Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2Β ως εξής:

«Άρθρο 2Β
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης

1. Η έγκριση του άρθρου 2Α παρέχεται σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α. Σε φυσικά πρόσωπα, στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Γ και τα οποία εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Γ, κατόπιν υποβολής αίτησης και κατάθεσης παραβόλου, που συνοδεύεται από δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. β’ έως ζ’. Αν το νομικό πρόσωπο έχει έδρα στην αλλοδαπή, υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα.

β. Η έκταση, εντός της οποίας διενεργούνται οι δραστηριότητες του άρθρου 2Α για τις οποίες χορηγείται η έγκριση, είναι ενιαία, εμβαδού κατ’ ελάχιστον τεσσάρων (4) στρεμμάτων και αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου κυριότητας ή σύμβασης μίσθωσης ή σύμβασης δωρεάν παραχώρησης, θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

γ. Η έκταση της δραστηριότητας είναι περίκλειστη και η καλλιέργεια πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3, αποκλειστικά σε θερμοκήπια ειδικού τύπου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2243/333582/2020 (Β’ 5432) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια.

δ. Δεν επιτρέπεται εντός της έκτασης η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 2Α. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπονται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια ή με συμπαραγωγή με τις ως άνω πηγές σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 (Α’ 129), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

ε. Αδειούχος του σταθμού απαιτείται να είναι αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την έγκριση του άρθρου 2Α. Τα κωλύματα των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Γ ισχύουν και για τα πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των σταθμών και ελέγχονται κατά τον χρόνο πρόσληψης ή διορισμού των ανωτέρω προσώπων και σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

στ. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για τα αδικήματα των περ. α’, β’, και γ’ του άρθρου 2Γ, των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3.

ζ. Η αίτηση συνοδεύεται από ενιαίο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου.

η. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκαν το αργότερο έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

θ. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της κατά τόπο υποδιεύθυνσης ασφαλείας ή του τμήματος ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά με τις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας, τα σημεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, του πολλαπλασιαστικού υλικού, των δραστικών ή άλλων ουσιών και των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3.

2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 υποβάλλονται επικαιροποιημένα έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από τον φορέα, αρχής γενομένης από το επόμενο της έκδοσης της έγκρισης λειτουργίας έτος και η συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη χορήγηση της έγκρισης, στην υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, στο ύψος του παραβόλου, στις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των περιοχών καλλιέργειας, των σημείων αποθήκευσης και των μεταποιητικών μονάδων, στις διαδικασίες μεταφοράς, στο χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, στον τρόπο έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, στη διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και μεταποιητικής διαδικασίας, στα κριτήρια επιμέτρησης κυρώσεων και στη διαδικασία επιβολής τους, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 • 16 Μαρτίου 2021, 21:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΔΗΣ

  Η Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοκατανάλωση ( ή αυτοπαραγωγή) δεν συνιστά νέα δραστηριότητα, δεν συνιστά καν δραστηριότητα. Διότι ακριβώς, δεν πωλείται η παραγωμομένη ενέργεια αλλά διοχετεύεται στο Δίκτυο ως αντάλλαγμα της ενέργειας που καταναλώνει η μονάδα. Κακώς επομένως γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 2Β παρ1 περδ. για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ και μάλιστα με την μορφή εξαίρεσης. Δεν μπορεί να τίθεται θέμα αδειοδότησης ή μη μιας μονάδας να παράγει η ίδια την ενέργεια που καταναλώνει.
  Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μια τέτοια εγκατάσταση στις μονάδες παραγωγής Φαρμακευτικής κάνναβης, και να ενταχθεί στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη της άδεια εγκατάστασης.
  Θυμίζω τέλος ότι στις περισσότερες πλέον Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, για την έκδοση οικοδομικών αδειών ακόμα και κατοικιών, είναι απαραίτητη η χρήση μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας όπως τα Φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες.

 • Ως προς το Άρθρο 2:
  Προτείνουμε στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2Β του ν.4139/2013 (Α’ 74) την προσθήκη της εξής πρότασης: «Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής έγκρισης επιτρέπεται η καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης για πειραματικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε περίκλειστη έκταση εκτός θερμοκηπίων ειδικού τύπου», προκειμένου να καταγραφεί και να μελετηθεί η φυσική και η βιολογική ανάπτυξη των φυτών και οι ιδιότητες αυτών, δεδομένου ότι το κλίμα της Ελλάδας είναι ιδανικό προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η κάνναβη αυτοφυόταν στη χώρα από αρχαιοτάτων χρόνων.
  Προτείνουμε στην παράγραφο 3 του άρθρου 2Β του ν.4139/2013 (Α’ 74) την προσθήκη των λέξεων «και πειραματικούς» όπου αναγράφεται η φράση «για ιατρικούς σκοπούς».

