(Όγδοο Κεφάλαιο Τελικές Διατάξεις) Άρθρο 17

1. Για όσα θέματα αφορούν τη διενέργεια δημοψηφίσματος και δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του, κατά περίπτωση, συναρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.