Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010 (  Α΄ 112), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014 (  Α΄ 237) και ειδικότερα όσα αφορούν τις υποχρεώσεις των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, την ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια», τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, το χρόνο, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάρτησης των δαπανών, τη διαδικασία διόρθωσης εσφαλμένων αναρτήσεων και την ασφάλεια κατά τη χρήση της Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.

 

 • Διαύγεια και στην παιδεία

  Υπόμνημα Τελικό Αίτημα Ειδική Ανάλυση Ειδικές Παρατηρήσεις Τελικές Προτάσεις και Ανοικτή Επιστολή
  Προς
  Κύριο Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο
  Κύριο Υφυπουργό Παιδείας κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο
  Κοινοποίηση: Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων
  κ.κ. Βουλευτές, ΔΕΠΠΣ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΣΕΕΔΔ, ΓΕΔΔ, ΜΜΕ

  Θέμα: Ο νέος Νόμος για τα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και για τα «Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων».
  «Πειραματικά Σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων» και «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία». «Ένα επιστημονικό λάθος που συνεχίζεται… αλλά μπορεί τώρα, να διορθωθεί.» Προβλήματα λειτουργίας και προοπτικές. «Κοινωνικό Σχολείο, οικολογικό σχολείο» και προτεινόμενες βελτιώσεις. Ειδική Ανάλυση, Ειδικές Παρατηρήσεις και Τελικές Προτάσεις.
  «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις»
  Λαϊκή παροιμία
  Το «Καλώς» δεν είναι «Άριστα»
  Σύγχρονη διαπίστωση.

  Αποτελεί, πλέον, Νόμο του κράτους, η τροπολογία, που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, όπου θεσπίζεται – σωστά – η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό, να αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΠΣ, είτε να χαρακτηρίζει υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είτε να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με την διαδικασία ίδρυσης των σχολικών μονάδων.
  Σύμφωνα με τον νέο Νόμο (Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, που ψηφίστηκε 27-11-2014), υπάρχουν δύο τρόποι ίδρυσης Προτύπων Πειραματικών. Είτε, α) να χαρακτηρίζονται με Υπουργική Απόφαση, υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είτε, β) να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με την διαδικασία ίδρυσης των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης. Προστίθεται δηλ. στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς των προτύπων πειραματικών σχολείων και η δυνατότητα ίδρυσης πρότυπου πειραματικού σχολείου, με τον εξαρχής χαρακτηρισμό ως πρότυπο πειραματικό με τη διαδικασία της ίδρυσης των σχολείων της γενικής εκπαίδευσης και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη της διοικούσας επιτροπής προτύπων πειραματικών σχολείων.
  Η Υπουργική Απόφαση ή το Προεδρικό Διάταγμα, που θα ακολοθήσει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί ερευνητικών εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια, μπορεί να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες ίδρυσης λειτουργίας και τρόπο εισαγωγής μαθητών και τρόπο επιλογής καθηγητών, που μπορεί να ορίζει τα εξής: Σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν, να ιδρύονται (ή να επανιδρύονται) νέα Πειραματικά Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, (όπως ήταν το ΠΣΠΑ (Σκουφά 45 Αθήνα και το ΠΣΠΘ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης), που σκοπό έχουν την εκπαίδευση των φοιτητών σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Για να εκπαιδεύονται σωστά οι φοιτητές, οι μαθητές των Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, πρέπει να επιλέγονται μόνο με κλήρωση από τυχαίο δείγμα μαθητών. Οι φοιτητές, πρέπει να εκπαιδεύονται σε όλους τους τύπους μαθητών, ακόμα και στους μαθητές με χαμηλή επίδοση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν οργανική θέση σε αυτά (όπως στα σχολεία Γενικής Παιδείας). Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων πριν το 2011, επανέρχονται δε αυτοδικαίως με δική τους αίτηση. Τα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, όπου οι μαθητές επιλέγονται με κλήρωσε σε όλες τις βαθμίδες και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν οργανική θέση, θα διοικούνται από τα Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων και το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, με την σύμφωνη γνώμη της νέας ΔΕΠΠΣ.
  Τα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων υπάρχουν παράλληλα και ανεξάρτητα, από τα λεγόμενα «Πρότυπα Πειραματικά, όπου οι μαθητές επιλέγονται με εξετάσεις και οι εκπαιδευτικοί με θητεία πενταετή».
  Διαδικασία ίδρυσης σχολείων γενικής εκπαίδευσης.
  Με τον Νόμο. 1566, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167, Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 3 έως άρθρο 8, ιδρύονται Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια με Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Παρομοίως με Προεδρικά διατάγματα καθορίζονται, ο τρόπος εγγραφής των μαθητών σε αυτά, οι οργανικές θέσεις, οι διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών, το ωρολόγιο πρόγραμμα και η όλη λειτουργία του σχολείου γενικής παιδείας κλπ… Με άλλα λόγια ίσως χρειαστούν, κατά την γνώμη κάποιων, πρώτα τα Προεδρικά Διατάγματα για την ίδρυση νέων Σχολικών Μονάδων και μετά οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα καθορίζουν την υφή και λειτουργία των σχολείων αυτών ως Πρότυπα Πειραματικά.
  Παρόλα αυτά η ρύθμιση αυτή, μπορεί να αποβεί σωτήρια για τα Πειραματικά Σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στα οποία εκπαιδεύονται οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων. Τα σχολεία αυτά είναι συνήθως μέρος των εργαστηρίων πειραματικής παιδαγωγικής των παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, διαφέρουν από τα λεγόμενα Πρότυπα Πειραματικά.
  Αποκάλυψη. Να, η ποιότητα των Προτύπων Πειραματικών: Διευθύντρια του μεγαλύτερου Σχολείου «αριστείας» του Π.Π.Σ.Π.Α. (Σκουφά 45 Αθήνα) έχει πτυχίο Χημικού με «Καλώς» – το οποίο απέκρυβε παράνομα κατά την εκλογή της – και τώρα που αποκαλύφτηκε είτε μόνη της θα έπρεπε να παραιτηθεί, είτε κατά την γνώμη τρίτων, θα έπρεπε κάποιοι να της ζητήσουν να παραιτηθεί, αλλά δεν της το ζητάνε γιατί το «καλώς» είναι το πτυχίο και αυτών που την στηρίζουν, σύμφωνα με καταγγελίες. Η Διευθύντρια αυτή θα «αξιολογήσει και άλλους» ! Αν, αυτή είναι η επιθυμούμενη «Αριστεία», τότε σας παρακαλούμε, να μην διαβάσετε το παρόν υπόμνημα. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλα δήθεν σχολεία «αριστείας» και οι γονείς αρχίζουν πλέον να αντιλαμβάνονται ότι τα σχολεία αυτά όπως λειτουργούν δεν προάγουν καμία «αριστεία». Απλά κάποιοι βολεύονται ή παίρνουν εύκολα μετάθεση στην Αθήνα, σε βάρος των ικανών, λένε πολλοί. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναρτηθούν τα πτυχία και τα προσόντα των μελών της ΔΕΠΠΣ και των Διευθυντών των ΠΠΣ, για να δουν οι πολίτες τι είδους «Αριστεία» υπάρχει!
  Γεμίσαμε «αξιολογητές» και Διευθυντές, που οι ίδιοι, δεν διδάσκουν», λένε οι εκπαιδευτικοί. Όχι άλλη τέτοια “Αριστεία”, έλεος!

  Συμπέρασμα:

  Θέμα Α. : Στο νόμο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα μπορούσε να εισαχθεί καθαρή ερμηνεία η οποία να διαχωρίζει, σαφώς, τα «Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ» από τα λοιπά «Πρότυπα Πειραματικά».
