Άρθρο 4 Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης

 

Στον ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 2Δ ως εξής:

«Άρθρο 2Δ
Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης του άρθρου 2Α, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η έγκριση ανακαλείται, αφού προηγουμένως τάσσεται προθεσμία συμμόρφωσης κατά μέγιστο χρόνο τριάντα (30) ημερών. Η έγκριση ανακαλείται χωρίς να ταχθεί προθεσμία συμμόρφωσης σε περίπτωση παραβίασης των όρων ασφαλούς φύλαξης, όπως ορίζονται στην περ. ζ’ της παρ. 1 και στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 2Β. Κατά της ανάκλησης του πρώτου εδαφίου προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εκδίδει απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ισοδυναμεί με σιωπηρή (τεκμαιρόμενη) απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής. Κατά της ως άνω ρητής ή σιωπηρής (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου διοικητικού εφετείου. Η προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης της ένδικης προσφυγής ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου».