Α) Άρθρο 13: Ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές

Οι ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθορίζονται στον πρότυπο κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.