Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων


  1. Για την ανάρτηση των δαπανών στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, χρησιμοποιούνται οι  κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).
  2. Η ανάρτηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των στοιχείων της επόμενης παραγράφου σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια (Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια).
  3. Στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια αναρτώνται για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αφορά στο ποσό της  επιχορήγησης τα εξής στοιχεία:

α. το είδος και ο αριθμός του νομίμου παραστατικού,

β. το καθαρό ποσό της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)

γ. τον τυχόν αναλογούντα ΦΠΑ,

δ. τα στοιχεία του εκδότη εκάστου παραστατικού (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία του φορέα),

ε. τα στοιχεία του λήπτη εκάστου παραστατικού (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα ή επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα),

στ. το αντικείμενο της συναλλαγής,

ζ. ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της πράξης έγκρισης της επιχορήγησης στην οποία αφορά η δαπάνη. Σε περίπτωση που η δαπάνη αντιστοιχεί σε περισσότερες επιχορηγήσεις, καταχωρίζονται οι Αριθμοί Διαδικτυακής Ανάρτησης όλων των σχετικών εγκριτικών των επιχορηγήσεων πράξεων.

  • ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4305/14 ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΣΤΟ ΑΡΘ.15 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ,Ν.Π.Δ.Δ, ΟΤΑ) ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘ.16