Άρθρο 11 – (Άρθρο 15 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Απασχόληση

1.Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση στην εργασία υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 71 του νόμου 4375/2016.

2. Εάν λόγω έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τη μαζική εισροή αιτούντων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών, δύναται να επιτρέπεται η πρόσβαση στην απασχόληση και πριν την ολοκλήρωσή της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας.

  • 20 Οκτωβρίου 2016, 14:56 | SolidarityNow

    Η ρύθμιση αυτή είναι γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση δεδομένου ότι η κατάθεση αιτήματος δεν υλοποιείται όχι από υπαιτιότητα του αιτούντος αλλά λόγω του μεγάλου φόρτου αιτημάτων ενώπιον των αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, το τρίμηνο που ορίζει το σχέδιο νόμου θα μπορούσε και να συντμηθεί.