Άρθρο 16 – (Άρθρα 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Γενικά

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ περί των συνθηκών υποδοχής, οι αρμόδιες Αρχές υποδοχής και φιλοξενίας λαμβάνουν υπόψη τους την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως, οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία ή ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

2. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας οι Αρχές υποδοχής και φιλοξενίας εκτιμούν κατά πόσο ο αιτών ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που χρήζει ειδικών συνθηκών υποδοχής και τη φύση των σχετικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν ότι αιτούντες που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω ευάλωτες ομάδες, θα τύχουν των ειδικών συνθηκών υποδοχής, ακόμα και αν οι ανάγκες καταστούν εμφανείς σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές ανάγκες υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας και μεριμνούν για την κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασής τους.

  • Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ):

    Άρθρο 16: για τους ίδιους λόγους με το Άρθρο 2, παρ. ια’ σημείο vi) είναι απαραίτητη η ίδια αναδιατύπωση, που να συμπεριλαμβάνει στις ευάλωτες ομάδες: θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής και τις νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου.