Α) Άρθρο 06: Πρόσθετα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου ανάλογα με το είδος της ειδικής τουριστικής υποδομής

Εκτός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος πρέπει να προσκομίζονται επιπρόσθετα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση για την ειδική τουριστική υποδομή που θα περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 της παρούσας ειδικές διατάξεις.