Α) Άρθρο 11: Δικαιολογητικά κτιριοδομικών προδιαγραφών ειδικών τουριστικών υποδομών

Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης των ειδικών τουριστικών υποδομών που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, προσκομίζονται επιπροσθέτως, για κάθε περίπτωση ειδικής τουριστικής υποδομής, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.