο πανω ο πρόσθετος πόρος της προσαύξησης των ασφαλιστικών εισφορών κατα 50% να επιβάλλεται μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί στις συνταξιοδοτικες εισφορές (εξαιρουμένης της εισφοράς υπερ υγειας) και εφοσον τα δηλουμενα ετήσια έσοδά υπερβαίνουν το 12πλασιο της βασικής σύνταξης η του βασικού μισθού!

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:49 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963
  Μέλος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ.: 210 3613680, 2103617880, FAX: 2103617882,
  e-mail : ostoe@otenet.gr, site : http://www.ostoe.gr
  ___________________________________________________________________
  Αρ. Πρωτ. 1857 Αθήνα 5/12/2023

  Προς:
  Αξιότιμο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  κ. Άδωνι Γεωργιάδη

  Κοιν:
  1) Αξιότιμο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  κ. Παναγιώτη Τσακλόγου

  2) Αξιότιμο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  κ. Βασίλειο – Πέτρο Σπανάκη

  3) Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  κ. Νικόλαο Μηλαπίδη

  Θέμα: Απόψεις – προτάσεις ΟΣΤΟΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  I. Με το υπό διαβούλευση άρθρο 116 εισάγεται η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από έτερα επικουρικά ταμεία -και όχι από το ΕΤΕΑΜ- να θεμελιώνουν δικαίωμα επικουρικής σύνταξης με μόνο 15 έτη ασφάλισης, χωρίς να είναι απαραίτητο πλέον να έχουν συγκεντρώσει και στην επικουρική τους ασφάλιση τόσες ημέρες ασφάλισης όσες διαθέτουν στο κύριο φορέα τους.

  Με τρόπο αυτό αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος πολλών ασφαλισμένων -εκτός ΕΤΕΑΜ- οι οποίοι προκειμένου να λάβουν επικουρική σύνταξη ταυτόχρονα με την κύρια σύνταξή τους υποχρεώνονταν σε αναγνώριση πλασματικών ετών επιβαρυνόμενοι με το κόστος της αναγνώρισης δια εξαγοράς, διαφορετικά θεμελίωναν δικαίωμα και λάμβαναν επικουρική σύνταξη σε μεταγενέστερο χρόνο έναντι της κύριας σύνταξης τους, ήτοι με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

  Η ως άνω διάταξη που καταλαμβάνει νέες και εκκρεμείς αιτήσεις και δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν λάβει απορριπτική απόφαση να επανέλθουν και να αιτηθούν εκ νέου επικουρική σύνταξη με τις νέες πλέον προϋποθέσεις έχουμε την άποψη, ότι θα πρέπει να επεκταθεί και σε εκείνες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που υπό τον φόβο να απολέσουν την επικουρική τους σύνταξη προέβησαν στην αναγνώριση πλασματικών ετών ώστε να έχουν τα ίδια ακριβώς έτη ασφάλισης σε κύρια και επικουρική ασφάλιση, επιβαρυνόμενοι όμως το κόστος της αναγνώρισης δια εξαγοράς. Θα πρέπει και σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων να δοθεί η δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να αιτηθούν την αναθεώρηση και τροποποίηση της απόφασης επικουρικής τους σύνταξής σύμφωνα με τον νέο νόμο (με τουλάχιστον 15 έτη χωρίς άλλη προϋπόθεση, παρά μόνον να έχουν δικαιωθεί και κύριας σύνταξης), με ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και την επιστροφή του ποσού της εξαγοράς, γνωρίζοντας τους ότι με την ενέργεια αυτή θα θεμελιώσουν και πάλι άμεσα δικαίωμα επικουρικής σύνταξης αλλά μικρότερου ύψους.

  Επιπλέον επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, να αποκατασταθούν οι επικουρικές συντάξεις και να επανέλθουν σε ύψος προ των μνημονιακών περικοπών, ώστε να επιτελούν τον συνταγματικό τους ρόλο, αλλά και να επαναθεσπισθεί κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης όπως διαχρονικά ίσχυε και καταργήθηκε με τον Ν. 4387/2016.

  ΙΙ. Με το υπό διαβούλευση άρθρο 123 προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε εκείνους μόνο τους συνταξιούχους που κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2023 είχαν ποσό θετικής προσωπικής διαφοράς άνω των 10 € ως εκ τούτου δεν θα επωφεληθούν από την επικείμενη αύξηση των συντάξεων του έτους 2024 .

  Η ως άνω νομοθετική πρωτοβουλία ωστόσο ουδόλως αναπληρώνει την απώλεια των εισοδημάτων που έχουν υποστεί όλοι εκείνοι οι συνταξιούχοι των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν και για τους οποίους προέκυψε θετική προσωπική διαφορά, και δη σημαντική –καθώς λόγω συμψηφισμού των όποιων αυξήσεων με το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς- έχουν ήδη αποκλεισθεί από τις πραγματικές αυξήσεις του έτους 2023 και αναμένεται η πλειοψηφία αυτών να αποκλειστεί και από τις επικείμενες αυξήσεις για το έτος 2024.

  Κατόπιν των ανωτέρω έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να προβλεφθεί και για την κατηγορία αυτών των συνταξιούχων η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στις συντάξεις του ώστε να ενισχυθεί πραγματικά το εισόδημα τους, κάτι που δεν επιτυγχάνεται με την προβλεπόμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.

  Αίτημα της Ομοσπονδίας είναι να επαναχορηγηθούν και να καταβάλλονται σε μόνιμη βάση τα επιδόματα εορτών και αδείας σε όλους τους συνταξιούχους και σε ύψος ανάλογο του ποσού της σύνταξης εκάστου, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνταξιούχοι και δη οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν καταβάλλει εξαιρετικά αυξημένες εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αμβλυνθούν οι δυσμενείς συνέπειες της τεράστιας αύξησης του πληθωρισμού, της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους και της εκτίναξης των τιμών σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.

  ΙΙΙ. Ακόμα στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη και να συμπεριληφθούν διατάξεις για:

  • τις πραγματικές αυξήσεις από 1.1.2024 σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές

  • την άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου των ν. 4051/2012 και 4093/2012 στις επικουρικές συντάξεις αλλά και στο 50% των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος καθώς και την καταβολή των δώρων (κύριας, επικουρικής και σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος) στο σύνολο των συνταξιούχων ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει δικαστικά ή όχι.

  • την άρση του διαχωρισμού των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ σε «παλαιούς» και «νέους», δηλαδή σε συνταξιούχους πριν και μετά το ν.4387/2016 και την ίση αντιμετώπιση τους στον τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξής τους, σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβάλει, δηλαδή στον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους (ήτοι και στους πριν τις 12.5.2016 συνταξιούχους) με βάση το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές (και όχι για τους πριν τις 12.5.2016 συνταξιούχους με βάση τον συντάξιμο μισθό όπως αποτυπώνεται στην συνταξιοδοτική τους απόφαση και ο οποίος υστερεί έναντι του συνόλου των αποδοχών), όπως επιτάσσεται από τις αιτιολογικές εκθέσεις των ν. 4387/2016 και 4670/2020 περί καθιέρωσης ενιαίων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους.

  • την αποκατάσταση των συντάξεων «προσυνταξιοδοτικού» καθεστώτος τραπεζών, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά τους, στα προ του ν. 4387/2016 επίπεδα, καθώς αποτελούν τις μοναδικές συντάξεις που δεν έχουν αποκατασταθεί ουδόλως μέχρι σήμερα.

  • την κατάργηση από 1/1/2024 της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις.

  • την καταβολής της αύξησης του 7,75% στους συνταξιούχους «προσυνταξιοδοτικού» καθεστώτος οι οποίοι είναι επίσης οι μόνοι που δεν έλαβαν τη σχετική αύξηση από την αρχή του έτους και παράλληλα να υπάρξει πρόβλεψη για ένταξή τους στην σχετική διάταξη που θα αφορά την αύξηση του έτους 2024, ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

  Ευελπιστούμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις μας θα γίνουν αποδεκτές και θα ληφθούν υπόψη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους τραπεζικούς υπαλλήλους, που δεν αντιμετωπίζονται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, (ενδεικτικά αναφέρουμε: ορθός επανυπολογισμός κύριων συντάξεων, κατάργηση της νομοθετημένης περικοπής κατά 33% της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους ΕΤΕ, ορθός υπολογισμός της ανταποδοτικής, επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τις εισφορές που καταβάλαμε στα ταμεία μας, επαναχορήγηση και καταβολή των αναδρομικών επικουρικών συντάξεων σε όσους από τους συνταξιούχους του τ. ΕΛΕΜ είχε παρανόμως διακοπεί η επικουρική τους σύνταξη, την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικουρικών συντάξεων των ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κ.α.) έχουν ήδη κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας και τους Συλλόγους μέλη της εμπεριστατωμένα υπομνήματα με τις αιτιολογημένες θέσεις – απόψεις μας.

  Τέλος, σημειώνουμε ότι Σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας μας συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαβούλευσης καταθέτοντας τις απόψεις τους επί των ειδικότερων θεμάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν συνάφεια με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Αλέξανδρος Τζούλης Παύλος Δερμενάκης

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:59 | Σαλούστος Κώστας

  Είναι άδικο να μπαίνει ηλικιακό όριο στους συνταξιουχόυς που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (άρθρο 114 παράγραφος 2) καθώς οι ένστολοι αποστρατέυονται με ευθύνη του κράτους νωρίτερα. Πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για απόστρατους

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:07 | Μανούσος Μπαουλέανδρος

  Το άρθρο 114 παράγραφος 2 πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να μην υφίσταται ηλικιακός περιορισμός σε ότι αφορά τους ένστολους καθώς αποστρατεύονται καθ όλα νόμιμα με πλήρη σύνταξη από το κράτος.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:57 | ΜΑΡΙΑ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Σχετικά με το επίδομα προστασίας μητρότητας πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές.
  Οι ασφαλισμένες κάποιων ταμείων, όπως για παράδειγμα του ΕΔΟΕΑΠ δεν λαμβάνουν επίδομα κυοφορίας, αλλά μόνο επίδομα τοκετού και λοχείας. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστούν πάλι λόγω αυτής της διατύπωσης.θα ήταν καλό να διορθωθεί ή να αλλάξουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για να μην αδικηθεί κάνεις αυτή τη φορά.
  Παραλληλα, Θέρμη παράκληση να ισχύσει η αναδρομικοτητα του επιδόματος για όλες τις μισθωτές και όχι μόνο για τις αγρότισσες και αυτοαπασχολουμενες. Ειναι κρίμα να αποκλειστούν εργαζόμενες μητέρες για τους παραπάνω λόγους και θα παρακαλούσα να το δείτε με ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά πολλές νέες μητέρες.
  .

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:56 | Μανούσος Μπαουλέανδρος

  Το σχέδιο νόμου πρέπει να μεριμνήσει για την διόρθωση του ηλικιακού ορίου στο 62ο έτος για την καταβολή της σύνταξης σε συνταξιούχους που απασχολούνται με ΕΦΚΑ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς είναι άδικο για τους ένστολους που το κράτος πολλές φορές τους αποστρατεύει σε νεότερη ηλικία με πλήρη σύνταξη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 23:16 | ΓΕΩΡΓΙΑ Α.

  Το 62 έτος της ηλικίας πόσους άραγε επηρεάζει σε όλη τη χώρα 5 ή 6 άτομα; Κατάφορη αδικία που στρέφεται κατά εκείνων που όχι μόνο πάλεψαν για την χώρα μας πριν συνταξιοδοτηθούν αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν για το καλύτερο, και η χώρα μας για μία ακόμα φορά δείχνει το χειρότερό της πρόσωπο. Σίγουρα πρέπει να βγει το ηλικιακό όριο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:05 | ΚΩΣΤΑΣ

  Στο Ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο) και επί του άρθρου 11, αλλά και με την πρόσφατη ερμηνεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους εργαζόμενους που ήταν και παράλληλα συνταξιούχοι, οι Διοικήσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τους μεταφέρουν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ σε μειωμένο μισθολογικό κλιμάκιο και τους ζητούν να επιστρέψουν χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ενώ και οι Διοικήσεις και οι υπηρεσίες γνώριζαν ότι υπάρχουν εργαζόμενοι συνταξιούχοι (καθώς το δήλωναν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την πολυθεσία) και ήταν δική τους αρμοδιότητα να εφαρμόσουν τον νόμο, ΔΕΝ ελαβαν τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής , όπως όφειλαν, αλλά ούτε και ενημέρωσης των εργαζόμενων ώστε να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στην εργασία τους ή θα παραιτηθούν . Είναι άδικη η αναδρομική ισχύς για επιστροφή χρημάτων και πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο ώστε να ΜΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ποσά και η οποιαδήποτε εφαρμογή του Νόμου να γίνει απο την ψήφιση του νομοσχεδίου , ώστε οι εργαζόμενοι που είναι και συνταξιούχοι να αποφασίσουν τι θα πράξουν.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:11 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ.

  Η παρ. 2 του άρθρου 114 κατά τη άποψη μου είναι άδικη για όλους εκείνους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας. Δεν υπάρχει καμία λογική να υπάρχει ηλικιακό όριο όταν το όριο συνταξιοδότησης δεν είναι το ίδιο σε όλoους τους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:01 | Ζερβός Ιωάννης

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:
  Στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας άρθρο 114 παράγραφος 2 τίθεται ως όριο ηλικίας το 62ο έτος αφήνοντας εκτός καταβολής σύνταξης τους ένστολους οι οποίοι αποστράτευκαν
  από την πολιτεία έχοντας διανύσει το σύνολο του εργασιακού τους βίου καταβάλοντας τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η διακοπή της καταβαλόμενης σύνταξης στους ένστολους μέχρι την συμπλήρωση του 62ου έτους όταν αυτοί εκλέγονται στην αυτοδιοίκηση είναι ξεκάθαρα άδικη και δεν συνάδει με την προσφορά τους στην κοινωνία και την πολιτεία.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:11 | Χριστόφορος

  Το άρθρο 114, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 είναι καταχρηστική διάταξη καθώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ισότητας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος, η οποία δεσμεύει και τον ίδιο τον νομοθέτη. Η μη συμμόρφωση του τελευταίου ελέγχεται μάλιστα και δικαστικά [ΑΠ 261/1932, 122/1937 κ.α. ΣτΕ 2175/1947 και σταθερή έκτοτε νομολογία]. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, η αρχή της ισότητας (σύμφωνα με την ουσιαστική ή αναλογική έννοια αυτής, κρατούσα άποψη των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, που έχουν κληθεί να ερμηνεύσουν την αρχή της ισότητας) επιτάσσει την όμοια μεταχείριση των όμοιων περιπτώσεων.
  Η εν λόγω διάταξη θέτει με απλά λόγια μια ηλικιακή διάκριση, ανάμεσα σε εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι αν και είναι συνταξιούχοι ασχολούνται με τα κοινά, ως έχοντες το δικαίωμα εκ του Συντάγματος. Η πρόβλεψη του 62ου έτους συνταξιοδότησης, ως καθοριστικό σημείο της παρ. 2 του άρθρου 114 είναι αντισυνταγματική καθώς επηρεάζει μία μικρή ομάδα ατόμων της ελληνικής κοινωνίας, η οποία αφενός συνταξιοδοτούνται πριν την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι κατόπιν της συνταξιοδότησης τους ασχολήθηκαν με τα κοινά. Η μικρή αυτή ομάδα ατόμων δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τους απόστρατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας της χώρας μας, οι οποίοι όπως καλά γνωρίζετε συνταξιοδοτούνται πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους, λόγω των κρίσεων που λαμβάνουν χώρα σχεδόν κάθε έτος. Με τα δεδομένα αυτά παρόλο που όλοι θα έπρεπε να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και όμοιες περιπτώσεις να ρυθμίζονται με όμοιο τρόπο, ειδικά στην περίπτωση που η συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής αλλά το ίδιο το κράτος τους αποστρατεύει, η εν λόγω διάταξη καταστρατηγεί τις ανωτέρω θεμελιώδεις αρχές και τις ειδικότερες εκφάνσεις τους. Θα έπρεπε κατ’ εμέ να αφαιρεθεί το ηλιακό όριο, καθώς άκριτα και αντισυνταγματικά έχει επιλεγεί το 62 έτος της ηλικίας, ως ειδοποιώς διαφορά

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:15 | Κυριακή Τρουλλινού

  Σχετικά με το Άρθρο 114 (Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016) θα πρέπει να επανεξεταστεί η κατάργηση του ηλικιακού ορίου του 62ου έτους καθώς αποτελεί αδικία για αυτούς που τόσα χρόνια κατέβαλαν τις εισφορές τους και ξαφνικά μένουν εκτός καταβολής της σύνταξης τους.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:01 | Ελένη Λιοδάκη

  Συμφωνώ απόλυτα για την κατάργηση του ηλικιακού ορίου (62 έτος) της παρ. 2 του άρθρου 114 του σχεδίου νόμου καθώς θίγει θέματα ισότητας ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:25 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Άρθρο 114 παράγραφος 4 περίπτωση β) οι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 μετά τυχόν συνεισπραττομένων εισφορών, με βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών…..
  Δυστυχώς κύριε Υπουργέ ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο κάθε αυτοτελώς απασχολούμενος αν καταθέσει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση και η περίοδος κατάθεσης αυτών δεν συμπίπτει με το χρονικό περιθώριο που δίνει το ΕΦΚΑ κατά την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στους ενεργούς ασφαλισμένους , δεν έχει το δικαίωμα επιλογής κατηγορίας . Αυτό έχει σαν συνέπεια ,ο συνταξιούχος να επιβαρύνεται με υψηλά ασφάλιστρα χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης .

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:36 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

  Tο εν λόγω προσχέδιο νόμου (άρθρο 114 παρ.) διέπεται από μια τιμωρητική λογική απέναντι στους ένστολους συνταξιούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, θέτοντας ηλικιακό περιορισμό το 62ο έτος για τη καταβολή της σύνταξης τους. Το θεωρώ παράλογο, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός πως το ίδιο το κράτος, τους αποστράτευσε με πλήρη σύνταξη σε νεότερη ηλικία. Θα πρέπει σίγουρα να επανεξεταστεί.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 22:06 | Σάββας Λεμονάκης

  Δυστυχώς, το ηλικιακό κριτήριο που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 114 – κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016, το οποίο ορίζει να έχει συμπληρωθεί το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας των συνταξιούχων για την καταβολή σύνταξης για απασχόληση που αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, θέτουν εκτός τους ένστολους οι οποίοι αποστρατεύτηκαν νόμιμα από το κράτος με πλήρη σύνταξη. Αυτό είναι μια αδικία που θα πρέπει να διορθωθεί.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 21:48 | Δήμητρα Αντωνάκη

  Άρθρο 114 παρ. 2

  Συμφωνώ με αρκετά σχόλια σχετικά με τον παράλογο ηλικιακό περιορισμό του 62ου έτους στην παρ. 2 του Άρθρου 114 και στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας θα πρέπει να αφαιρεθεί.

 • Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ)

  Αρ.Πρωτ.: 1419 Αθήνα 5/12/2023

  Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Κύριο Άδωνη Γεωργιάδη

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Η Διοίκηση της ΑΓΣΣΕ αφού μελέτησε το ανηρτημένο στη δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις.

  Ι. Εισαγωγικά:
  Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται τους πρώτους μήνες της θητείας της νέας Κυβέρνησης αλλά και της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, με σκοπό όπως άλλωστε διαλαμβάνει στον τίτλο του «τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας». Είναι επίσης ένα σχέδιο νόμου επτάμισυ (7,5) έτη μετά την ίδρυση του e-ΕΦΚΑ και σχεδόν 3 χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τη δημοσιονομική επιτήρηση (μνημόνια – τρόικα). Καθ’ ό μέρος μας αφορά, το Κεφάλαιο Β με τίτλο «Αναμόρφωση ασφαλιστικής νομοθεσίας» είναι αυτό για το οποίο θα ασκήσουμε το κυρίως βάρος της κριτικής μας και θα εστιάσουμε στις νομοτεχνικές ελλείψεις και αβλεψίες.
  Προς την κατεύθυνση αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι εξ υπαρχής να υπομνήσουμε τις εξής νουθεσίες του Συνταγματικού νομοθέτη προς τον κοινό νομοθέτη:
  Το Σύνταγμα, με το άρθρο 22 παρ. 5, κατοχυρώνει το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως των εργαζομένων και ανάγει τη μέριμνα για την προαγωγή του σε σκοπό του Κράτους. Βασικό περιεχόμενο της εν λόγω ασφαλίσεως αποτελεί η, έναντι καταβολής εισφοράς, προστασία του ασφαλισμένου από την επέλευση κινδύνων (γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας, κ.λπ.), οι οποίοι αναιρούν την ικανότητά του να εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι) και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθμίσουν τις συνθήκες διαβιώσεώς του. Εφʼ όσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο ασφαλισμένος παύει να καταβάλλει εισφορές, οι οποίες συνιστούν κεφάλαιο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο για την καταβολή της ασφαλιστικής παροχής, και αποκτά, κατʼ αρχήν, αξίωση έναντι του ασφαλιστικού φορέα να του χορηγήσει την ασφαλιστική παροχή. Η παροχή αυτή πρέπει να είναι ικανή να του εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβιώσεως, όσο το δυνατόν εγγύτερο προς εκείνο που είχε κατακτήσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Πέραν του ανωτέρω δημοσίου σκοπού, μέσω του θεσμού της κοινωνικής ασφαλίσεως, εκδηλώνεται – όπως και μέσω της κοινωνικής πρόνοιας – η κοινωνική αλληλεγγύη και ασκείται κοινωνική πολιτική, ειδικότερα δε, αναδιανομή εισοδήματος με σκοπό την άμβλυνση κοινωνικών αντιθέσεων και ανισοτήτων.
  Περαιτέρω, οι μειώσεις στις συντάξεις που άρχισαν με τους νόμου 3865/2010 και εντεύθεν, είχαν δικαιολογητικό σκοπό (ratio) την προστασία του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος από τη δημοσιονομική εκτροπή της χώρας. Ειδικότερα, με συνεχείς αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) κρίθηκε ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών δεν αποκλείεται, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, η επέμβαση του νομοθέτη για τη μείωση και των απονεμηθεισών ακόμη συντάξεων εφεξής, σε κάθε περίπτωση, όμως, η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση, δηλαδή, στον συνταξιούχο τέτοιων παροχών που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια. Ήδη από το Eurogroup της 22-8-2022, η χώρα μας πέτυχε την έξοδο της από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας του Ευρωπαίκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Όμως στο εσωτερικό, ο ασφαλιστικός και συνταξιοδοτικός νομοθέτης, όχι μόνον δεν έχει δείξει σημεία ανάκαμψης (δεν μιλάμε για γενναιοδωρία) στο πλαίσιο της Πρόνοιας υπέρ της κοινωνικής τάξης (συνταξιούχοι) που επωμίστηκαν τις μεγαλύτερες μειώσεις για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας μας, αλλά έτι περαιτέρω αποδεικνύεται για άλλη μία φορά με το εν θέματι σχέδιο νόμου αρκετά φειδωλός (βλ. προσωπική διαφορά) και σε κάθε περίπτωση δυσανάλογος με το δημοσιονομικό status της χώρας.
  Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να καυτηριάσουμε τον τίτλο του ά. 114 «κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων», τίτλος οξύμωρος με την αποστολή του θεσμού της σύνταξης αλλά και ανεπίκαιρος για μία χώρα που ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε δημοσιονομική ανάκαμψη και περιβάλλει τον εαυτό της με τον μανδύα (μάλλον ψευδεπίφαση) της χώρας ευκαιρίας για νέους και νέες εργαζόμενες – ψηφιακούς νομάδες από όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι η σύνταξη ως θεσμός εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827, με σκοπό όπως οι εθνικοί αγωνιστές, οι χήρες και τα ορφανά τους να έχουν ένα σταθερό πόρο για τη ζωή τους. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να δίδονται κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων, όταν το κύριο μέλημα του Κράτους Πρόνοιας είναι (ή δέον όπως είναι) η αξιοπρεπής διαβίωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, απαλλαγμένοι από κάθε μορφής υποχρέωση για εργασία; Πρέπει συνεπώς ο προσανατολισμός σας να είναι κ. Υπουργέ όχι στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας των συνταξιούχων αλλά και στην πρόβλεψη θεσμικών εγγυήσεων και δικλείδων ασφαλείας που να περιβάλλουν όλους τους συνταξιούχους, και δη αυτούς των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, με την ύπαρξη αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, ικανού και επαρκούς για να μην χρειάζεται ο συνταξιούχους να εργάζεται στη δύση της ζωής του.

