Α) Άρθρο 02: Πεδίο εφαρμογής

Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας του γηπέδου, οι κτιριοδομικές προδιαγραφές για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης και οι λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στην παρούσα απόφαση γίνεται μνεία και παραπομπή στην εφαρμογή άλλων κανονιστικών διατάξεων, αυτές θα εφαρμόζονται, όπως ισχύουν κάθε φορά.