  Προτεινόμενη ρύθμιση: Τα «Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων», που ιδρύθηκαν με το νόμο 4376/16-08- 1929 και το νόμο 4600/2-05-1930, είναι ξεχωριστή κατηγορία και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν. Στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων (όπως το Π.Σ.Π.Α.) δεν πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις εισαγωγής σε καμία βαθμίδα και οι μαθητές, πρέπει να επιλέγονται με κλήρωση, για να είναι τυχαίο το δείγμα των μαθητών, όπως απαιτούν οι σύγχρονες επιστήμες αγωγής. Η όλη δομή π.χ. του Π.Σ.Π.Α. ως σχολείου, οφείλει να λειτουργεί με το προϋπάρχον νομικό καθεστώς (ενιαίο Δημοτικό, Γυμνάσιο – Λύκειο με έναν Διευθυντή). Οι ήδη υπηρετούντες σε αυτά, με οργανική θέση, διατηρούν την οργανική τους θέση. Καμία κατάργηση οργανικών θέσεων, δεν πρέπει να γίνει και οι υπηρετούντες, σε αυτά δεν «αξιολογούνται» με την διαδικασία του νέου νόμου (Ν.3966/2011) και με τον νόμο 4072, ΦΕΚ86/ 11-4-2012, γιατί έχουν αξιολογηθεί από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε και Κ.Υ.Σ.Π.Ε., με βάσει τους προϋπάρχοντες νόμους περί «Πειραματικών των Πανεπιστημίων». Οι μεταθέσεις, αποσπάσεις, αξιολογήσεις, γίνονται από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε και Κ.Υ.Σ.Π.Ε., με πρόταση του Επόπτη Καθηγητή, όπως γινόταν έως σήμερα…

  Τα «Πειραματικά σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ», δεν πρέπει να συγχέονται με τα «Πρότυπα» ή τα λεγόμενα Πρότυπα Πειραματικά»

  Πειραματικά» του νόμου (Ν.3966/2011). Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν πρέπει να έχει καμία αρμοδιότητα επί των «Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ» και την ανώτατη Εποπτεία την έχει ο Επόπτης Καθηγητής και τριμελής Επιτροπή Πανεπιστημιακών, που ορίζει το οικείο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή Τμήμα. Η εκλογή της Διεύθυνσής τους, γίνεται μέσω ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ, με την σύμφωνη γνώμη του Επόπτη Καθηγητή και της τριμελούς επιτροπής. Μπορούν να δημιουργηθούν και σε άλλα Πανεπιστήμια, ή Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, σχολεία «Πειραματικά των ΑΕΙ και ΤΕΙ». Επίσης, μπορούν ομοίως, να δημιουργηθούν στο ίδιο Πανεπιστήμιο – εκτός από το Πειραματικό του Πανεπιστημίου – για την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών, σχολεία «ενταγμένα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ», ή «Πειραματικά ψηφιακά σχολεία», «συνεργαζόμενα» με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου η εγγραφή των μαθητών θα γίνεται με κλήρωση… Υπουργική απόφαση, ορίζει ποια σχολεία είναι «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», ποια «Πειραματικά ψηφιακά σχολεία», «συνεργαζόμενα» με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ποια είναι «Πρότυπα Πειραματικά» και ορίζει τις προϋποθέσεις και κανόνες λειτουργίας τους.