  ΙΙ. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
  Με λύπη παρατηρούμε ότι στο εν θέματι σχέδιο νόμου που φέρει το Υπουργείο σας, δεν αποκρυσταλλώνεται η μέριμνα του νομοθέτη επί ζητημάτων ύψιστης κοινωνικο – ασφαλιστικής σημασίας, τα οποία αποτελούν συνάμα και προτάγματα στην ατζέντας της ΑΓΣΣΕ, ήτοι:
  Α) ο μη καταλογισμός των οφειλών που έχουν συσσωρευθεί λόγω της αποκλειστικής γραφειοκρατικής παράλειψης του e-ΕΦΚΑ να μειώσει στο ήμισυ το ποσοστό των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας από τη λήψη της σύνταξης. Είναι γνωστό ότι η παράλειψη μείωσης του ποσοστού (και ωσαύτως και του ποσού) από τις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της 3ετίας από το γεγονός του θανάτου, έχει δημιουργήσει μία ανασφάλεια διττή: οικονομική αλλά και δικαίου. Οικονομική διότι οι χήρες έχουν αναλώσει τα ειλημμένα από τη σύνταξή τους για τον βιοπορισμό τους, ανασφάλεια δικαίου διότι δεν θέλουν να «κληροδοτήσουν» αυτή την οφειλή στα παιδιά τους. Η Πολιτεία πρέπει να πάρει θέση με θέσπιση σχετικής διάταξης, δεδομένης μάλιστα της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας μας (ότι δεν επιστρέφονται τα χρήματα εφόσον έχουν καλοπίστως αναλωθεί για τον βιοπορισμό του συνταξιούχου και ο τελευταίος δεν παραπλάνησε το Ταμείο).
  Β) η πρόβλεψη της παύσης παρακράτησης εισφοράς υπέρ κλάδου Υγειονομικής περίθαλψης στην επικουρική σύνταξη καθώς επίσης και στην β’ κύρια σύνταξη χηρείας. Ως γνωστόν ο θεσμός της επικουρική σύνταξη στηρίζεται στη διμερή σχέση εργαζόμενου – εργοδότη. Συνεπώς, η επέμβαση του κανονιστικού νομοθέτη με την πρόβλεψη εισφοράς υπέρ κλάδου Υγείας είναι αν μη τι άλλο μη ανεκτή από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.
  Γ) η μείωση του ποσοστού παρακράτησης εισφοράς υπέρ κλάδου Υγειονομικής περίθαλψης στη κύρια σύνταξη από 6% στο εύλογο και δίκαιο ποσοστό 4%. Άλλωστε, ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του έχει υποδείξει προς τη Διοίκηση τη μείωση του ποσοστού αυτού στο ορθό, εύλογο και σύννομο 4%.
  Δ) Κατάργηση της εγκυκλίου 52/16.12.2020 του e- ΕΦΚΑ και θέσπιση υποχρεωτικής έκδοσης αναλυτικών γραπτών διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων οι οποίες θα εμπεριέχουν τον αναλυτικό τρόπο επανυπολογισμού τους και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (όπως άλλωστε έχει υποδείξει ο Συνήγορος του Πολίτη στο από 13/5/2021 πόρισμά του).
  Ε) Ζήτημα έχει προκληθεί σε ομάδα συνταξιούχων των πρώην Ειδικών Ταμείων οι οποίοι είχαν χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε φορέα πριν τον τελευταίο εργοδότη τους. Με παρότρυνση του Ταμείου τους, αποποιήθηκαν τον χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για να εκδοθεί συντομότερη η σύνταξη ή επειδή παραπλανήθηκαν ότι δεν είχε τότε (πριν την εφαρμογή του νόμου 4387/2016) συνταξιοδοτική ωφέλεια. Εντούτοις, με το νέο τρόπο επανυπολογισμού του ανταποδοτικού σκέλους της σύνταξής τους, συνταξιούχοι με χρόνο ασφάλισης κατώτερο των 40 ετών, προφανώς και έχουν δικαίωμα (με βάση άλλωστε και την αρχή της τυπικής ασφάλισης που διαπνέει το ασφαλιστικό μας σύστημα) να ζητήσουν να προσμετρηθεί, έστω και ex nunc ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που πεπλανημένα αποποιήθηκαν κατά την έξοδό τους στη σύνταξη.
  Στ) Ως γνωστόν, συνταξιούχοι πριν την 13-5-2016, έχον εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν (σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας υπέρ του ασφαλισμένου αλλά και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου) χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχαν, διότι είναι κατώτερος των 15 ετών. Συνεπώς ούτε δεύτερη σύνταξη στα 67 τους μπορούν να λάβουν ούτε επιστροφή εισφορών να ζητήσουν μπορούν αλλά και ούτε προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξής τους έχουν δικαίωμα να ασκήσουν σύμφωνα με το ά. 36Α ν. 4387/2016. Βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς συνταξιοδοτικής ομηρίας καθότι δεν αντιμετωπίζονται από τον ασφαλιστικό νομοθέτη στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για αναλογική ισότητα με άμεσο απότοκο τη μείωση της περιουσίας τους.
  Ζ) Ζητάμε πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), όπως άλλωστε έχουν υποδείξει όλοι οι κοινωνικοί φορείς αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2013. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι συντάξεις άνω των 1400 € ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος των μεικτών συντάξιμων αποδοχών. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παρακρατείται μηνιαία η ΕΑΣ, που υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της κύριας σύνταξης η των πολλαπλών κύριων συντάξεων εάν υπάρχουν, βάσει σαφώς προσδιορισθέντων ποσοστών, που βαίνουν αυξανόμενα ανάλογα με την κατηγορία. Τούτο έχει ως συνέπεια, ορισμένοι συνταξιούχοι που, βάσει του κανονισμού της συντάξεως, δικαιούνται μεγαλύτερης μηνιαίας σύνταξης έναντι άλλων, μετά από την παρακράτηση να λαμβάνουν τελικά μικρότερο ποσόν καθαρών συντάξιμων αποδοχών. Σημειώνουμε ότι βάσει των κρατήσεων της ΕΑΣ όσοι συνταξιούχοι εφέτος με την αύξηση του 3% για το 2024 υπερβούν σε μικτή σύνταξη τα 1400 ή 1700 ευρώ αντί να έχουν αύξηση στην σύνταξη τους θα υποστούν μείωση.
  Η) Επαναφορά του δικαιώματος της επιλογής στις συντάξεις χηρείας στην τριετία όπως ίσχυε μέχρι πριν την εφαρμογή του νόμου 4387/16.
  Θ) Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η κατάργηση της θετικής προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσής της στην κύρια σύνταξη .
  ΙΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου:

  Κεφάλαιο Α:
  Άρθρο 95: Θεωρούμε ότι ο απώτατος χρόνος για το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να επεκταθεί σε 8 αντί για 6 έτη που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, για να μπορεί να δοθεί ένας πιο ρεαλιστικός ορίζοντας στο ΤΕΑ για την επίτευξη της επάρκειας των τεχνικών προβλέψεων.
  Κεφάλαιο Β:
  Άρθρο 114 παρ. 1: στον κατάλογο των δικαιούχων που εφόσον εξακολουθούν να εργάζονται δεν υφίσταται περιστολή η σύνταξή τους, πρέπει να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα χήροι, χήρες και τα ορφανά μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
  Άρθρο 114 παρ. 6: να προστεθεί περίπτωση η) με σκοπό όπως συμπεριληφθούν στην εξαίρεση από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη κατώτερη των 750,00 ευρώ και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία.
  Άρθρο 123: η πρόβλεψη για την ενίσχυση των συνταξιούχων που έχουν θετική προσωπική διαφορά με εφάπαξ 100-150 ή 200 ευρώ θεωρούμε ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, δεδομένου ότι η προσωπική διαφορά πρέπει να εξαλειφθεί για όλους τους συνταξιούχους, για να λάβουν όλοι αύξηση από 1-1-2024 στη σύνταξή τους.

  Για την ΑΓΣΣΕ

  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Γ.Κουτσιμπογεώργος Α. Μπιρμπιλής

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 20:09 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ (Π.Ο.Λ.)

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ (Π.Ο.Λ.)

  Εκπροσωπώντας εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ εκφράζουμε την απόλυτη στήριξή μας στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ) καθώς απηχούν και τις δικές μας θέσεις αναφορικά με τις προτάσεις μας στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις»:

  Ι. Επί του άρθρου 114
  (α) Χαιρετίζουμε την εν προκειμένω νομοθετική πρωτοβουλία , με την οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη ένταξης περισσότερων συνταξιούχων στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και των φαινομένων εργοδοτικής εκμετάλλευσης, η αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι συνταξιούχοι και η μεταβίβαση των γνώσεων αυτών σε νεότερους εργαζόμενους.
  (β) Πράγματι και επιτέλους, η ως άνω αναγνώριση συντελείται με τη νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20, με την οποία εισάγεται η γενική αρχή ότι όλοι «οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, …οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής (θ)α λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα» και την οποία καλωσορίζουμε.
  (γ) Μια γενική αρχή, που, δυστυχώς, καταστρατηγείται αμέσως μετά με την παρ. 2 του άρθρου 20, όπου επιλέγεται να διατηρηθεί η επαχθέστατη ποινή αναστολής λήψης της σύνταξης για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο το φορέα εργοδοσίας (Γεν. Κυβέρνηση) και το όριο ηλικίας τους (62ο έτος).

  Θεωρούμε ότι η διατήρηση αυτής της διάταξης είναι εξόχως άνιση, κατάφωρα άδικη και καταχρηστικά εισάγουσα διακριτική μεταχείριση. Επίσης, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα έχει αποτέλεσμα αντίστροφο από το επιδιωκόμενο, ήτοι, μείωση (αντί αύξηση) της παραγωγικότητας των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, απώλεια (αντί αξιοποίηση) της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας συνταξιούχων του Δημοσίου και μη μεταβίβασή της σε νεότερους εργαζόμενους σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

  Επομένως, η παρ. 2 του άρθρου 20 πρέπει να καταργηθεί παντελώς ως αυθαιρέτως και καταχρηστικώς παραβιάζουσα το δικαίωμα λήψης σύνταξης από τον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η δαπάνη για τις αποδοχές συνταξιούχων προϋπολογίζεται ανελαστικά κατ’ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως προϋπολογίζεται η δαπάνη για τις μισθολογικές αποδοχές εργαζομένων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ανεξάρτητα αν αυτοί είναι συνταξιούχοι). Κατά συνέπεια, η απασχόληση συνταξιούχων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση προκαλεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τουναντίον, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 είναι καταχρηστική και άδικη ως διακόπτουσα κεκτημένο δικαίωμα των συνταξιούχων στερώντας τους νομίμως δικαιούμενες συντάξιμες αποδοχές.

  Ωστόσο, αν η παρ. 2 του άρθρου 20 διατηρηθεί, τότε το ηλικιακό όριο των 62 ετών πρέπει να μειωθεί στα 55 έτη, ιδίως στις περιπτώσεις συνταξιούχων Δημοσίου, όπως οι ένστολοι, των οποίων η συνταξιοδότηση έγινε αναγκαστικά και με απόφαση της Υπηρεσίας τους.

