Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος, για μονάδες που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη υψηλής παραγωγικότητας, παραμένουν σε ισχύ.
2. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν σε εγκατάσταση σε περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Οποιαδήποτε κανονιστική πράξη έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 2Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζει να ισχύει, εκτός εάν ρητά καταργείται ή τροποποιείται με τον παρόντα.

 • 16 Μαρτίου 2021, 16:36 | MEDICAN HELLAS IKE

  Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 2ΚΑ η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης δεν επιτρέπεται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης αποτελεί συν της άλλης και θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Cannabis Sativa L αποτελεί ένα φυτό με υψηλές απαιτήσεις σε νερό, γεγονός που σημαίνει ότι για την εγκατάσταση της καλλιέργειας ενδύκνεινται αγροτεμάχια τα οποία έχουν την δυνατότητα άρδευσης και ως εκ τούτου τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας είναι τα πλέον κατάλληλα ή τουλάχιστον δεν πρέπει να αποκλειστούν.
  Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι ορθώς ο νομοθέτης αποσαφήνισε στο άρθρο 155 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.

  Επομένως, θεωρούμε σκόπιμο η έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α να χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α` 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α` 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, καθώς και στη γη υψηλής παραγωγικότητας.
  Τέλος, στο πλαίσιο διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι απολύτως αναγκαίο η δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων φαρμακευτικής κάνναβης σε όμορες εκτάσεις γης ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

 • 12 Μαρτίου 2021, 15:38 | Ζαχαρίας Νικολογιάννη KB ENERGY ΕΠΕ

  Παρ. 1) Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, παραμένουν σε ισχύ οι εγκρίσεις εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Όμως, θίγεται η εξασφάλιση επεκτασιμότητας-βιωσιμότητας των μονάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης.
  Οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της μονάδας σε πρόσθετες εγκαταστάσεις είτε για ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε για βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων είτε για αύξηση της παραγωγής, με το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου δεν θα είναι πλέον δυνατόν να υλοποιηθούν, με αποτέλεσμα να οδηγούν σταδιακά στην απαξίωση ή και κλείσιμο της οικονομικής μονάδας.
  Η εκ του νόμου απαγόρευση επέκτασης μιας μονάδας είναι ουσιαστικά άρνηση λειτουργίας της επένδυσης.
  Προτείνουμε να προστεθεί στις μεταβατικές διατάξεις Σε μονάδες που έχουν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε όμορες εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας.