Άρθρο 03 – (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαμβανομένων των συνόρων ή στις ζώνες διέλευσης της χώρας καθώς και σε όλους τους ανηλίκους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

α. Επί αιτήσεων χορηγήσεως διπλωματικού ή εδαφικού ασύλου που υποβάλλονται στις Ελληνικές διπλωματικές Αρχές και μόνιμες αντιπροσωπείες της Ελλάδος στο εξωτερικό.

β. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 80/ 2006 «Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (ΦΕΚ Α’- 82).

3. Η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τελεί πάντα σε συμφωνία με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί της Νομικής Καταστάσεως των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, καθώς και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.

  • Άρθρο 3

    Δεδομένου ότι φορέας του δικαιώματος δεν είναι οι αιτήσεις αλλά οι αιτούντες-τα πρόσωπα, και της αρχής που θέλει το νόμο να αναφέρεται στην εκάστοτε Οδηγία και εν προκειμένω την 2001/55/ΕΚ όχι στο εκάστοτε Προεδρικό Διατάγματα που υποτίθεται ότι ενσωματώνει, πρέπει να τηρηθεί η εναρμόνιση σύμφωνα με το άρθρο της οδηγίας και συνεπώς το παρόν άρθρο του σχεδίου Νόμου, θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς που ασκούν αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαμβανομένων των συνόρων, των χωρικών υδάτων ή στις ζώνες διέλευσης της χώρας καθώς και σε όλους τους ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς καθώς και στα μέλη ης οικογένειάς τους, εφόσον καλύπτονται από την αίτηση διεθνούς προστασίας.