  Επίσης, το ηλικιακό κριτήριο άρσης αναστολής λήψης σύνταξης πρέπει να μην ισχύει για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου καταλαμβάνουν θέσεις αιρετών σε φορείς αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού).
  (δ) Στην παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου 20, το θέμα της επιβολής πόρου ΕΦΚΑ (10%) στο εισόδημα που προκύπτει από την εργασία των συνταξιούχων, έναντι του προγενέστερου καθεστώτος της μείωσης κατά 30% στη σύνταξη (κύρια και επικουρική), ενώ κινείται προς σωστή κατεύθυνση, ενδέχεται να επιβαρύνει οικονομικά τους εργαζόμενους συνταξιούχους έτι περαιτέρω, αφού εκτιμάται ότι:
  1. Στις πλήρεις συντάξεις θα αυξηθεί η εισφορά αλληλεγγύης στο 7% και μάλιστα στο σύνολο της σύνταξης. Δεν προκύπτει από πουθενά κάποια μείωση ή εξάλειψη της (άδικης πλέον) εισφοράς αλληλεγγύης.
  2. Στις πλήρεις συντάξεις θα αυξηθεί αναλογικά η φορολογία εισοδήματος.
  3. Ο νέος ανταποδοτικός «πόρος» ΕΦΚΑ (10%) από την εργασία θα πρέπει να αφαιρείται από το τελικό φορολογητέο εισόδημα (όπως γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές). Σε διαφορετική περίπτωση, προκύπτουν ζητήματα διπλής και άδικης φορολόγησης (και πιθανόν εξαιρετικά μεγάλης ανάλογα με το εισόδημα).
  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές (υγειονομικές & νοσοκομειακές) των συνταξιούχων εργαζόμενων παρακρατούνται και από τις δύο πηγές [από τη σύνταξη & από το μισθό της δηλωμένης εργασίας], γεγονός που αναδεικνύει άλλη μια μορφή αδικίας.
  5. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι εργαζόμενοι επιβαρύνονται – κατά τα φαινόμενα – αρκετά περισσότερο από τις άλλες μορφές εργασίας στον συνταξιοδοτικό βίο.
  Συνεπώς, σωρευτικά, οι παραπάνω ενδεικτικές επισημάνσεις, θα εξανεμίσουν τις καλές προθέσεις και είναι σφόδρα πιθανόν να χειροτερεύσουν την οικονομική θέση των συνταξιούχων εργαζόμενων, που με υψηλή τεχνογνωσία & εμπειρία εργάζονται σε τομείς της ιδιωτικής & δημόσιας ζωής, και που – για άλλη μια φορά – ταυτίζονται με τις εθνικές ανάγκες για πλήρως δηλωμένη εργασία.

  ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις
  Ως λοιπές γενικές παρατηρήσεις που, όμως, και αυτές χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο σας, οφείλουμε να επισημάνουμε την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην Εθνική Σύνταξη και την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που, άλλωστε, έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά ως στόχοι της τρέχουσας διακυβέρνησης._

  Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών – Ν.Π.Ι.Δ.

  Επιπρόσθετα , στηρίζουμε τις προτάσεις των ασφαλισμένων στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών – Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι επισημαίνουν ότι ορισμένες διατάξεις του, εφόσον ψηφιστούν ως έχουν, θα προκαλέσουν οικονομική ζημία στους ιδίους όσο και σε αυτό καθεαυτό το Ταμείο.
  Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θεμάτων λειτουργίας των ΤΕΑ και ειδικότερα θέματα που ανατρέπουν το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΑΑΠΛ θέτοντας σε κίνδυνο την απρόσκοπτή λειτουργία του, αν και σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η ορθή λειτουργία όλων των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
  Δεδομένου ότι στο εν λόγω ταμείο ασφαλισμένοι είναι και στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οι οποίοι έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους στο ΤΕΑΑΠΛ θεωρούμε πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι διατάξεις που αφορούν στο εν λόγω ταμείο σε μία πιο ρεαλιστική και δίκαιη προοπτική .
  Η Φορολόγηση του ποσού απόδοσης (εφάπαξ) της Ατομικής Μερίδας των μελών των ΤΕΑ, που προβλέπεται από το Νομοσχέδιο είναι υπερβολική και άδικη, διότι επί της ουσίας τιμωρούνται οι άνθρωποι που φρόντισαν να κάνουν έναν κουμπαρά.
  Ακόμα πιο άδικη είναι φορολόγηση όλου του ποσού του εφάπαξ και όχι της υπεραξίας (των κερδών) της αποταμίευσης!
  Βάζετε όλα τα ΤΕΑ στο «ίδιο τσουβάλι» και δεν έχουν κανένα «ελαφρυντικό» τα ΤΕΑ που δεν καταβάλει μέρος της εισφοράς ο εργοδότης, αλλά ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της εισφοράς βαραίνει το Μέλος!
  Δεν αποσαφηνίζει στις διατάξεις του ο νέος νόμος, αν θα φορολογηθούν τα ποσά που δίνονται στις οικογένειες των μελών ή στους ίδιους, από τον κλάδο αλληλεγγύης (για θάνατο, αναπηρίες, νοσηλείες). Ο κλάδος αλληλεγγύης του Ταμείου των Αστυνομικών Πυροσβεστών & Λιμενικών έχει συνδράμει μέχρι σήμερα, σε πολλές οικογένειες και έχει λάβει τα εύσημα από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτά, για την ουσιαστική και ανθρώπινη στήριξη στις πιο δύσκολες στιγμές των οικογενειών των μελών του! Αν πράγματι φορολογηθούν και αυτά τα ποσά, δεν θα είναι απλά άδικο αλλά τραγικό και απάνθρωπο!!
  Τέλος, με τις διατάξεις, ειδικά των άρθρων 107, 108 & 109, όχι μόνο δεν δίνονται κίνητρα να εγγραφούν νέα μέλη στα ΤΕΑ, αλλά «σπρώχνει» στην έξοδο πάρα πολλούς ασφαλισμένους και πολύ φοβάμαι ότι αρκετά ΤΕΑ θα οδηγηθούν σε κλείσιμο!

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 20:01 | Νικόλαος Φολίνας

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο θα έπρεπε να περιληφθεί ρύθμιση που να προβλέπει την προσθήκη συντάξιμου χρόνου, για τον οποίο έχουν καταβληθεί όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, στον συντάξιμο χρόνο της λαμβανομένης ήδη σύνταξης.

  Ήτοι εισφορές που έχουν καταβληθεί στο ΤΣΑΥ από αυτοαπασχολούμενο συνταξιούχο του δημοσίου (του οποίου η σύνταξη υφίστατο περικοπές σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3865/2010) και οι οποίες, λόγω μειωμένου χρόνου ασφάλισης, δε θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη έστω και μειωμένης σύνταξης.

  Έτσι δεν θα χαθούν καταβεβλημένες εισφορές χρόνων και θα ενισχυθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης της σύνταξης όπως προβλέπει ο Ν.4670/2020 περί αναπροσαρμογής των συντάξεων.

