Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις παρόχων επιχορηγήσεων

 

1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:

«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014»

2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:19 | Γιώργος Σπυριδόπουλος

  Η επιχορήγηση θα αναφέρεται και στον ΑΦΜ ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του επιχορηγούμενου φορέα.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 17:02 | Π. Καραγιαννης

  Επειδή μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις έγκρισης χρηματοδότες που αφορούν σε πολλούς φορείς πχ Πανεπιστήμια, προτείνω ο έλεγχος να γίνεται πριν τη διαβίβαση στις ΥΔΕ των δικαιολογητικων του κάθε φορέα.
  Δηλαδη :

  Παρ.2
  Οι παροχοι επιχορήγησεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων επιχορήγησης ή χρηματοδότες στις υπηρεσίες δημοσιονομικου ελέγχου.