Α) Άρθρο 12: Δικαιολογητικά κτιριοδομικών προδιαγραφών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

Ενσωματώνονται στα δικαιολογητικά της αρχιτεκτονικής μελέτης του ξενοδοχειακού καταλύματος και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 530992/1987 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ (ΦΕΚ Β΄ 557) για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.