  Ευχαριστώ

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 20:52 | Ιωάννης Κ.

  Άρθρο 115

  Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – Προσθήκη παρ. 5 και 6, στο άρθρο 61 ν. 3863/2010

  Κε υπουργέ, σχετικά με το όριο οφειλών που αναφέρεται στο (Άρθρο 115, Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης) προκειμένου να επιτευχθεί το όριο των 30.000 Ευρώ οφειλών.
  Παρακαλώ να σκεφθείτε αν μπορεί να αφαιρείται από το οφειλόμενο υπόλοιπο ποσό το εφάπαξ που δικαιούται ο ασφαλισμένος, ώστε το υπόλοιπο των οφειλών να πέσει κάτω από το όριο των 30.000 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή να δέχεται ο ασφαλισμένος να εκχωρεί στον ΕΦΚΑ το ποσό που δικαιούται σαν εφάπαξ. Αν δεν είναι γνωστό το ποσό του εφάπαξ εξ αρχής, μπορεί να αρχίσουν οι παρακρατήσεις και να αφαιρεθεί όταν υπολογιστεί.
  Επίσης δεν ξέρω αν η παρακράτηση γίνεται μόνο στην κύρια η και στην επικουρική σύνταξη.

  Ευχαριστώ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 20:11 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

  Κατά τη γνώμη μου στο άρθρο 114 παράγραφος 2 πρέπει να αφαιρεθεί ο ηλικιακός περιορισμός του 62ου έτους, καθώς αφήνει εκτός καταβολής σύνταξης μία ομάδα συνταξιούχων οι οποίοι νόμιμα κατέβαλαν τις εισφορές τους τα προηγούμενα χρόνια.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ

  Θεωρώ την παράγραφο 2 του άρθρου 114 εντελώς άδικη ειδικά σε ότι αφορά τους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από το κράτος νόμιμα πριν το 62ο έτος με πλήρη σύνταξη και τώρα τους την στερείς. Πρέπει να τροποποιηθεί και να επανέλθει η σύνταξη τους λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν ότι εμπίπτει σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την Πατρίδα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:24 | Μαίρη

  Στο άρθρο 114 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ν.4387/2016» στην παρ. 9 που αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους την 12.5.2016 οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/16 , ο χρόνος εργασίας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε θα πρέπει ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ με ίδιους όρους για όλους, για λόγους ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ. Θα πρέπει να απαλειφθεί το » εφόσον από τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις προβλέπεται αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης¨ καθώς είναι ανισότιμη διάταξη . Δηλαδή η αξιοποίηση του χρόνου εργασίας για τους απασχολούμενοι συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν και με παλαιότερες διατάξεις, θα πρέπει να γίνει με βάσει τα ποσοστά αναπλήρωσης όπως προβλέπεται στην παρ.8. Να προβλέπεται η καθολική αναπροσαρμογή της αρχικής σύνταξης με τους ίδιους όρους για όλους, εφόσον αποδίδουν τις ίδιες εισφορές.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:54 | Αθανάσιος

  Με την πρόσφατη ερμηνεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του άρθρου 11 του Ν.4354/2015 όπου αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα πρέπει να αμείβονται με το εισαγωγικό κλιμάκιο, έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα καθώς καλούνται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα όσοι εξακολουθούσαν να εργάζονται στους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και είχαν συνταξιοδοτηθεί. Καθώς οι Διοικήσεις, οι Διοικητικές υπηρεσίες και μισθοδοσίας των φορέων δεν το εφάρμοσαν, θα πρέπει να μην έχει Αναδρομική ισχύ η αναζήτηση των ποσών και οτιδήποτε ισχύσει να είναι από την ψήφιση του νομοσχεδίου και για το μέλλον. Οι μόνοι που δεν έφταιξαν για την δημιουργία αυτής της κατάστασης είναι οι εργαζόμενοι-συνταξιούχοι καθώς προσέφεραν την συμφωνημένη εργασίας τους και εκ των υστέρων μετά απο πάροδο αρκετού χρόνου ενημερώνονται ότι περικόπτεται ο μισθός τους, γιατί παράλληλα λαμβάνουν την δικαιούμενη σύνταξή τους και μάλιστα ότι αναδρομικά οφείλονται επιστροφές αποδοχών.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:26 | ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.ΕΚΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν.4387/2016 ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:56 | Παπαδάκης Κώστας

  Το ηλικιακό όριο που τίθεται στα 62 έτη για να μπορέσει να λάβει κάποιος σύνταξη εφόσον ενταχθεί σε υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι λάθος, καθώς στερεί τη δυνατότητα αυτή από μια σειρά ένστολους που το κράτος αποστράτευσε σε νεότερη ηλικία με πλήρη σύνταξη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:14 | Παπαδάκης Νίκος

  Στο εν λόγω σχέδιο νόμου παραμένει μια αδικία απέναντι στους ένστολους που αποστρατευτήκαν νόμιμα από το κράτος λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη σε νεότερη ηλικία από το 62ο έτος. Τους στερεί την δυνατότητα εφόσον ενταχθούν σε υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, να λάβουν την σύνταξη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:12 | Ελένη Περνιεντάκη

  Το εν λόγω σχέδιο νόμου έχει μια αδικία απέναντι στους ένστολους, καθώς θέτει περιορισμό το 62ο έτος για τη λήψη σύνταξης σε περιπτώσεις που κάποιος αναλαμβάνει υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ένστολοι τους οποίους το κράτος τους αποστράτευσε νομίμως με πλήρη σύνταξη σε νεότερη ηλικία. Η διάταξη αυτή τους αφαιρεί το δικαίωμα να λαμβάνουν χρήματα τα οποία έχουν αποδώσει.

 • 5 Δεκεμβρίου 2023, 19:08 | Βασίλης Κλάδος

  Στο άρθρο 114 παράγραφος 2 τίθεται ένας ηλικιακός περιορισμός στο 62ο έτος που θεωρώ ότι είναι άδικος, καθώς αφήνει εκτός καταβολής σύνταξης τους ένστολους που αποστράτευσε το κράτος νόμιμα με πλήρη σύνταξη, όταν αυτοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.