Α) Άρθρο 08: Τεχνικές προδιαγραφές ειδικών τουριστικών υποδομών

Για τις κτιριοδομικές-τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών τουριστικών υποδομών που κατασκευάζονται εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.