Α) Άρθρο 05: Δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος

Για την έγκριση της καταλληλότητας γηπέδου, ή για τη γνωμοδότηση του ΕΟΤ στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του γηπέδου.
2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου αντίγραφο του καταστατικού και των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτού, ήτοι ανακοίνωση ίδρυσης σε ΓΕΜΗ και Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ κλπ., αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων κλπ) υποδεικνύοντας παράλληλα νόμιμο εκπρόσωπο και ορίζοντας εκπρόσωπο επικοινωνίας-αντίκλητο.
3) Πλήρη σειρά συμβολαιογραφικών τίτλων κτήσης του ακινήτου, καθώς και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
4) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη, νόμιμα θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου ευρίσκεται το γήπεδο, σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:25.000, όπου να φαίνεται η θέση του γηπέδου και ο συσχετισμός του με κοινόχρηστους χώρους (εκκλησίες, πλατείες, οδοί κλπ.), ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή, αν πρόκειται για παραθαλάσσιο γήπεδο. Επίσης να αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό.
5) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:5.000, στο οποίο θα φαίνονται ή θα αναγράφονται:
– διαστάσεις και εμβαδόν του γηπέδου
– καθορισμός των ορίων με αναγραφή στις γωνιές των κεφαλαίων γραμμάτων (Α, Β, Γ κλπ.)
– ο προσανατολισμός του γηπέδου
– ο δρόμος προσπέλασής του γηπέδου, καθώς και το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του δρόμου. Σε περίπτωση που ο δρόμος προσπέλασης χαρακτηρίζεται ως αγροτικός ή δημοτικός, στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να βεβαιώνεται από διπλωματούχο μηχανικό του Τ.Ε.Ε. ο χαρακτηρισμός και το πλάτος του δρόμου προσπέλασης από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με το κύριο οδικό δίκτυο.
– υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης.
– ο τίτλος ιδιοκτησίας
– οι όροι δόμησης πρόσφατα θεωρημένοι από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Στους θεωρημένους όρους δόμησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ, όπου αυτό έχει δημοσιευτεί.
– τυχόν υφιστάμενα στο γήπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μελετητή διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, αν πρόκειται να κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.
– το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
– οι ζώνες του γηπέδου, στις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ειδική τουριστική υποδομή και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
– δήλωση μηχανικού ότι το γήπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο που θα αναφέρει και τις διατάξεις βάσει των οποίων είναι οικοδομήσιμο. Τα τοπογραφικά διαγράμματα σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη τους διπλωματούχο μηχανικό και θεωρούνται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου ευρίσκεται το γήπεδο.
6) Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, στις οποίες πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και να έχει σημειωθεί ευδιάκριτα το περίγραμμα του γηπέδου. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας που εφάπτεται στο γήπεδο. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, σε χαρτί διαστάσεων DΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των τοπογραφικών, διπλωματούχου μηχανικού και την ημερομηνία φωτογράφησης. Σε κάθε σελίδα θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα σημειώνονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών.
7) Τεχνική έκθεση σε δύο αντίγραφα, που θα περιλαμβάνει:
α. Θέση γηπέδου – περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο γήπεδο. Θα αναφέρεται o Δήμος, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, η χιλιομετρική απόσταση από σταθερά σημεία όπως γεφύρι, εικονοστάσι, πλατείες, οδούς κ.λπ.. καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους ή οικισμούς. Επίσης θα γίνεται αναφορά στα τυχόν υφιστάμενα εντός του γηπέδου κτίσματα, στην πρόθεση κατεδάφισης ή διατήρησης υφιστάμενων κτισμάτων, τη βλάστηση, τα υπάρχοντα πηγάδια κ.λπ,).
β. Έκταση γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.
γ. Έκθεση υπάρχουσας υποδομής.
δ. Προσπέλαση: Θα αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτηρισμός (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, αγροτικός) και το πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματισμός κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιούς φορείς. Επίσης θα αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία.
ε. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Θα αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχόμενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, θα αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η μονάδα. Επίσης θα αναγράφεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς.
στ. Δυνατότητα ύδρευσης: Θα αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης της μονάδας, ιδίως με πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες δια του παρόντος προϋποθέσεις επιτοπίως, θα περιγράφεται με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπισθεί το θέμα. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ή το νερό δεν είναι αρκετό για ολόκληρο το 24ωρο κατά τους όρους του παρόντος, θα αναφέρεται επίσης ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος και θα επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά (άδεια γεώτρησης, συμφωνητικό χρήσης ύδατος γεώτρησης τρίτου κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού.
Όταν η ύδρευση της μονάδας γίνεται από γεώτρηση, θα ακολουθείται η από το ν. 1739/87 οριζόμενη διαδικασία, οπότε θα προσκομίζεται η άδεια χρήσης νερού γεώτρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να κάνει δική του γεώτρηση, είναι δυνατόν να κάνει χρήση γεώτρησης άλλου ιδιοκτήτη, οπότε θα πρέπει να συνάψει συμβολαιογραφικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης, στο οποίο ο δεύτερος θα δεσμεύεται, να χορηγεί νερό στις ποσότητες, που απαιτούνται δια του παρόντος, για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
Εάν προτείνονται μέθoδoι αφαλάτωσης n υδρομάστευσης προσκομίζεται πλήρης τεχνική μελέτη για την αφαλάτωση ή την υδρομάστευση, με τους απαιτούμενους δείκτες ποιότητας και αρτιότητας της εγκατάστασης, καθώς και επάρκειας του νερού, ανάλογα με τις ανάγκες του ξενοδοχείου και προϋπολογισμός κόστους των αναγκαίων εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση, που προτείνεται μεταφορά νερού από άλλη περιοχή, απαιτείται να προσκομιστούν όλα τα στοιχεία, μέσω των οποίων προκύπτει ότι η εταιρεία μεταφοράς νερού, έχει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και εγκρίσεις από Δημόσιο φορέα.
ζ. Tnλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση: Θα αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότητες.
η. Περιγραφή παραλίας: Θα αναφέρονται η απόσταση του γηπέδου από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης, αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη ιδιοκτησία μεταξύ του γηπέδου και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κ.λπ.).
θ. Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος: Θα προσκομίζεται, συμπληρωμένος από το διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, πίνακας γειτνιάσεων σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3.5. του άρθρου 3 της παρούσας.
8) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Άρθρου 8 του N. 1599/86, ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κλπ. εμβαδού …..μ2.. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών υπoβάλλoνται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και η οποία υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι το οικόπεδο αποτελεί ενιαία έκταση που δεσμεύεται το σύνολό της για τη δημιουργία του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ότι στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση για τα εξής σημεία:
– κατά πόσον το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση
– κατά πόσον αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης.

9) Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού, για το χαρακτηρισμό, το πλάτος και την κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέλασης, από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2000, στην οποία θα σημειώνεται το πλάτος ασφαλτώσεως ανά 50μ. και από την οποία θα προκύπτουν τα δηλούμενα στην υπεύθυνη δήλωση.

10) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μονάδας, ως ακολούθως:
– Εφόσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, θα βεβαιώνεται όπ υπάρχει δυνατότητα παροχής συγκεκριμένου αριθμού λίτρων νερού ημερήσια (τουλάχιστον όσων προβλέπονται στην παρ. 3.12. του άρθρου 3 της παρούσας.
– Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται άδεια της χρήσης νερού γεώτρησης (Π.Δ. 256/1989, ΦΕΚ Α΄ 121). Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή με άλλο τρόπο θα προσκομίζεται βεβαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το Χημείο του Κράτους.
11) Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί εθνικού επαρχιακού ή κύριου δημοτικού δρόμου θα προσκομίζεται βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου για το κατά πόσον απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 509/84 (ΦΕΚ Α΄ 181).
12) Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχουσας ή ανειγειρόμενης οικοδομής σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής:
i. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντιστοίχων σχεδίων θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
ii. Βεβαίωση του αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, ότι το υπάρχον κτίσμα πληροί τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής, ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αλλαγή χρήσης και ότι η οικοδομή είναι στατικά επαρκής για τη νέα χρήση.
iii. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προσκομίζεται η δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου ή οι βεβαιώσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και τα σχέδια που την συνοδεύουν σε θεωρημένα από την υπηρεσία δόμησης αντίγραφα.
13) Γραμμάτιο κατάθεσης παραβόλου υπέρ ΕΟΤ ή στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του αριθμ…….λογαριασμού.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 16:56 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  Τυπολογίες παραλίας.

  Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες τυπολογίες παραλιών όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Αναφέρω ενδεικτικές τυπολογίες στα αγγλικά

  – Gravel beaches
  – Nourished beaches
  – Novel nourished beaches
  – Paved beaches
  – Anthropogenic beaches
  – Resort beaches
  – Urban beaches
  – Village beaches
  – Rural
  – Remote beach

  Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η δυνατότητα στο μέλλον θα υπάρξει οργανωμένη διαχείριση παραλιών και ακτών.

  Στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση και παρουσίαση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 15:36 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  Το τοπογραφικό θα πρέπει να είναι εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 87