Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης