Άρθρο 15 Τροποποιούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται από τα άρθρα 2Α-2ΚΒ. Οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 2Α, νοείται εφεξής ως παραπομπή αντιστοίχως στα άρθρα 2Α-2ΚΒ.