Άρθρο 19 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Θύματα βασανιστηρίων και βίας

1. Οι αρμόδιες Αρχές υποδοχής και φιλοξενίας διασφαλίζουν ότι θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη των τραυμάτων που προκάλεσαν οι προαναφερόμενες πράξεις, ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία ή φροντίδα.

2. Το προσωπικό που ασχολείται με υποθέσεις θυμάτων βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, διαθέτει και συνεχίζει να λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες αυτών και έχει καθήκον εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.

3. Σε περίπτωση εντοπισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, οι αρμόδιες Αρχές ενημερώνουν το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 6 του Ν. 4198/2013 (Α’ 215).