  Προτεινόμενη τροπολογία (αντιμετώπισης της διαφθοράς) : Σε κάθε Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και σε κάθε Περιφέρεια Εκπαιδευτική, σε κάθε Πρυτανεία Πανεπιστημίου, δημιουργείται «ειδικό τμήμα αντιμετώπισης της διαφθοράς». Στο τμήμα αυτό ερευνώνται οι καταγγελίες για διαφθορά, για κακοδιοίκηση, για παράνομα πτυχία, για πλασματικές προϋπηρεσίες κλπ… πριν αποσταλούν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  Προτεινόμενη τροπολογία (για την ανύψωση του επιπέδου των Ελληνικών Πανεπιστημίων) : Στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, για την εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή, απαιτούνται πλην των άλλων τυπικών προσόντων και η «διεθνής αναγνώριση του έργου του υποψηφίου», που σημαίνει να έχει τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό τίτλο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του Εξωτερικού ή τουλάχιστον τρεις πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ξένη γλώσσα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονική περιοδικά του εξωτερικού κλπ…
  Θέμα Β. : Δεν μπορεί τα Πανεπιστήμια να μην έχουν «Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, όπου οι μαθητές θα εισάγονται μόνο με κλήρωση, σε όλες τις βαθμίδες, για να είναι το «δείγμα τυχαίο», όπου θα γίνονται αντικειμενικές διδασκαλίες και έρευνες, όπως απαιτεί η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη… Το Υπουργείο όφειλε τότε, να χωρίσει τα Πειραματικά των ΑΕΙ από τα λοιπά Πρότυπα Πειραματικά, αλλά αφού δεν το κάνει η Δικαιοσύνη είναι η μόνη μας ελπίδα.
  Θέμα Γ. : Η Φιλοσοφική Σχολή Αθήνας, οφείλει να έχει την ανώτατη εποπτεία του Π.Σ.Π.Α. και οφείλει να ορίζει δικό της Επόπτη Καθηγητή, όπως γινόταν.
  Θέμα Δ. : Παρακαλούμε την Δικαιοσύνη να προστατέψει τα πειραματικά Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ, τα καλύτερα δημοκρατικά Δημόσια Σχολεία, τα σχολεία από τη διάλυση, την υποβάθμιση και τη μετατροπή τους σε νέο-φασιστικά «Πρότυπα Πειραματικά».
  Θέμα: Ε. Επισημαίνουμε ότι κατά την συζήτηση στην Βουλή, ο Πρώην Πρόεδρος της Βουλής και Πρώην Υπουργός Παιδείας υπέδειξαν –κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή- στην κ. Διαμαντοπούλου την διαφορά «Προτύπου και Πειραματικού» σχολείου. Ο κ. Κακλαμάνης μου έστειλε και μια επιστολή στην οποία έλεγε ότι είχαμε δίκιο και η κ. Διαμαντοπούλου άδικο!
  Θέμα: ΣΤ: Παρακαλούμε τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, να τροποποιήσει τον Νόμο περί Προτύπων Πειραματικών, ειδικά μετά από τα αποτελέσματα εξετάσεων από τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, όπου η αποτυχία άγγιξε σε πολλές περιπτώσεις το 50% και εισήχθησαν και μαθητές με 13 στα 20!
  Παρακαλώ ο κ. Υπουργός να σταματήσει, το να χορηγείται το ειδικό επίδομα θέσης στα νέα Πρότυπα Πειραματικά, να επαναφέρει στις οργανικές τους θέσεις όσους είχαν οργανικές θέσεις και «εκδιώχτηκαν» και να μετατραπεί η ΔΕΠΠΣ σε τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (όπως σωστά έγινε)…
  Θέμα Ζ: Αποτελεί πλέον, Νόμο του κράτους, η τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, όπου θεσπίζεται – σωστά – η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό, να αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΠΣ, είτε να χαρακτηρίζει υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είτε να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με την διαδικασία ίδρυσης των σχολικών μονάδων.
  Οπότε, με τον νέο Νόμο υπάρχουν δύο τρόποι ίδρυσης Προτύπων Πειραματικών. Είτε α) να χαρακτηρίζονται με Υπουργική Απόφαση, υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είτε β) να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με την διαδικασία ίδρυσης των σχολικών μονάδων. Προστίθεται δηλ. στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς των προτύπων πειραματικών σχολείων και η δυνατότητα ίδρυσης πρότυπου πειραματικού σχολείου, με τον εξαρχής χαρακτηρισμό ως πρότυπο πειραματικό με τη διαδικασία της ίδρυσης των σχολείων της γενικής εκπαίδευσης και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη της διοικούσας επιτροπής προτύπων πειραματικών σχολείων.
  Η Υπουργική Απόφαση ή το Προεδρικό Διάταγμα, μπορεί να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες ίδρυσης λειτουργίας και τρόπο εισαγωγής μαθητών και τρόπο επιλογής καθηγητών, που μπορεί να ορίζει τα εξής: Σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν, να ιδρύονται (ή να επανιδρύονται) νέα Πειραματικά Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, (όπως ήταν το ΠΣΠΑ (Σκουφά 45 Αθήνα και το ΠΣΠΘ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης), που σκοπό έχουν την εκπαίδευση των φοιτητών σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Για να εκπαιδεύονται σωστά οι φοιτητές, οι μαθητές των Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, πρέπει να επιλέγονται μόνο με κλήρωση από τυχαίο δείγμα μαθητών. Οι φοιτητές, πρέπει να εκπαιδεύονται σε όλους τους τύπους μαθητών, ακόμα και στους μαθητές με χαμηλή επίδοση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν οργανική θέση σε αυτά (όπως στα σχολεία Γενικής Παιδείας). Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων πριν το 2011, επανέρχονται δε αυτοδικαίως με δική τους αίτηση. Τα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, όπου οι μαθητές επιλέγονται με κλήρωσε σε όλες τις βαθμίδες και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν οργανική θέση, θα διοικούνται από τα Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων και το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, με την σύμφωνη γνώμη της νέας ΔΕΠΠΣ.
  Τα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων υπάρχουν παράλληλα και ανεξάρτητα, από τα λεγόμενα «Πρότυπα Πειραματικά, όπου οι μαθητές επιλέγονται με εξετάσεις και οι εκπαιδευτικοί με θητεία πενταετή».
  Πρέπει να προστεθεί η διάταξη: Σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν, να ιδρύονται (ή να επανιδρύονται) νέα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, που σκοπό έχουν την εκπαίδευση των φοιτητών σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Για να εκπαιδεύονται σωστά οι φοιτητές, οι μαθητές των Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, πρέπει να επιλέγονται μόνο με κλήρωση από τυχαίο δείγμα μαθητών. Οι φοιτητές, πρέπει να εκπαιδεύονται σε όλους τους τύπους μαθητών, ακόμα και στους μαθητές με χαμηλή επίδοση. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση σε αυτά πριν το 2011, επανέρχονται αυτοδικαίως με δική τους αίτηση. Τα σχολεία αυτά, θα υπάρχουν παράλληλα και ανεξάρτητα από τα λεγόμενα «Πρότυπα Πειραματικά» και θα διοικούνται από τα Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων και το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα..
  Η Υπουργική Απόφαση πλέον μπορεί να μπορεί να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες ίδρυσης λειτουργίας και τρόπο εισαγωγής μαθητών και τρόπο επιλογής καθηγητών. Με την Υπουργική Απόφαση, που θα ακολουθήσει θα μπορέσουν να ιδρυθούν Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων , σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί ερευνητικών εργαστηρίων.
  Τα «Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων» θα διοικούνται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ αντίστοιχα, η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά, θα γίνεται με τυχαία κλήρωση, όπου θα ενσωματώνονται οι σκοποί του κοινωνικού σχολείου , του ψηφιακού και του οικολογικού σχολείου. Ο αρχαίοι λέγανε η αλήθεια αγαπά να εμφανίζεται!
  Ο κ. Υπουργός, παρακαλείται, να αλλάξει και να υποβαθμίσει τον ρόλο της ΔΕΠΠΣ. Να αντικαταστήσει όλα τα μέλη της ΔΕΠΠΣ και ειδικά τους κ. Αντωνίου ( ο οποίος πρέπει να επιστρέψει σχολείο του και να διδάξει εκεί λόγω της έλλειψης καθηγητών) και την γραμματέα κ. Ριζάκη ( η οποία είτε εκπαιδευτικός είτε Σύμβουλος παραμένει γραμματέας ενώ θα ήταν καλύτερα να πάει στην εκπαιδευτική της περιφέρεια να διδάξει εκεί, λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών), που έχουν προκαλέσει προβλήματα, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Να αυξηθούν οι θέσεις των Καθηγητών Πανεπιστημίου μελών της ΔΕΠΠΣ σε τρεις.
  Ο κ. Υπουργός, παρακαλείται, να ορίσει να διδάσκουν επτά ώρες τη βδομάδα όλοι οι Διευθυντές, γιατί η εκπαίδευση δεν έχει εκπαιδευτικούς (και να πάψουν να κατηγορούν όλη μέρα τους άλλους και αντί αυτού να διδάξουν και οι ίδιοι «για να δούμε τα φώτα τους», λένε πολλοί.). Το ίδιο και οι Προϊστάμενοι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Γεμίσαμε «αξιολογητές που οι ίδιοι, δεν διδάσκουν», λένε οι εκπαιδευτικοί.
  Θέμα Η: Θετικό το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, όπου ορίζεται αυτοτελές τμήμα Προτύπων Πειραματικών. (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114, Αρ. Φ. 114, 29 Αυγούστου 2014.
  Η ΔΕΠΠΣ πρέπει να περιοριστεί σε ακριβώς ελάχιστα, γιατί ήδη έχει πάρα πολλές εξουσίες (αντικαθιστούν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εξετάσεις εισαγωγής μαθητών επιλογές Διευθυντών κλπ… και δεν μπορούν τόσες εξουσίες να υπάρχουν σε ένα μόνο επιτροπή και ουσιαστικά στον κ. Αντιπρόεδρο Αντωνίου και στην κ. Ριζάκη που στην ουσία – λέγεται – ελέγχουν όλη την ΔΕΠΠΣ. Πρέπει, να αναρτηθούν τα πτυχία και τα «προσόντα των μελών της ΔΕΠΠΣ», (όχι μόνο το βιογραφικό που μπορεί να παραπλανά) των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών των ΠΠΣ, για να δουν οι πολίτες, τι είδους «Αριστεία» υπάρχει!
  Θέμα Θ: Να γίνει μελέτη και έρευνα για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία και για τα Πειραματικά των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και το παρόν υπόμνημα, είναι μια πρώτη μικρή προσπάθεια συμβολής στην μελέτη αυτή. Η μελέτη αυτή, δεν πρέπει να γίνει πάλι από τα «ίδια άτομα» γιατί δεν θα είναι αντικειμενική.
  Θέμα Ι: Να αναθεωρηθεί η λίστα με τα Πρότυπα Πειραματικά. Για λόγους διαφάνειας, πρέπει να αναρτηθούν τα πτυχία και τα προσόντα των μελών της ΔΕΠΠΣ και των Διευθυντών των ΠΠΣ, για να δουν οι πολίτες τι είδους «Αριστεία» υπάρχει! Η ΔΕΠΠΣ καλό είναι να περιοριστεί, γιατί ήδη υπάρχουν προβλήματα… μηνύσεις εναντίον της και αναφορές. Η επιστημονική αλήθεια, δε μπορεί να κρυφτεί. Τα λάθη μπορούν να διορθωθούν.
  Θέμα Κ: Αναμένουμε τη νέα Υπουργική Απόφαση για τα Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων.
