Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2ΚΒ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΚΒ
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη χορήγηση της έγκρισης, στην υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, οι προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των περιοχών καλλιέργειας, των σημείων αποθήκευσης και των μεταποιητικών μονάδων, οι διαδικασίες μεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, στον τρόπο έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, η διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και μεταποιητικής διαδικασίας, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται όλα τα αναγκαία ειδικότερα ζητήματα για την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Η. Με όμοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., το τέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναπροσαρμόζεται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ. δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2Θ ανάλογα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ. δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και της κυκλοφορίας αυτών στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου του καθορισμού του τρόπου ιχνηλάτησης και διασφάλισης γνησιότητας των προϊόντων αυτών.