Άρθρο 02 – Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων

1. Μετά το άρθρο 6 του ν.2740/1999, προστίθεται άρθρο 6Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6Α
Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών εξετάσεων

         1. Καθιερώνεται παράλληλη διαδικασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των ενδιαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το σύστημα διεθνώς γνωστό ως «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση είναι ένα εργαλείο το οποίο, εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, υποστηρίζει την ανάθεση δοκιμασιών αντίστοιχου επιπέδου δυσκολίας με τις ικανότητες του εκάστοτε εξεταζόμενου κατά την εξεταστική διαδικασία.
2. Οι επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, και γραπτή και προφορική διαμεσολάβηση), οι οποίες ελέγχονται προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας, είναι οι ίδιες με αυτές των έντυπων εξετάσεων.
3. Αρμόδιοι για τη μετεξέλιξη του συμβατικού συστήματος έντυπων εξετάσεων σε ηλεκτρονικό σύστημα, για την παρακολούθηση της λειτουργικότητάς του καθώς και για την εκτέλεσή των εξετάσεων είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).
Οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και των απαραίτητων υποσυστημάτων.
4. α) Την συγγραφή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνουν τα θεσμοθετημένα όργανα που λειτουργούν ήδη για την έντυπη εκδοχή των εξετάσεων, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
β) Επιπλέον των ήδη θεσμοθετημένων οργάνων συνιστάται για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις ένα νέο συλλογικό όργανο, το Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), το οποίο: αα) εποπτεύει την λειτουργία όλων των εφαρμογών του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαμενής των θεμάτων, και ό,τι άλλο αφορά στην ορθή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας και ββ) καθορίζει τους χρόνους διενέργειας των εξετάσεων και τις εξεταζόμενες γλώσσες, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Κ.Η.Ε.
Το όργανο αυτό συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος.
5. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.), τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.
Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας επόπτης.
Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις δύνανται να διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε. Ως εκ τούτου στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής «ημερομηνία εξέτασης» και όχι η «περίοδος εξέτασης».
Τα Κ.Η.Ε. δύνανται να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργούν, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, η οικονομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
6. Η επιλογή των σχολικών ή άλλων μονάδων δημόσιου συμφέροντος που θα φιλοξενούν τα Κ.Η.Ε. καθώς και η ίδρυση των Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται με την εξής διαδικασία:
α) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ εκδίδει, ύστερα από πρόταση του ΤΕΣ, σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι μονάδες που επιθυμούν να φιλοξενήσουν Κ.Η.Ε. καταθέτουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησής τους, σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ,
β) Το Κ.Η.Ε. ιδρύεται στην οικεία μονάδα σε περίπτωση που συντρέχουν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικώς: αα) η οικεία μονάδα διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτε¬χνική υποδομή και πληροί εν γένει τις αναφερόμενες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προδιαγραφές, ββ) η ίδρυση ενός ΚΗΕ στην οικεία μονάδα κρίνεται οικονομικά σύμφορη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του κόστους της ίδρυσης και συντήρησης του εξοπλισμού, του πληθυσμού της πόλης καθώς και της ενδεχόμενης λειτουργία και άλλων Κ.Η.Ε. σε γειτονικές ή κοντινές μονάδες, γγ) η ίδρυση ενός ΚΗΕ στην οικεία μονάδα κρίνεται σκόπιμη δεδομένης ιδίως της τοποθεσίας της μονάδας.
γ) Η ίδρυση Κ.Η.Ε. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΤΕΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα ιδρυθέντα Κ.Η.Ε. καταχωρίζονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων, β) ο τρόπος λειτουργίας των Κ.ΗΕ, γ) το ύψος των εξέταστρων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ».

