Άρθρο 08 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/33/ΕE) – Οικογένειες

Οι αρμόδιες Αρχές υποδοχής και φιλοξενίας λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προστασία που ευρίσκονται στην ελληνική Επικράτεια κατά την παροχή στέγασης σε αυτούς, τα οποία εφαρμόζονται με τη συναίνεσή τους.