Άρθρο 4 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

2. Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, στα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ), ήτοι της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Οι αλλοδαποί από άλλη χώρα απαιτείται να κατέχουν άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ1666-1688).

δ) Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

δα. πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού,

δβ. απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό κατάρτισης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ σε θέματα ακίνητης περιουσίας,

δγ. απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και προϋπηρεσία βοηθού μεσίτη για ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

δδ. πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αρμόδιοι για τις εξετάσεις αυτές φορείς και ο τρόπος πιστοποίησής τους, το περιεχόμενο των εξετάσεων και η διαδικασία διεξαγωγής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Προκειμένου να εγγραφεί ως μεσίτης στο ΓΕΜΗ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ:

α) ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ, ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού που να αποδεικνύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 2 του παρόντος.

ε) Προκειμένου για μεσίτη αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένο σε αυτό, ο οποίος επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του

4. Απαγορεύεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.

Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.

5. Από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρείται μεσίτης αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση μεσιτικών πράξεων. Σε περίπτωση ίδρυσης από αυτόν το μεσίτη, γραφείου ή υποκαταστήματος ή άλλης εγκατάστασης στην Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:26 | ΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

  Εδώ οι μεσίτες σβήνουν και ξαναγράφουν το σχέδιο νόμου προκειμένου να μην αλλάξει τίποτα στο επάγγελμά τους. Προσπαθούν έστω και με γραφειοκρατικά κόλπα να παραμείνει ως έχει!
  Επίσης, νομίζουν ότι η πρακτική του εκβιασμού μου εφαρμόζουν είναι σωστή και διαμαρτύρονται για τις διπλές εντολές!
  Για παράδειγμα, δεν αντιλαμβάνονται τον παραλογισμό και την ανομία που διαπράττουν όταν παίρνουν μία εντολή από έναν πωλητή, στη συνέχεια δημοσιεύουν αγγελία, ο αγοραστής παίρνει τηλ για την συγκεκριμένη αγγελία, του κλείνουν ραντεβού και πριν του δείξουν το ακίνητο τον υποχρεώνουν σε υπογραφή εντολής αλλιώς δεν δείχνουν το ακίνητο.
  Ελπίζω να μην υπάρξουν υποχωρήσεις σε βάρος τον καταναλωτών

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 13:58 | Δωδέκατος Βασίλης

  Η άνοδος της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της κτηματαγοράς είναι σίγουρο οτι θα αυξήσει τον αριθμό αυτών που επισκέπτονται τα μεσιτικά γραφεία είτε για να πουλήσουν είτε για να αγοράσουν. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε οτι μόνο το 25% των συναλλαγών (αγοροπωλησιών)περνάει μέσα απο τα μεσιτικά γραφεία. Το ανάλογο ποσοστό στην Ευρώπη ξεπερνάει το 40% και στις ΗΠΑ ΑΓΓΊΖΕΙ το 95%!! Οπως γίνετε κατανοητό είναι κάτι παραπάνω απο απαραίτητο η εισαγωγή της υποχρεωτικής πιστοποίησης των συναδέλφων με παρακολούθηση σεμιναρίων ,κύκλων μάθησης, ή οτιδήποτε άλλο προταθεί.Είναι επίσης προφανές οτι η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση τμημάτων real astate στις οικονομικές σχολές των ΑΕΙ/ΤΕΙ Η πολιτεία πρέπει επίσης να αντιληφθεί οτι θα έχει πολύ μεγάλα οφέλη απο την ίδρυση τέτοιον σχολών και επιβάλλεται να το κάνει άμεσα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:53 | Κήπου Ευστάθιος

  Υπάρχουν περιπτώσεις που σε άλλο όνομα είναι η άδεια και άλλος ασκεί το επάγγελμα, καθώς και περιπτώσεις που κάθε άσχετος παριστάνει τον μεσίτη χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο (γυρολόγοι). Μέχρι σήμερα, οι σύλλογοι αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί ως προς την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

  Όσοι είμαστε στο χώρο, γνωρίζουμε κι έχουμε βιώσει εξαιτίας τέτοιων περιπτώσεων, απαξίωση του επαγγέλματος μας εξαιτίας τους. Απαραίτητο θεωρώ ο νόμος να συμπεριλάβει ακόμη και ποινικοποίηση τέτοιων περιπτώσεων με το δυνατόν συνοπτικές διαδικασίες, εφ’όσον τέτοια άτομα καταστρέφουν έναν ολόκληρο κλάδο, που ήδη φυτοζωεί λόγω των πολιτικό-οικονομικών εξελίξεων.

  Περιπτώσεις, που είτε σαν «γυρολόγοι», φορτώνουν ακίνητα με βαριά «καπέλα», αφορολόγητα, καθαρά (αφού έξοδα δεν έχουν) και ξεκούραστα (τους αρκεί μία δουλειά το τρίμηνο…), είτε ακόμη και περιπτώσεις, που αν ερωτηθούν οι κάτοχοι της άδειας π.χ. «τι είναι ή ποιος είναι ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή δραστηριοποίησης» το πιθανότερο είναι να ψάχνουν σε λεξικό…

  Προτείνω λοιπόν, να συμπεριληφθούν αυστηρότερα μέτρα απομάκρυνσης τέτοιων φαινομένων, που να εξετάζονται μέσω κάποιας ήδη ανεξάρτητης αρχής (π.χ. Επιτροπή Ανταγωνισμού) και να επιβάλλονται κυρώσεις που θα καθιστούν αποτρεπτικές τέτοιου είδους τακτικές.
  Επίσης, να διενεργούνται εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) στους κατόχους των αδειών (περιλαμβάνοντας ερωτήσεις γενικές ή ειδικές για την περιοχή τους), σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποδεικνύονται οι γνώσεις με σκοπό την ειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο.

  «Μεσίτης» θα πρέπει να είναι σύμβουλος του πολίτη και όχι ακόμη μία ντροπή μέσα στο όλο σύστημα. Οι πολίτες θα πρέπει να σταματήσουν να φοβούνται να διαβούν το κατώφλι του μεσιτικού γραφείου.

  Για όσους συναδέλφους αυτά που αναφέρω, φαίνονται ίσως ρομαντικά, ή αστεία, ας σκεφτούν ότι εξαιτίας τακτικών δεκαετιών από την μεριά μας, αλλά και εξαιτίας της κρατικής απάθειας, τα μεσιτικά δεν μπορούν να σταθούν μέσα στην κρίση. Οι παλαιότεροι με τις «τακτικές» τους, κλείσανε τον δρόμο και σε αυτό το επάγγελμα για τους νεότερους….

  Αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει σοβαρά και όχι με πασαλείμματα…

  Με κάθε επιφύλαξη, επιτέλους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε απόψεις και να θέσουμε ζητήματα σε βάση νόμου. Το βέλτιστο θα ήτανε η επανάληψη της διαδικασίας σε τακτά διαστήματα, με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο μας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 12:38 | Χρήστος Σωτηρόπουλος

  Γιά να μην παρεξηγηθώ να ξεκινήσω λέγοντας πως έχω και πανεπιστημιακό πτυχίο (οικονομικά) και μεταπτυχιακό στο real estate αλλά και κάμποσα χρόνια στο επάγγελμα , άρα θεωρητικά θα με βόλευε εμένα το να φύγουν μερικοί από το επάγγελμα και να μην μπορούν να μπούν άλλοι . Όμως αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους , τότε να παραδεχτούμε πως 1) πρακτικά , στην χώρα μας , ο μεσίτης είναι απλά «παρουσιαστής» ακινήτων (ο όρος που χρησιμοποιεί ο συνάδελφος κος Ζαμάνης), 2) ενίοτε όμως και επιχειρήσεων κ.α. ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ (δηλαδή θα βγεί άλλος νόμος γι΄αυτά ?).

  Όσο γιά τα προσόντα , το άν έχει πτυχίο κλπ. δεν νομίζω πως μετράει και πολύ . Όταν αποφοίτησα δεν ήξερα «που πάνε τα τέσσερα», στην πράξη έμαθα . Έχω δει «εκτιμητή» τράπεζας να δίνει τιμή γιά μονοκατοικία 350 τ.μ. χαμηλότερη από αυτήν του οικοπέδου της . Μήπως απόφοιτος ΕΜΠ ή Νομικής μπορεί να κάνει παλινδρόμηση αξίας ή να υπολογίσει ράντες αξίας χρήματος ? Η γνώμη μου είναι πως όσοι είναι μεσίτες να παραμείνουν , όμως οι μετά την ψήφιση του νέου νόμου να είναι «δόκιμοι» ή βοηθοί γιά ένα χρόνο (αρκεί) και να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν σεμινάρια γύρω από την μεσιτεία (τις βασικές αρχές δικαίου και σχετικής νομοθεσίας , αρχές οικονομίας , βασικές τεχνικές γνώσεις κλπ ) και να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις ώστε να γίνουν μεσίτες, ΟΛΟΙ όμως να πρέπει να παρακολουθούν κατά καιρούς σεμινάρια επικαιρποίησης των γνώσεών τους , ίσως με το καθεστώς της υποχρεωτικής συγκέντρωσης «ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» που ακολουθείται στο εξωτερικό. Θεωρώ ΧΡΥΣΉ ΣΥΓΚΥΡΙΑ την πρόσφατη σύσταση του Ε.Ο.Π.Π.(Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων), στον οποίο και μπορεί να ανατεθεί όλη αυτή η διαδικασία . Γιά την πληροφόρησή σας , αυτός αντικατέστησε τον Ο.Ε.Ε.Κ. που ήταν αρμόδιος γιά τα Ι.Ε.Κ. , στα οποία , ειρήσθω εν παρόδω , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΙΤΗ (παρά το τι αναφέρεται στο παρόν σχέδιο νόμου)

  Σχετικά με την έδρα , δεν πιστεύω στους περιορισμούς κανενός είδους , δηλαδή εγώ που εξασκώ και το επάγγελμα του σύμβουλου επιχειρήσεων (που στο κάτω-κάτω περιλαμβάνει και την διαχείρηση των ακινήτων των επιχειρήσεων αυτών) θα πρέπει να κάνω διπλά έξοδα έδρας? Και ο συνάδελφος που αυτή την περίοδο κρίσης κοιτά πως να περιορίσει τα έξοδά του γιατί να μην έχει ως έδρα το σπίτι του? Εξάλλου , η δουλειά του μεσίτη βασικά είναι «έξω». Κάτι τέτοιο θα ευνοήσει τους «μεγάλους».

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 10:31 | Ο.Μ.Α.Σ.Ε

  Άρθρο 5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

  Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη
  Καθιερώνεται μητρώο βοηθών μεσιτών στους κατά τόπο Επαγγελματικούς Συλλόγους στο οποίο

  έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι βοηθοί μεσίτες εφόσον ασκούν το επάγγελμα ως μισθωτοί.
  Για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη ως ελεύθερου επαγγελματία, απαιτείται εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
  Προκειμένου να εγγραφεί ως βοηθός μεσίτη στο ΓΕΜΗ ή στον Επαγγελματικό Σύλλογο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή στο αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου:
  α) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου της αλλοδαπής.
  β) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
  γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
  δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεται, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 10:53 | Ο.Μ.Α.Σ.Ε

  Άρθρο 4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

  *ΣΧΟΛΙΟ Ο.Μ.Α.Σ.Ε.: Στο άρθρο αυτό με την διατύπωση που επιλέγεται καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονταν σε παλαιότερα σχέδια νόμου ότι έπρεπε να προσκομίσουν οι νέοι μεσίτες για να εγγραφούν και τα αντικαθιστά με απλές υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 4 παρ.4 β και άρθρο 5) που ανανεώνονται ανά τριετία (άρθρο 7 παρ.2).
  Πρακτικά δηλαδή καθιστά την τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ανέλεγκτη από οποιοδήποτε όργανο, όχι μόνο κατά την εγγραφή του μεσίτη και την έναρξη της δραστηριότητας, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 07:21 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ

  Οπως ο γιατρος ,ο δικηγόρος ,ο λογιστής κλπ,να μπορεί και και ο μεσίτης να εργάζεται σε κτηματομεσιτικες επιχειρήσεις ,ατομικές ή νομικά πρόσωπα,με εξηρτημένη σχέση εργασίας(ασφάλεια ΙΚΑ).

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 02:11 | Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

  Για τους εν ενεργεία Μεσίτες δίνεται χρονική προθεσμία 2 ετών εντός της οποίας θα πρέπει να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων από τον Αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης ώστε να καλύπτουν τα ίδια επαγγελματικά κριτήρια με τους νεοεισερχόμενους για την απόλυτη διασφάλιση της αναβάθμισης του επαγγέλματος .
  Τυχόν εξαιρέσεις και απαλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραμονή στον κλάδο ατόμων με ελάχιστες επαγγελματικές γνώσεις που συνήθως ασκούν το επάγγελμα ευκαιριακά και που σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για τον διασυρμό του. Προσωπικά ως επαγγελματίας Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων πέραν της δεκαετίας και στην ηλικία των 59 ετών θεωρώ αυτονόητο από πλευράς επαγγελματισμού και αυτοσεβασμού να κριθώ από ένα Κρατικό Φορέα εάν είμαι ικανός να ασκώ το επάγγελμά μου ισότιμα με νεότερους συναδέλφους ή όχι

 • 25 Φεβρουαρίου 2011, 02:56 | ΣΙΑΚΚΑ ΛΙΤΣΑ

  Άρθρο 1
  Δεν αναφέρει αν ο μεσίτης αστικών συμβάσεων μπορεί να είναι και εκτιμητής ακινήτων και αν είναι με ποιες προϋποθέσεις.
  Άρθρο 2
  Ίσως θα έπρεπε να θεσπιστεί ο θεσμός του Δόκιμου Βοηθού Μεσίτη για χρονικό διάστημα 6 μηνών μέσα στο οποίο ο Δόκιμος δεν θα υποχρεούταν να κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ ούτε έναρξη επιτηδεύματος. Με στόχο στο διάστημα αυτό να καταλάβει αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο αντικείμενο της δουλειάς (κάτι ανάλογο με το θεσμό του δόκιμου Ασφαλιστικού Συμβούλου).
  Άρθρο 3
  Στο καταστατικό των Νομικών προσώπων να αναφέρεται ρητά το άτομα που ασκεί την μεσιτεία στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 4.
  Άρθρο 4
  1. Κατά την εγγραφή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ να εκδίδεται ταυτότητα Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθώς επίσης και ο Αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
  Παρ. δβ. Να προστεθεί και Προϋπηρεσία βοηθού μεσίτη 1 έτους.
  Παρ.δγ. προϋπηρεσία 2 έτη ως βοηθός μεσίτη.
  Παρ.δδ Θα πρέπει να δημιουργηθούν διαφορετικές εξετάσεις για κάθε ιδιότητα π.χ. Μεσίτης Αστικών συμβάσεων, εκτιμητής ακινήτων και Διαχειριστής ακίνητης περιουσίας.

  Άρθρο 7
  Παρ. δ Να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ της έδρα τους το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους Υπ. Δήλωση ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις εγγραφής τους όπως ορίζονται στο άρθρο 4. Η μη προσκόμιση της Υπ. Δήλωσης να αποτελεί λόγω διαγραφής από το Μητρώο. Σε περίπτωση διαγραφής να επιστρέφετε η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ταυτότητα του Μεσίτη.
  Άρθρο 9
  Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο να συμμετέχουν δύο (2) Μεσίτες που θα ορίζονται από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
  Άρθρο 10
  Να δοθεί μια περίοδος 6 μηνών ώστε όσοι αποδεδειγμένα ασκούσαν το Επάγγελμα του Μεσίτη και δεν ήταν γραμμένοι στο Επιμελητήριο της Έδρα τους να κάνουν εγγραφή με ελάχιστες προϋποθέσεις.

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 23:02 | ΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΨΗΛΑ Ο ΠΥΧΗΣ ΩΣ ΠΡΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ , ΓΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΕΙ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 5ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ . ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ .

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 23:32 | Αργυρώ Κουκουλά

  Σχετικά με την παραγρ. δ:

  1. Πιστοποιητικό επιτυχίας από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
  πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικώς όλοι οι μεσίτες
  και ανεξαρτήτως Λυκειακής ή Πανεπιστημιακής μορφώσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
  Ο συγκεκριμένος φορέας θα προκύψει ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΙ ΟΧΙ ΜΕ ΣΚΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ και αφού ληφθή υπ΄όψιν και το Περίγραμμα του Μεσίτη που ήδη έχει εκπονήσει το ΕΚΕΠΙΣ.

  2. Οι Μεσίτες με πτυχίο ΑΕΙ και πιστοποίηση RICS ή εφάμιλλη κι ανταγωνιστική των προδιαγραφών RICS, και μόνο αυτοί, να μπορούν να προβαίνουν και σε επίσημες εκτιμήσεις ακινήτων ,επιχειρήσεων , διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εισηγμένων Εταιρειών Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας ή μετοχών ΑΕΕΑΠ. Και βέβαια αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδος οι Μεσίτες, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επιτυχίας από τήν Επιτροπή Πιστοποίησης του Υπουργείου.

