Άρθρο 04 – (Άρθρο 5 Οδηγίας 2013/13/ΕΕ) – Ενημέρωση

1. Οι αρμόδιες Αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας ή οι Αρχές στις οποίες πιθανόν να απευθυνθεί ο αιτών διεθνή προστασία πριν την πλήρη καταγραφή της αίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1Β του Ν. 4375/16, ενημερώνουν τον αιτούντα για τις συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα και για τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, χορηγώντας σε αυτόν ενημερωτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί. Το έντυπο αυτό εκδίδεται με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

2. Στο ενημερωτικό έντυπο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις οργανώσεις ή ομάδες προσώπων που παρέχουν νομική, ιατρική ή ψυχολογική συνδρομή καθώς και τις οργανώσεις, οι οποίες δύνανται να συνδράμουν τους αιτούντες ή να τους ενημερώνουν για τις υπάρχουσες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Το ως άνω ενημερωτικό έντυπο χορηγείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου ή τις Αστυνομικές Αρχές, στις οποίες εκδηλώνεται επιθυμία υποβολής αίτησης ασύλου σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας.

4. Εάν ο αιτών δεν κατανοεί τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί το προαναφερόμενο ενημερωτικό έντυπο ή εάν είναι αναλφάβητος, ενημερώνεται προφορικά με τη συνδρομή διερμηνέα.