Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και ενόψει της προκήρυξης της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς », η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Οδηγό Εφαρμογής της εν λόγω δράσης και το έντυπο περιγραφής της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα και σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Η δράση υποστηρίζει την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές,

β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, κλπ.,

γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

H δράση απευθύνεται σε συμπράξεις δυναμικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα. Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από ιδίους πόρους γενικότερα.

Η δάση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-13 και καλύπτει όλη τη χώρα. Σημειώνεται ωστόσο ότι για την κάθε περιφέρεια μετάβασης και τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 έχουν δεσμευθεί συγκεκριμένα κονδύλια. Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης της Δράσης ανέρχεται σε 68,32 εκ. €. Εξ αυτών, δημόσια δαπάνη ύψους 10 εκ. € θα διατεθεί αποκλειστικά για Ε&Τ έργα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας στις υπηρεσίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 85 εκ. €.
Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 400.000 – 2.000.000 € στους τομείς της μεταποίησης και από 300.000 – 800.000 € στις υπηρεσίες. Ωστόσο, σε έργα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράσινη ανάπτυξη, ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει σε 3.000.000 € .

Αναλυτική περιγραφή της δράσης, των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων υλοποίησης περιλαμβάνεται στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, (τίτλος: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς»).

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο της δράσης, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους της. Σημειώνεται ότι από πλευράς μας, η δράση σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με την εθνική στρατηγική για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παραγωγικού τομέα της χώρας, αλλά και να περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία. Στα σχόλια σας θα θέλαμε παρατηρήσεις τόσο για τα σημεία για τα οποία θεωρείτε ότι χρήζουν τροποποίησης, όσο και για τα σημεία που θεωρείται ως ισχυρά σημεία της προκήρυξης και επιθυμείτε να διατηρηθούν αναλλοίωτα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξής παραγράφους του Οδηγού Εφαρμογής:

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 • ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το έντυπο υποβολής των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα περιγράφει τα πεδία (tabs) που θα συμπεριλαμβάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:

 • Στα πεδία 1-3 αναγράφονται γενικές πληροφορίες επί της πρότασης, και συγκεκριμένα η συνοπτική περιγραφή (abstract) της πρότασης, τα στοιχεία του συντονιστή οργανισμού και των υπολοίπων συμμετεχόντων οργανισμών, η θεματική περιοχή της πρότασης, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανά συμμετέχοντα.
 • Το πεδίο 4 παραθέτει ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης.
 • Το πεδίο 5 αναλύει τη δομή της κυρίας πρότασης.
 • Στο πεδίο 6 παρουσιάζονται οι πίνακες των οικονομικών στοιχείων ανά οργανισμό και σε διάφορες μορφές: ανά πακέτο εργασίας, ανά κατηγορία δαπανών και ανά έτος υλοποίησης του έργου.
 • Το πεδίο 7 περιλαμβάνει τον πίνακα περιγραφής των πακέτων εργασίας και του χρονοδιαγράμματος τους, τον πίνακα των παραδοτέων και τον πίνακα των ορόσημων του έργου.
 • Στο πεδίο 8 παρουσιάζεται η διαχειριστική δομή και η συνέργια της κοινοπραξίας.
 • Τυχόν θέματα δεοντολογίας (ethics) αναφέρονται στο πεδίο 9.
 • Οι δείκτες παρακολούθησης του έργου δηλώνονται στο πεδίο 10.
 • Στο πεδίο 11 δίνονται από τους αιτούντες ονόματα πιθανών αξιολογητών για την πρόταση τους.
 • Στο πεδίο 12 μπορεί κανείς να ανατρέξει για να εκτυπώσει την πρόταση του.
 • Στο πεδίο 13 προσφέρεται η δυνατότητα επισκόπησης όλων των στοιχείων που έχουν καταγραφεί και πραγματοποιείται η οριστική υποβολή της πρότασης.

Καλείστε να σχολιάσετε επί της μορφής και των δεκατριών (13) συνολικά πεδίων, καθώς και επί των στοιχείων που ζητούνται μέσω αυτών. Παρακαλούμε όπως δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία 5-8.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής και των πεδίων της πλατφόρμας υποβολής, και στην προκήρυξη της δράσης.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011.

Ιωάννης Πανάρετος

Υφυπουργός


* Για τον σχολιασμό των παρακάτω παρακαλούμε διαβάστε σε μορφή *.pdf τον Οδηγό Εφαρμογής και το Έντυπο Υποβολής