  3 . Τέλος οι μεσίτες με απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής υποχρεούνται να έχουν, εκτός από το Πιστοποιητικό Επιτυχίας, και Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε θέματα ακίνητης περιουσίας, από δημόσιο ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ, ακριβώς επειδή η Παιδεία πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό αλλά και επειδή τα πιστοποιητικά κατάρτισης των ιδιωτικών ΙΕΚ δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα κοινωνικών στόχων όσο ιδιωτικού κέρδους.

  Η κατάρτιση για να είναι πλήρης πρέπει να είναι ετήσια τουλάχιστον.

  Ευνόητο είναι ότι ο μεσίτης πανεπιστημιακής μορφώσεως μπορεί να προετοιμαστεί για το πιστοποιητικό επιτυχίας χωρίς την κατάρτισή του σε ΙΕΚ

 • Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
  Πρόταση προσθήκης: Μέσα σε (……….)

  Άρθρο 4
  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη

  2. Για την εγγραφή στο ……..
  v] πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι λεπτομέρειες του παραπάνω φορέα και διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων. Προσθήκη ( Το αναφερόνεο πιστοποιητικό επιτυχίας στο άρθρο 4 παρ v) θα είναι απαραίτητο σε όλους τους μεσίτες αστικών συμβάσεων και θα κατατίθεται στο ΓΕΜΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά .
  3. Προκειμένου για μεσίτη αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος μέλος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστημένο σε αυτό ο οποίος επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του,
  4. Απαγορεύεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86 πσοσθήκη ( καθώς και το πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις του υπουργείου Οικονομίας).

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 19:56 | Αργυρώ Τσιγωνάκη

  Ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, Εκτιμητής Ακινήτων, Τοπογράφος τεχν. Μηχανικός, θα ήθελα να σχολιάσω τα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου και να εκφέρω τις προσωπικές μου απόψεις πάνω σε αυτό. Όλοι μας, δυστυχώς, μένουμε στην στενή έννοια του ενός ή του άλλου ζητήματος/άρθρου. Έχει αδυναμίες και έχει και ελλείψεις, αλλά ας επικεντρωθούμε στο τι είναι Μεσίτης Ακινήτων !!! Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες όπως, που πρέπει να είμαι εγεγραμμένος, επιμελητήριο, πιστοποιητικά, ΓΕΜΗ ή Επιμελητήριο, αυτά τα θεωρώ λεπτομέρειες. Ας εξετάσουμε την ουσία !!!!

  Μεσίτης Ακινήτων, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι είναι αυτός που προσφέρει τις υπηρεσίες του, τον χρόνο του, τις γνώσεις του, την εμπειρία του, για την ΣΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ !!!!!! για την επίτευξη μιας σύμβασης αστικών συμβάσεων. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού !! «υπόδειξη ευκαιρίας» κ.λ.π. Μαζί εμπεριέχονται και όλα τα υπόλοιπα που είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πώληση επιχείρησης, ξενοδοχείου κ.λ.π.!! Ας λύσουμε το θέμα ποιός είναι ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ !!!!

  Ακολουθεί : τι γνώσεις και ποιά εμπειρία πρέπει να έχει ένας ΜΕΣΙΤΗΣ !!! ωραία πτυχίο !! αναβαθμίσαμε το επάγγελμα ? αν έχεις πτυχίο κτηνίατρου/μαθηματικού κ.λ.π. μπορείς να διαμεσολαβείς και να μεθοδεύεις σωστά την πώληση ενός ακινήτου ??? ΟΧΙ!! άρα ? πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις .. ναι πρέπει .. ποιές όμως ?? απαιτείται η εμπειρία ? ναι!!! απαιτείται η γνώση ? ναι αλλά σε ποιά σχολή ? που να πάει κάποιος να σπουδάσει ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ? στην Ελλάδα ακόμη πουθενά !! άρα ???.. ή εμπειρία που αποδεικνύεται από συγκεκριμένες σπουδές ή από εμπειρία αποδεικνυομένη και αυτή σε ήδη μεσιτικό γραφείο ή ότι άλλο νομίζετε, απλά δεν αρκεί το ένα από τα σημεία του άρθρου, χρειάζεται και άλλο ένα τουλάχιστον. Άρα προυποθέσεις πέρα από τις τυπικές και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ!!!! . Μπορώ, εγώ ο τοπογράφος μηχανικός να είμαι δικηγόρος σε μία σύμβαση αστικής σύμβασης δηλαδή ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ? όχι .. άρα και ο δικηγόρος δεν μπορεί να είναι και μεσίτης ακινήτων !!!! άμεση λοιπόν ΑΝΑΓΚΗ σχολή μεσιτείας ακινήτων !!! άρα να διαθέτει και πτυχίο και κάτι ακόμη, εμπειρία / πτυχίο ανάλογης σχολής/ ή σχολής που να έχει σχέση με τα ακίνητα !! από μόνο του ένα από όσα αναφέρει το άρθρο 4 ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ !!!!!

