Άρθρο 5

1. Το δημοψήφισμα διενεργείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία.

2. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι έλληνες και οι ελληνίδες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της επικράτειας.

 • 10 Αυγούστου 2011, 12:07 | Ευάγγελος Νασίου

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ανά Άρθρο τα εξής:
  1. Άρθρο 5
  Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά) και να προστεθεί νέα παράγραφος 3 ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Το δημοψήφισμα διενεργείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία . Ψηφοφόροι με αναπηρία είναι δυνατόν να συνοδεύονται κατ’ απαίτησή τους είτε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο είτε από πρόσωπο της επιλογής τους.
  2. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι έλληνες και οι ελληνίδες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της επικράτειας.
  3. To δημοψήφισμα διενεργείται σε εκλογικά κέντρα και με διαδικασίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και των εκλογικών διαδικασιών στους πολίτες με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοδελτίων».

  Συμφωνώ και επαυξάνω με το άρθρο που προτίνει η Ε.Σ.Α.μεΑ.

 • 2 Αυγούστου 2011, 19:56 | Κώστας Δημητρίου

  Ίσως είναι άσχετο, ίσως όχι…
  Σήμερα είδα στα δικαστήρια – δεν θα πω σε ποιο μέρος της Ελλάδας- έναν πολίτη να προσπαθεί να βρει κάτι αυταπόδεικτο. Ήθελε βεβαίωση ότι ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές του 2009! Ο λόγος ήταν ότι χρειαζόταν να αποδείξει ότι ήταν στην Ελλάδα εκείνο το χρονικό διάστημα, γιατί λόγω του ότι είμαστε στην Ε.Ε. , ο συγκεκριμένος έχει κατοικία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και βεβαίως δεν χρησιμοποίησε το διαβατήριο για να εισέλθει-εξέλθει στην Ελλάδα.
  Αποτέλεσμα : ΑΔΥΝΑΤΟ !
  Όσο κι αν προσπάθησαν οι φιλότιμοι δικαστικοί υπάλληλοι, στάθηκε αδύνάτο να βρεθεί το πρωτόκολλο ψηφοφορίας του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος…
  Όταν παλιότερα είχαμε εκλογικά βιβλιάρια, αυτό ήταν κάτι εύκολο. Μήπως λοιπόν για πρακτικούς λόγους πρέπει να εκδοθούν νέα εκλογικά βιβλιάρια για τέτοια θέματα ή λ.χ. να υπάρχει ένας άλλος τρόπος, όπως εκλογική κάρτα, στην οποία να τίθεται κάποια σήμανση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος…;
  Φυσικά θα μπορούσε όταν ψήφιζε ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος να ‘χε ζητήσει βεβαίωση, αλλά τότε δεν ήξερε ότι αυτό θα του χρειαστεί.
  Ίσως μια λύση είναι : στον κάθε Δήμο μαζί με τα αντίγραφα πρακτικών που δίνονται, να δίνεται και ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος … κ.κ. αρμόδιοι τι λέτε;

 • Στη βάση των επιταγών:
  (i) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  (ii) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  (iii) των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,

  (iv) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να κυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  (v) του άρθρου 29 «Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή» επίσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες πολιτικά δικαιώματα και την ευκαιρία να τα απολαμβάνουν, σε ίση βάση με τους άλλους, και αναλαμβάνουν: α. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν, αποτελεσματικά και πλήρως, στην πολιτική και δημόσια ζωή, σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος και της ευκαιρίας, για τα άτομα με αναπηρίες, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων: i. Διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ψηφοφορίας, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλες, προσβάσιμες και εύκολες στην κατανόηση και χρήση, ii. Προστατεύοντας το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές και δημόσια δημοψηφίσματα, χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές, να κατέχουν αποτελεσματικά αξιώματα και να ασκούν όλα τα δημόσια λειτουργήματα, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, διευκολύνοντας τη χρήση των υποβοηθητικών και νέων τεχνολογιών, όπου αυτό απαιτείται, iii. Εγγυώμενα την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με αναπηρίες, ως ψηφοφόρων και, για το σκοπό αυτό, όπου είναι απαραίτητο, μετά από αίτημά τους, να επιτρέπουν τη βοήθεια κατά την ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο της επιλογής τους…..»,

  και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας και ως εκ τούτου η διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασής τους στις κάλπες κατά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων συμβάλλει σημαντικά στη ενίσχυση του ποσοστού προσέλευσης και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ανά Άρθρο τα εξής:
  1. Άρθρο 5
  Η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά) και να προστεθεί νέα παράγραφος 3 ως εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Το δημοψήφισμα διενεργείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία . Ψηφοφόροι με αναπηρία είναι δυνατόν να συνοδεύονται κατ’ απαίτησή τους είτε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο είτε από πρόσωπο της επιλογής τους.

  2. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι έλληνες και οι ελληνίδες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της επικράτειας.

  3. To δημοψήφισμα διενεργείται σε εκλογικά κέντρα και με διαδικασίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και των εκλογικών διαδικασιών στους πολίτες με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοδελτίων».

 • 2 Αυγούστου 2011, 08:28 | Πέρση Ντούλια

  Πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψει ώστε να επιτρέπεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία στοι δημοψήφισμα. Τα οφέλη είναι πολλά και προφανή. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού υπάρχουν ανάλογα θεσμικά πλαίσια που με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική πραγματικότητα.

 • 1 Αυγούστου 2011, 07:04 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

  Οι Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό δε πρέπει να ψηφίζουν. Υπεύθυνοι για την πορεία της χώρας πρέπει να είναι όσοι παρέμειναν εδώ να πολεμήσουν. Δεν έχει νόημα να αποφασίσει ο άλλος στο Μανχάταν κάτι που αφορά τη δική μου καθημερινότητα. Αντίθετα οι Έλληνες που προσωρινά μένουν στο εξωτερικό θα πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν.
  Το δημοψήφισμα θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Φτάνει πια η ανωνυμία καλυπτόμενοι πίσω από την έννοια των προσωπικών δεδομένων.
  Θα πρέπει επι τέλους να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους καλέστηκαν ως μέληεφορευτικών επιτροπών και δεν προσήλθαν. Η συμμετοχή στη δημοκρατία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

 • 29 Ιουλίου 2011, 16:58 | Σαλαχώρης Μιχαήλ

  Στην ψηφοφορία θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν και Πολίτες που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας ή και των Ελληνικών Προξενείων. Το Δημοψήφισμα είναι εξαιρετικά σοβαρό δεσμεύοντας την εφαρμοστέα πολιτική για συγκεκριμένο ζήτημα, μπορεί να εναντιώνεται σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν είναι απαραίτητο να διεξάγεται σε μία, και μόνον, ημέρα

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:05 | Άρης Λ.

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα και ευρίσκονται σε άλλο τόπο από αυτόν της περιοχής τους (κυρίως, αφορά αυτό ηλικιωμένους που κατοικούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και άλλων) να μπορούν ψηφίσουν (με την υπογραφή τους σε μια υπεύθυνη δήλωση) στο μέρος που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:01 | Δημήτρης Σέρβης

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

  συνεχίζετε την απαράδεκτη και ΠΑΡΑΝΟΜΗ πρακτική, ενάντια στα δικαιώματα του ατόμου, οι Έλληνες που ζούνε στο εξωτερικό να μην μπορούν να ψηφίσουν.

  Επίσης πρέπει να μπορύν να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα στην Ελλάδα όλοι όσοι πληρώνουν εφορία και κατά κύριο λόγο στα δημοψηφίσματα που αφοδούν στην δαχείριση του χρήματος.

 • 29 Ιουλίου 2011, 10:52 | Γιάννης Γ.

  Η συμμετοχή στην ψηφοφορία, όπως και σε κάθε άλλη ψηφοφορία, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική, και να προβλέπονται και σχετικές σοβαρές διοικητικές κυρώσεις. Όποιος θέλει να μην μετάσχει, να αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεών του καθώς και τις όποιες κυρώσεις. Δεν είναι δυνατόν λόγου χάρη να ζητάς από το κράτος να σου παρέχει προστασία, υγεία, παιδεία κλπ, και να μην μετέχεις στις διαδικασίες συγκρότησης της εξουσίας που θα διαχειριστεί αυτό το κράτος. Όποιος νομίζει ότι το κράτος και η πολιτική δεν τον αφορά, μπορεί να απέχει από τις ψηφοφορίες, αλλά να υφίσταται και τις συνέπειες, όπως π.χ. να μην επωφελείται από τις κρατικές παροχές.

 • Το Σύνταγμα αναγνωρίζει σειρά πολιτικών δικαιωμάτων μόνον για τους ημεδαπούς. Εκτός από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που αφορά αποκλειστικά το «Λαό» (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 Συντ.), το συνταγματικό κείμενο επιφυλάσσει ακόμη για τους έλληνες πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες (άρθρο 4 παρ. 4), τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1) καθώς και το ενεργητικό και το παθητικό εκλογικό δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές (άρθρα 51 παρ. 3 και 55 παρ. 1, αντίστοιχα). Εξάλλου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί μόνον έλληνας πολίτης (άρθρο 31 Συντ.).
  Με εξαίρεση το δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες λειτουργίες, για το οποίο το Σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα του κοινού νομοθέτη να θεσπίσει αποκλίσεις, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα εν λόγω πολιτικά δικαιώματα επιφυλάσσονται αποκλειστικά για τους Έλληνες πολίτες. Ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να τα επεκτείνει στους αλλοδαπούς, αφού αυτό θα αντέβαινε στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
  Με βάση τη συστηματική ερμηνεία του Συντάγματος δεν ισχύει το ίδιο για τα άλλα πολιτικά δικαιώματα, για τα οποία το συνταγματικό κείμενο δεν προσδιορίζει το υποκείμενό τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι η συμμετοχή σε δημοψηφίσματα (άρθρο 44 παρ. 2 Συντ.), η συμμετοχή ως ενόρκου στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης (άρθρο 97 παρ. 1 Συντ.) και το ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 παρ. 2 εδ. β΄ Συντ.). Υπάρχουν λοιπόν πολιτικά δικαιώματα, τα οποία μπορεί να ασκηθούν από αλλοδαπούς σύμφωνα με τους ορισμούς και τους όρους που θεσπίζει κάθε φορά ο κοινός νομοθέτης. Έτσι, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η νομοθετική επέκταση σε αλλοδαπούς του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει «σοβαρό κοινωνικό ζήτημα» μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικά θεμιτή. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των αλλοδαπών στο δημοψήφισμα πρέπει, κατά την ορθότερη άποψη, να προβλέπεται στην απόφαση της Βουλής που προηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. β΄ Συντ., του προεδρικού διατάγματος για την προκήρυξή του. Πρόκειται αναμφίβολα για μία μορφή επιτρεπτής επέκτασης της σύνθεσης του εκλογικού σώματος. Αντίθετα, δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί δικαίωμα συμμετοχής των αλλοδαπών σε δημοψήφισμα για «κρίσιμο εθνικό θέμα».
  Υπό την έννοια αυτή, ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου μόνο στους έλληνες και τις ελληνίδες δεν είναι συνταγματική επιταγή και άρα δεν αντιλαμβάνομαι την επιλογή αυτή της πολιτείας. Θα έπρεπε να αλλάξει η σχετική διάταξη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι αλλοδαποί όταν το νομοσχέδιο αφορά σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.