 • 14 Μαρτίου 2021, 16:25 | Τσαμπαλάς Μανόλης

  Παράγραφος 1δ
  Είναι πραγματικά φοβικό να μην επιτρέπεται εντός της μονάδας οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα . Ενδεικτικά αναφέρω πως απαιτείται να κατέχουν ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου τεράστιας αξίας που θα είχε την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες Ελέγχου Αγροτικών προϊόντων ,τροφίμων , μοριακών διαγνωστικών ελέγχων κ.α. σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Εξυπηρετώντας περιοχές που δεν έχουν κοντινή πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες δίνοντας τελικά υπεραξία σε τοπικά προϊόντα της περιοχής και δημιουργώντας επιπλέον θέσεις εργασίας υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
  Η κατ’ εξαίρεση εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια να μην επιτρέπεται σε ΓΥΠ αλλα να κρίνεται σαν ενιαία εγκατάσταση όταν γίνεται σε ξεχωριστά οικόπεδα που επιτρέπεται.
  Παρ 1γ
  Παρόλο που δεν αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου H Παράγραφος 1 . γ. Αναφέρεται στην Υ.Α. 2243/333582/2020 (Β’ 5432) η οποία είναι απαράδεκτη καθώς απαιτεί νέα έγκριση τύπου θερμοκηπίου για την παραμικρή αλλαγή π.χ. στον τρόπο άρδευσης ή στο σύστημα φωτισμού . Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες αφορά τα στατικά της εγκατάστασης την αντοχή σε ανέμους κλπ διασφαλίζει 2 πράγματα … πως δεν θα μας πέσει στο κεφάλι … και πως αερίζεται αρκετά και τα 2 αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων, την δυνατότητα ασφάλισης του καλλιεργούμενου προϊόντος. Τελικά αυτό που ζητάει η Υ.Α. είναι μελέτη εφαρμογής και όχι έγκριση τύπου . Στην μελέτη εφαρμογής λοιπόν παρατίθενται σενάρια π.χ. για το πως διατηρούμε την θερμοκρασία σε σωστά επίπεδα με βάση κάποιες παραδοχές και δίνοντας και εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να εγκατασταθούν μετέπειτα δλδ μιλάμε για διαχείριση ρίσκου .Κάτοχος της έγκρισης τύπου είναι ο κατασκευαστής του θερμοκηπίου…. αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν να γίνεται λάθος χάνεται οποιαδήποτε ευελιξία επιδιόρθωσης .
  Παράδειγμα
  • Το σύστημα φωτισμού δεν επαρκεί για την χειμερινή περίοδο ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αποφασίζουμε πως πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των λαμπτήρων . Αντί να μπορούμε να εγκαταστήσουμε έως π.χ. 30% επιπλέον λαμπτήρες, διαδικασία που θα απαιτούσε μια με δυο μέρες (και θα προβλέπονταν σε μελέτη εφαρμογής). Έτσι όπως ορίζει η Υ.Α θα πρεπει η επιχείρηση να ζητήσει απο τον σχεδιαστη του θερμοκηπίου να αιτηθεί νεα έγκριση τύπου θερμοκηπίου που μπορεί να πάρει τρεις μήνες με αποτέλεσμα να λειτουργήσουμε με τεράστια ζημία

 • 14 Μαρτίου 2021, 15:05 | John Konstantinou

   Άρθρο 2 παράγραφος γ «η καλλιέργεια πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3, αποκλειστικά σε θερμοκήπια ειδικού τύπου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2243/333582/2020 (Β’ 5432) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια.»
  • Υποχρεώνετε τους επενδυτές στις πιο ακριβές μεθόδους καλλιέργειας αφαιρώντας το σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας για αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών ώστε να μειωθεί το κόστος καλλιέργειας. Αναρωτηθήκατε ποιο είναι το κόστος καλλιέργειας σε Πορτογαλία, Δανία, Ελβετία ακόμα και στη Β. Μακεδονία ;

 • 12 Μαρτίου 2021, 12:03 | Ανδρέας Μπαρτζάς

  Χαίρετε,

  Συγχαρητήρια για το σχέδιο νόμου που ανακοινώσατε!

  Θα ήθελα μόνο να παρατηρήσω σε αυτό το σημείο ότι απουσιάζει και θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δυνατότητα συμπραραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από σταθμό CNG, το οποίο ως ορυκτό καύσιμο αποτελεί «καθαρή ενέργεια». Με δεδομένο ότι οι μονάδες καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης είναι υψηλά ενεργοβόρες θα πρεπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατές «καθαρές» πηγές. Πολλώ δε μάλλον η εγκατάσταση Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)σε σύγχρονους τύπου θερμοκηπίου – όπως αυτά της φαρμακευτικής κάνναβης που πέρας των σημαντικών οικονομιών κλίμακας που επιφέρουν, χρησιμοποιούν και τα απαέρια ως ανθρακολίπανση των φυτών.

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.