2. Το άρθρο 7 του ν.2740/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Κάλυψη δαπανών

      1. Οι συμβατικές καθώς και οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξέταστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για την απόκτηση του ΚΠΓ και με κανένα τρόπο δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
2. Τα έσοδα από τα καταβληθέντα εξέταστρα εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εγγράφονται σε ύψος σε αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδου του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην κάλυψη δαπανών διενέργειας των αντίστοιχων εξετάσεων.
Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ενδεικτικώς τις ακόλουθες δαπάνες: α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών, τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασμό και υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.
3. Οι αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού που επιτηρούν και συμμετέχουν στη διενέργεια των εξετάσεων στα ΚΗΕ με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η αμοιβή των εισηγητών των θεμάτων που τροφο¬δοτούν την τράπεζα θεμάτων καθώς και…. θα καθορισθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ.4 του άρθρου 20 του ν.4354/15 (Α΄ 176), όπως ισχύει».

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 12:09 | george

  Η Αύξηση ωρών είναι κλειδί για το νομοσχέδιο.

  Η Αγγλική γλώσσα δεν αποτελεί θεωρητικό μάθημα που αποκτάται με την στείρα παρακολούθηση του “καθηγητή” από την έδρα, αλλά αποτελείται από την απόκτηση και πρακτική επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

  Η ακραία μείωση των ωρών του μαθήματος στα δημοτικά σχολεία και οι ελαχιστότατες ώρες που απλά υπάρχουν στα γυμνάσια και λύκεια δηλώνουν την παντελή έλλειψη αντίληψης της ιδιαίτερης φύσης του μαθήματος καθώς και των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να καταστεί επιτυχής η όλη προσπάθεια.

  Η δεξιότητα στην Αγγλική γλώσσα αποκτάται από τη πρακτική εξάσκηση στη λεκτική και γραπτή επικοινωνία που απαιτεί την ανάλογη ωριαία ενασχόληση με το αντικείμενο.

  Εν κατακλείδι, η αύξηση ωρών για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσα είναι επιτακτική, ειδάλλως το όλο εγχείρημα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 08:45 | TEO

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟ ΚΠΓ(ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)ΟΠΩΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ,ΣΕΡΒΙΚΑ,ΑΛΒΑΝΙΚΑ Κ.Α.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 19:48 | Natasa

  Επικροτώ τη νέα μορφή εξέτασης, έχει αρκετά πλεονεκτήματα και εναρμονίζεται με τις επιταγές της εποχής μας. Ως προς τη σύνδεση του ΚΠγ με το σχολείο έχω τις αμφιβολίες μου. Έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα στην διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού μου, θα έπρεπε να τεθεί ως στόχος, αλλά απαιτούνται πολλά, τα οποία δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμα υπό τις παρούσες συνθήκες. Ας γίνονται όμως προσπάθειες προς τον στόχο αυτό.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 12:50 | Διονύσιος Π

  Η καθιέρωση εξετάσεων για το Κ.Π.Γ ενώ φαινομενικά είναι προς την σωστή κατεύθυνση στην πραγματικότητα δείχνει απίστευτη προχειροδουλειά για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Συγκεκριμένα, πώς θα καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν σωστά τα παιδιά χωρίς υλικοτεχνική βοήθεια ή ώρες διδασκαλίας; Τα φροντιστήρια προσφέρουν το λιγότερο 4 ώρες διδασκαλίας για την κάθε χρονιά ενώ στο γυμνάσιο έχουμε μόνο 2 χωρίς να υπολογίζουμε απώλειες λόγω εκδρομών, περιπάτων κλπ.Στα φροντιστήρια έχουν πληθώρα βιβλίων (coursebook, workbook, companion, writing, listening, speaking ) ενώ στο γυμνάσιο έχουμε απαράδεκτα και κακογραμμένα βιβλία τα οποία σημειωτέον ήταν γραμμένα με σκοπό να καλύψουν τρίωρο μάθημα κι ενώ μειώθηκαν οι ώρες παρέμειναν τα ίδια. Αν πραγματικά θέλετε το καλό των παιδιών και της βελτίωσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης γενικότερα κάνετε άμεσα αύξηση ωρών διδασκαλίας , προσφέρετε καινούργια βιβλία ή δώστε μας το δικαίωμα να επιλέξουμε από εγκεκριμένη λίστα. Υπάρχουν και πολλά άλλα που θα μπορούσα να θίξω αλλά σταματώ εδώ. Ελπίζω αυτή η διαβούλευση να μην είναι μόνο στα λόγια όπως υποπτεύομαι ότι θα γίνει και πραγματικά θα εισακούσει τις απόψεις έμπειρων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών που αγωνίζονται τόσα χρόνια να προσφέρουν ό,τι περισσότερο μπορούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες .

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 20:01 | Gauss

  Καιρός ήταν να γίνουν και οι ηλεκτρονικές εξετάσεις γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ακουστική των σχολικών αιθουσών είναι τραγική προφανώς γιατί κατά το σχεδιασμό τους ποτέ δε λήφθηκε υπόψη κάτι τέτοιο… Ελπίζω να δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται και πιο συχνά οι εξετάσεις μιας και ήδη υπάρχουν πιστοποιητικά με ηλεκτρονικές εξετάσεις στα οποία ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί ακόμα και κάθε μήνα και όχι 1 ή 2 φορές το χρόνο. Θετικό βήμα το οποίο βέβαια πρέπει να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό και όχι απλά να ανακοινωθεί…
  Ένα άλλο που θα περίμενα είναι η επίσημη αναγνώριση από τον ΑΣΕΠ της κινέζικης γλώσσας. Δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται η γλώσσα της μεγαλύτερης πληθυσμιακά χώρας του κόσμου και να αναγνωρίζεται το κάθε λογής πιστοποιητικό της Αγγλικής…

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 13:42 | Γιώργος

  Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης και επειδή η εκμάθηση και πιστοποίηση ξένων γλωσσών, είναι ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική ζωή, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους και άλλες κοινωνικά αδύναμες ομάδες (ΑΜΕΑ, δικαιούχοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας (ανθρωπιστική κρίση, ΤΕΒΑ, ΚΕΑ) κ.α, να μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαθήματα και πιστοποίηση στο ΚΠΓ.

  Eυχαριστώ

 • 13 Σεπτεμβρίου 2016, 15:13 | Μαρία Γ.

  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ‘Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΩΡΑΡΙΟ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ e-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 15:56 | Βλαχόπουλος

  Κατά την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής να δηλώνεται το ΑΦΜ και αριθμός μητρώου ΕΟΠΠΕΠ του ΚΞΗ ή του καθηγήτη. Έτσι περιορίζεται το μαύρο χρήμα. το ίδιο να ισχύσει για όλους τους φορείς που διοργανώνουν εξετάσεις.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 17:26 | Βίκυ

  Με μόνο δύο 45λεπτα διδασκαλίας στο δημόσιο σχολείο και σε τμήματα 25 ατόμων, είναι απίθανο να προχωρήσει όποια σύνδεση με το ΚΠΓ. Απαιτείται αύξηση των ωρών διδασκαλίας και βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και του προγράμματος σπουδών

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 20:28 | Gauss

  Αν πάσχει από κάτι η εξέταση του ΚΠΓ είναι στην κάκιστη ακουστική των χώρων που διεξάγονται οι εξετάσεις. Προφανώς σε καμία σχολική αίθουσα δεν έγινε ποτέ αντίστοιχη μελέτη. Η ιδέα των ηλεκτρονικών εξετάσεων αν και έρχεται κάπως αργά είναι πλήρως καλοδεχούμενη και θα είναι ουσιαστική πρόοδος. Θα πρέπει βέβαια να τρέξει γρήγορα μιας και ήδη τέτοιου είδους εξετάσεις γίνονται χρόνια σε άλλα κράτη.
  Περιμένω την αναγνώριση και της Κινέζικης γλώσσας από τον ΑΣΕΠ.