Άρθρο 05 – (Άρθρο 6 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Επίσημα έγγραφα

1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων 41, 42, 43 και 44 του Ν. 4375/2016.

2. Στους αιτούντες διεθνή προστασία δύναται να χορηγηθεί ταξιδιωτικό έγγραφο υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 25 παρ. 4 του π.δ. 141/2013.