Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 2: Ορισμοί


Επιχορηγούμενοι φορείς: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά ετησίως.

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες,  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ), φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται  στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

πάροχος επιχορήγησης: το πρόσωπο ή το όργανο που εκδίδει την πράξη έγκρισης επιχορήγησης

Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια»: Το Μητρώο που τηρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr) το οποίο περιλαμβάνει τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010

Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων: η ηλεκτρονική εφαρμογή που διατίθεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

 

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:26 | Γιώργος Σπυριδόπουλος

  Το όριο για την περίπτωση των ΟΤΑ είναι υψηλό.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να προστεθεί ειδική ενότητα (π.χ.επιχορήγηση συλλόγων – φορέων)στις αναρτήσεις των ΟΤΑ.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 21:39 | Γρηγόρης Κυριακού

  Η αναφορά σε «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Διαφαίνεται ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι να μην αφήσει περιθώριο για εσκεμμένες ή μη παρανοήσεις. Όμως αντίθετα αφήνει περιθώριο για έναν τόσο ασφυκτικό έλεγχο – με βάση την κρίση π.χ. του υπολόγου της επιχορήγησης – που μπορεί να έχει και αποτελέσματα διαφορετικά από τα αναμενόμενα.

  Και ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί: Θεωρείται επιχορήγηση η χρηματοδότηση α) από προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και β) από προγράμματα με ευρωπαϊκούς πόρους μεν αλλά που οι αιτήσεις υποβάλλονται και εγκρίνονται κεντρικά από Βρυξέλλες;

  Αν ναι, δημιουργείτε έναν επιπλέον στάδιο ελέγχου τη στιγμή που:
  α) το τεχνικό δελτίο της προτεινόμενης πράξης ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή
  β) όροι αναθέσεων, διαγωνισμών κτλ προεγκρίνονται από τις Διαχειριστικές Αρχές προτού υλοποιηθούν
  γ) όλα τα παραστατικά αποστέλλονται για έλεγχο στις Διαχειριστικές Αρχές.

  Μήπως δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία ενώ θα έπρεπε – στην περίπτωση των κάθε είδους Διαχειριστικών Αρχών – να ασκείται πρώτα έλεγχος στον τρόπο λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών και στην ουσιαστική απόδοση των προγραμμάτων;