  Σύμβαση μεσιτείας : ας βγει μία κοινή σύμβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ !!!! ΓΙΑΤΊ ένας ιδιώτης ιδιοκτήτης να μπορεί να αναθέτει σε πολλούς μεσίτες την πώληση για παράδειγμα ενός ακινήτου ??? σε 1 μεσίτη για τόσο χρόνο .. 6 μήνες .. ένα χρόνο.. όσο πείτε .. αλλά ή το ένα ή το άλλο. Αναθέτει ένας ιδιοκτήτης την πώληση του ακινήτου του σε 10 δικηγόρους ??? ένας αγοραστής χρησιμοποιεί 5 συμβολαιογράφους ή 7 δικηγόρους για να κάνει ένα συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ??? γιατί πρέπει να αναθέτει το ακίνητο του ή την εύρεση ενός ακινήτου σε 5 ή 10 μεσίτες ??? ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ή μόνος του (κακώς φυσικά και για πολλούς λόγους ή σε 1 ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!!) ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΏ ΣΩΣΤΌ ΌΡΟ !!! ή μόνος ή με ΜΕΣΊΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ διάλεξε ιδιοκτήτη ή υποψήφιε αγοραστή. Με συμφωνίες ειδικές και προσωπικές. με τόση αμοιβή αν το πουλήσεις, ελεύθερα και ξεκάθαρα και τόσο άμα μου βρεις και αγοράσω !!! όλα τα άλλα τόσο άμα πάρεις και αμοιβή και από την άλλη πλευρά, τόσο άμα όχι .. έτσι αν τυχόν .. ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ που βολεύουν ποιους ???????? και καλά το αναθέτω σε πολλούς και άμα αποδεικνύεται από αυτόν ναι, αλλά άμα βρεθεί και αυτός που το έδειξε πριν από μένα .. και πάει λέγοντας και τα δικαστήρια θα βρίσκουν δουλειά και εμείς θα μείνουμε χωρίς !!!

  ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ, εγώ προσωπικά συμφωνώ. Αλλά ξεκαθαρίστε το !!!!!

  Ποσοστό αμοιβής ? ελεύθερο !!!!! ΕΛΕΥΘΕΡΟ !!!!! λέμε εμείς πόσο θα παίρνει ο συμβολαιογράφος ή ο δικηγόρος ? πόσο θα μου αποτιμήσει κάποιος την υπηρεσία που θα προσφέρω στον πελάτη μου ??? τι θα κάνω εγώ , πόσο χρόνο θα αφιερώσω για την επίτευξη της πώλησης ή της αγοράς ενός ακινήτου Ή ΠΌΣΑ ΧΡΉΜΑΤΑ ΘΑ ΞΟΔΕΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ?? ορίζετε πουθενά το πόσο θα πάρει ο υδραυλικός που θα προσφέρει την εμπειρία του, την γνώση του για να φτιάξει έναν σωλήνα ???? ας βάλουμε αν θέλετε ένα μινιμουμ (όπως βάζουν δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με την υποχρεωτική προέκδοση γραμματίου είσπραξης, όπως των δικηγόρων για να μπορεί να γίνει το συμβόλαιο ) και από εκεί και μετά ελεύθερη διαπραγμάτευση. ΑΛΛΆ όπως είναι υποχρεωτικό να παρίσταται δικηγόρος και συμβολαιογράφος σε μία αστική σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου, έτσι να είναι και υποχρεωτικό να ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ και ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ή αν όχι με υπεύθυνη δήλωση, με ευθύνη του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ να μην παρίσταται !!! με αξιόλογες ποινές περί ψευδούς δήλωσης και να είναι συνυπεύθυνοι και ο δικηγόρος και ο συμβολαιογράφος !!!!

  Εγγράφως ή προφορικά ? γιατί υποχρεωτικά γραπτά ? γίνεται γραπτά στους δικηγόρους ?? δικαίωμα και των δύο μερών. