Άρθρο 12 -(Άρθρο 16 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Επαγγελματική Κατάρτιση

Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που πραγματοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες.

  • η διάταξη του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, η οποία προβλέπει την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση «με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες» είναι προβληματική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική δυσκολία που δύνανται να αντιμετωπίσουν οι αιτούντες άσυλο στην προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων εγγράφων ταυτοπροσωπίας ή αποδεικτικών της μέχρι τώρα εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους.