Άρθρο 20 – (Άρθρο 26 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) – Προσφυγές και δωρεάν νομική συνδρομή

1.Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2690/1999 (Α΄45), κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συνθηκών υποδοχής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Κατά της απορριπτικής απόφασης που εκδίδεται επί της ανωτέρω προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄-274).

3. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες λαμβάνουν δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.