  Ο κ. Υπουργός παρακαλείται:
  Α) Να ιδρύσει – (ή να επανιδρύσει) ένα ορισμένο αριθμό Πειραματικών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ιδρύθηκαν με τον Νόμο 4376/1929, τουλάχιστον ένα σε κάθε Πανεπιστήμιο ή Παιδαγωγικό Τμήμα, που θα καλύπτουν το «κενό» της επιστημονικής εκπαίδευσης των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδεύονται σε τυχαίο μαθητών, για επιστημονικούς λόγους. Η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, θα γίνεται με τυχαία κλήρωση. Τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, θα έχουν Επόπτη Καθηγητή, που θα διορίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου και θα έχει τριμελή διοίκηση από μέλη ΔΕΠ των οικείων Πανεπιστημίων. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν σε αυτά, θα έχουν οργανική θέση και θα επιλέγονται βάσει προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ αντίστοιχα. Δεν θα υπάρχει ειδικό «επιμίσθιο θέσης» για τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών των πανεπιστημίων και η θητεία σε αυτά θα έχει μόνο «αυξημένα μόρια μετάθεσης και μόρια για διοικητική θέση και θέση Σχολικού Συμβούλου», αλλά δεν θα παίρνουν επίδομα θέσης. Επομένως τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων δεν θα στοιχίσουν οικονομικά τίποτα στο κράτος.! Δεν εννοείται Πανεπιστήμιο χωρίς Πειραματικό Σχολείο, όπου εφαρμόζονται πειραματικά οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας, γίνονται έρευνες, πρότυπες διδασκαλίες και παρατηρήσεις ψυχοπαιδαγωγικές των μαθητών. Η επιλογή των Διευθυντών των Πειραματικών των Πανεπιστημίων θα γίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, βάσει της πρότασης των μελών της τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης των Πανεπιστημιακών. Τα Πειραματικά σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, υπάγονται απευθείας στα Πανεπιστήμια. Η ΔΕΠΠΣ καλό είναι να περιοριστεί, γιατί ήδη έχει προξενήσει αρκετά κακά. Να επιταχύνει ο κ. Υπουργός το κοινωνικό σχολείο και να δημιουργήσει με νέο περιεχόμενο τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», όπου θα ενσωματωθούν οι σκοποί του «κοινωνικού σχολείου», του οικολογικού σχολείου, του ψηφιακού σχολείου και όπου θα εκπαιδεύονται σωστά οι φοιτητές των πανεπιστημίων ακόμα και σε μαθητές χαμηλής επίδοσης.
  Β) Τα υπόλοιπα Πρότυπα Πειραματικά, που σκοπό έχουν την «αριστεία», ας διοικούνται προσωρινά από την ΔΕΠΠΣ με τον Νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ. Στην συνέχεια θα πρέπει, να δημιουργηθεί στην Γενική Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα Τμήμα Διοίκησης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, το οποίο θα αναλάβει το έργο της ΔΕΠΠΣ, που επεκτείνεται σε πολλούς τομείς από διοικητικό έως εξεταστικό, επιλογής Διευθυντών κλπ… και καλό είναι αυτά όλα να τα αναλάβει ένα νέο Τμήμα Διοίκησης Προτύπων Πειραματικών σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης… όπως και έγινε. Οι επιλογές των εκπαιδευτικών και Διευθυντών πρέπει να επικυρώνονται από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, το οποίο και θα εξετάζει και τις τυχόν ενστάσεις, βάσει της αξιοκρατίας. Να αναθεωρηθούν τα κριτήρια επιλογής για μαθητές και εκπαιδευτικούς και διευθυντές, για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

  Με τιμή
  Αθήνα, 5-12-2014
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
  Κολοκοτρώνη 7, Πεύκη, Τ.Κ. 15121 Αθήνα. Τηλ. 6936369717
  http://www.koutsoukos-anastasios.gr
  Υ.Γ. Η παρούσα κατατέθηκε στο Γραφείο του κ. Λοβέρδου στις 1-9-2014, στις 26-11-2014 και κοινοποιήθηκε σε πολλούς Βουλευτές