ΣΤ. ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο σύστημα μέτρησης στάθμης, θα προβλέπονται σημεία σφράγισης σε κρίσιμα μέρη, για την αποφυγή καταδολίευσης ή/και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνονται όπωσδήποτε το σημείο στήριξης της μετρητικής ράβδου επί της δεξαμενής, το περίβλημα ή/και η θύρα επικοινωνίας των ελεγκτών (εφόσον υπάρχει), ή τα σημεία εισόδου/εξόδου των ψηφιακών δεδομένων στις κάρτες διεπαφής (interfaces) εφόσον πρόκειται για ελεγκτές εγκατεστημένους σε Η/Υ.

Οι παραπάνω σφραγίσεις, θα γίνονται με σφραγίδες της εταιρίας εγκατάστασης, ο τύπος των οποίων προηγουμένως θα έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

Στην περίπτωση που το λογισμικό επεξεργασίας για την ένδειξη του όγκου του καυσίμου εντός της δεξαμενής ευρίσκεται και λειτουργεί σε κοινό Η/Υ, τότε θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τον έλεγχο και προστασία του λογισμικού (ID λογισμικού με αριθμό έκδοσης, checksum, CRC16 ή CRC32) καθώς και για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης της δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυσίμων, κλπ.)

Στην περίπτωση ύπαρξης ανεξάρτητου ελεγκτή (controller), πέραν των προαναφερομένων, θα πρέπει να μπορούν να σφραγίζονται εντός του κυτίου του ελεγκτή, το υλισμικό (hardware) του συστήματος, που επεξεργάζεται και παράγει κρίσιμες πληροφορίες.

Κάθε επέμβαση στο σύστημα για μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα, διενεργείται μόνον από την εταιρία εγκατάστασης μετά σχετική εξουσιοδότηση που παρέχεται παράλληλα με την έγκριση των προαναφερόμενων σφραγίδων. Κάθε επέμβαση θα απαιτεί τουλάχιστον κωδικό πρόσβασης, θα απαριθμείται διαδοχικά από ένα μη μηδενιζόμενο μετρητή (non resetable counter) και τα στοιχεία του χειριστή, η ημερομηνία, η ώρα καθώς και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές, θα καταγράφονται σε μία μη εξαλείψιμη μνήμη, η οποία θα διατηρείται για τουλάχιστον 10 έτη. Ο μη μηδενιζόμενος μετρητής καθώς και το περιεχόμενο της μη εξαλείψιμης μνήμης, θα είναι δυνατόν να εμφανίζονται με απλό χειρισμό κατά τη λειτουργία του συστήματος στην διάταξη ένδειξης αυτού, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου από τις Αρχές.

Ο τρόπος υπολογισμού της αναγωγής του όγκου στους 150C, πρέπει να είναι ενιαίος για όλα τα συστήματα και να περιέχει πίνακες αναγωγής ταυτόσημους με αυτούς των διυλιστηρίων (API-B). Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής καθώς και το software υπολογισμού αναγωγής, θα είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στον χρήστη του συστήματος.

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται κατά τρόπο ασφαλή χωρίς απώλειες με τη χρήση των ενδεικνυόμενων καλωδιώσεων.

 • 9 Μαρτίου 2010, 09:32 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Το σύστημα εισροών – εκροών θα πρέπει να πληροί της ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 13160 και όχι της αμερικάνικες προδιαγραφές UL και να ταυτίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές του πρότυπου EN 13160.Στο προεδρικό διάταγμα Π.Δ 118-2006 ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΨΥΦΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ THN ΕΡΜΙΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ,παραπλανούσε και έθετε ως πρότυπα τα αμερικάνικα UL πράγμα παράνομο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη θα πρέπει να συμορφόνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ).

  conveyed though out the double wall system.
  Section 7.3.3 of EN 13160-2 sets three separate alarm underpressures that can be used depending on the
  design of the system. The alarm calculation set forth in EN13160-2 section 7.3.3 shall be at least as high
  as the underpressure computed according to the equation shown below:
  Palarm = 3,000 + (h x r x g) (units Pa)
  h = height of interstitial space or depth of tank (m)
  r = density of stored product (kg/m3)
  g = gravity (m/s)
  This calculation requires that the alarm pressure be set at a minimum of 3,000 Pa greater than the pressure
  of the stored product (as determined by the burial depth of the product). For example, a burial depth of 8
  feet (2.43 m) would require an alarm underpressure of 26,800 mbar or approximately 8″ Hg.
  Palarm = 3,000 + (2.43 x 1,000 x 9.81) Pa
  Palarm = 3,000 + 23,800 Pa
  Palarm = 26,800 Pa or 7.9″ Hg
  For vacuum monitoring systems using an evacuation line in the interstitial space that is led down to the
  lowest point (as set forth in section 7.3.3 of EN13160-2), the alarm underpressure is 3kPa. For vacuum
  monitoring systems monitoring flat-bottom tanks with

 • 19 Φεβρουαρίου 2010, 15:13 | EA
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα ήταν χρήσιμο πριν την κατοχύρωση του τελικού συστήματος ένα υπόδειγμα του προσφερόμενου συστήματος να περάσει από τεστ παραβίασης με όλα τα δυνατά μέσα και να βαθμολογηθεί ο βαθμός ασφαλείας των σφραγίδων και εν γένει των προστασιών από το ΕΜΠ, έτσι ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη εφαρμογή και να διορθωθούν πιθανά σφάλματα.

  Καλό θα ήταν να συμμετείχαν στην επιτροπή και νέοι τελειόφοιτοι φοιτητές με πολύ υψηλή βαθμολογία στο αντικείμενο των ηλεκτρονικών, αυτοματισμού, Η/Υ, λογισμικού, δικτύων και μηχανολογίας έτσι ώστε να υπάρχει μια φρέσκια ματιά σε αυτήν την επιτροπή.

  Επίσης να προβλέπεται διαδικασία εντοπισμού «security holes» και διαδικασία επίλυσής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μετά την εγκατάσταση και λειτουργία.