Άρθρο 10 Ειδικοί όροι για την διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής των προϊόντων του άρθρου 2Θ

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2Ι ως εξής:

«Άρθρο 2Ι
Ειδικοί όροι για την διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής των προϊόντων του άρθρου 2Θ
1. Ο αιτών προσκομίζει στον Ε.Ο.Φ. την έγκριση λειτουργίας του άρθρου 2Α, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση παραγωγικής δυνατότητας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις ασφάλειας και παραγωγικής δυνατότητας των μονάδων παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, πέραν όσων ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 2Β:
α) επιπλέον εσωτερική περίφραξη για την περιμετρική προστασία της εγκατάστασης,
β) περίκλειστη ουδέτερη ζώνη ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων,
γ) ενισχυμένη τοιχοποιία και πόρτες ασφαλείας στα σημεία αποθήκευσης δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού.
Σε περίπτωση που τα πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται μετά την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας του άρθρου 2Α, απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης και επέρχεται τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.
δ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί ύπαρξης μηχανισμού ασφαλούς περιέκτη. Για την ιχνηλάτηση και την ασφάλεια της διακίνησης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή ξηρού ανθού κάθε περιέκτης προϊόντος φέρει υποχρεωτικά ασφαλή συσκευασία με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης (anti-tampering device).
ε) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι διαθέτει και διατηρεί παραγωγική δυνατότητα για δύο τουλάχιστον μορφές προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, εκ των οποίων η μία αντιστοιχεί στη μορφή του ξηρού ανθού και η άλλη δεν συνιστά μορφή ξηρού ανθού ούτε έχει τον ξηρό ανθό ως περιεχόμενό της.
Η βεβαίωση της παρούσας δεν υποκαθιστά ούτε αναπληρώνει την άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2Κ.
Η έγκριση του άρθρου 2Α δύναται να ανακαλείται οποτεδήποτε σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παραβίαση των παραπάνω προϋποθέσεων από τον κάτοχο της άδειας έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης».

 • 16 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

  Η κατασκευή εσωτερικής περίφραξης σε απόσταση μεγαλύτερη των 3,00 m (της ελεύθερης-κενής ζώνης του άρθρου 3 της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 51483/700/Φ.15 (ΦΕΚ 1692 Β’ 2018)) από την εξωτερική περίφραξη, καθώς και η δημιουργία περίκλειστης ουδέτερης ζώνης ελέγχου εισερχομένων – εξερχομένων, οδηγεί σε αποκλεισμό μονάδων από την δυνατότητα έκδοσης άδειας παραγωγής των προϊόντων του άρθρου 2Θ (εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού), οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κατασκευής των κτιριακών υποδομών (μονάδων δηλαδή οι οποίες έχουν εκδώσει Οικοδομική Άδεια, έχουν λάβει έγκριση τύπου θερμοκηπίου και έχει ολοκληρωθεί ο αρχικός έλεγχος δόμησης, περίπτωση < 2000 m2, με το μόνο που απομένει να είναι ο τελικός έλεγχος) και δεν υπάρχει περιθώριο τροποποιήσεων τέτοιου είδους (μικρές αποκλίσεις από την αρχική οικοδομική άδεια είναι δυνατόν να καλυφθούν στα πλαίσια αναθεώρησης της Ο.Α., αλλά επεμβάσεις που θα απαιτήσουν την εύρεση χώρου εντός του αγροτεμαχίου θα οδηγήσουν σε ριζική αλλαγή της κτιριακής και θερμοκηπιακής υποδομής για την οποία να σημειωθεί έχει εκδοθεί είδη η απαιτούμενη έγκριση τύπου).
  Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εμμονή για τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων θα οδηγήσει σε απίστευτα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και χρονική καθυστέρηση, μιας και θα απαιτηθεί η κατεδάφιση κτηριακών υποδομών, η επανέκδοση της έγκρισης τύπου θερμοκηπίου και κατά συνέπεια η μείωση των επιφανειών που προορίζονται για μεταποίηση και καλλιέργεια. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η με μαθηματική ακρίβεια χρεωκοπία του εν λόγω επενδυτή από το ξεκίνημα της επενδυτικής του προσπάθειας, ή στην καλύτερη περίπτωση και εφόσον ‘αντέξει’ την οικονομική και χρονική επιβάρυνση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η υποχρέωση του επενδυτή να ξεκινήσει υπό μειονεκτικούς όρους, υποχρεωτικά μικρότερη παραγωγή και άρα μικρότερα προσδοκόμενα έσοδα και αποσβέσεις των ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που ίσως να αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία και σίγουρα όχι την καλύτερη ‘διαφήμιση’ για άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους ως προς τη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να τους προσφέρει η χώρα.

 • Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται περιμετρικός δρόμος ή ελεύθερη ζώνη 3 μέτρων μεταξύ εξωτερικής περίφραξης και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Στο παρόν σχέδιο νόμου αναφέρεται η επιπλέον εσωτερική περίφραξη χωρίς λεπτομέρειες περιγραφής αυτής (υλικό, ύψος κ.τ.λ.). Δεν αναφέρεται η θέση κατασκευής της περίφραξης ούτε οι προδιαγραφές αυτής. ΄Εχει ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή μιας δεύτερης περίφραξης προϋποθέτει περισσότερο ελεύθερο χώρο για την εύκολη πρόσβαση περιμετρικά των κτιριακών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και επομένως αυτομάτως οδηγούμαστε σε μείωση της ωφέλιμης επιφάνειας της εγκατάστασης με ότι αυτό συνεπάγεται; Επιπλέον να σημειωθεί ότι στις μέρες μας, εν έτη 2021, υπάρχουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε θέματα υψίστης ασφάλειας όπως ειδικές κάμερες ασφαλείας, ανιχνευτές και αισθητήρες κίνησης, κ.α..

 • 16 Μαρτίου 2021, 08:55 | Γεώργιος Γκούμας

  Άρθρο 2Ι παρ.1α
  Χρειάζονται επιπλέον τεχνικές διευκρινήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των περιφράξεων καθώς και της ουδέτερης ζώνης ελέγχου εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων .

 • Ως προς το άρθρο 10:
  Παρατηρείται υπερβολή στο περιεχόμενο των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2Ι του ν.4139/2013 (Α’ 74) και προτείνουμε την αντικατάστασή τους με την αναφορά σε επαρκή ποσότητα καμερών και συστήματος καταγραφής (CCTV).
  Στο τέλος της περίπτωσης ε προτείνουμε την προσθήκη της φράσης «με εξαίρεση τις εγκεκριμένες πειραματικές και ερευνητικές καλλιέργειες».

 • 14 Μαρτίου 2021, 15:57 | John Konstantinou

   ‘Άρθρο 10 παράγραφος 1ε «υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι διαθέτει και διατηρεί παραγωγική δυνατότητα για δύο τουλάχιστον μορφές προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, εκ των οποίων η μία αντιστοιχεί στη μορφή του ξηρού ανθού και η άλλη δεν συνιστά μορφή ξηρού ανθού ούτε έχει τον ξηρό ανθό ως περιεχόμενό της.»
  • Πώς γνωρίζετε οτι δεν υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για ειδική άδεια κυκλοφορίας τελικού προιόντος στην οποία η φαρμακοτεχνική μορφή θα χρησιμοποιεί τον ξηρό ανθό ?? πχ inhaler με δοσομετρητη ???
  • Γιατι δημιουργείτε εμπόδια στο υφιστάμενο Research and Development του κλάδου της Φ.Κ?
  • Γιατί αυξάνετε τα barriers to entry του κλάδου ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ τον πιθανό αριθμό επενδυτών ??

 • 12 Μαρτίου 2021, 15:39 | Ζαχαρίας Νικολογιάννη KB ENERGY ΕΠΕ

  Παρ. 1α) Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε (ΦΕΚ τ.Β’ 1692/15.05.2018), προβλεπόταν ελεύθερη-κενή ζώνη πλάτους τουλάχιστον 3 μ. μεταξύ εξωτερικής περίφραξης και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
  Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, προβλέπεται «επιπλέον εσωτερική περίφραξη για την περιμετρική προστασία της εγκατάστασης».
  Η δημιουργία εσωτερικής περίφραξης σε εγκαταστάσεις που έχουν ήδη κατασκευαστεί και έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νόμου (ΦΕΚ τ.Β’ 1692/15.05.2018) (ελεύθερη ζώνη 3 μέτρα), οποιαδήποτε εσωτερική περίφραξη δεν είναι δυνατή και θα αντιβαίνει στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (θα καταργεί την ελεύθερη ζώνη των 3 μ.)
  Στην περίπτωση αυτή, για την επιπλέον περιμετρική προστασία της εγκατάστασης, θα μπορούσε να είναι δυνατή η τοποθέτηση διχτυωτού πλέγματος ή κιγκλιδώματος περιμετρικά του σκελετού του θερμοκηπίου, ύψους τουλάχιστον 2 μ. ή, εναλλακτικά, τοποθέτηση διπλού συρματοπλέγματος επί της περίφραξης της εγκατάστασης.

  Παρ. 1γ) Σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, για «ενισχυμένη τοιχοποιία και πόρτες ασφαλείας στα σημεία αποθήκευσης δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού» θα ήταν απαραίτητες οι περαιτέρω διευκρινήσεις και προδιαγραφές που θα διευκολύνουν επενδυτές και ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών.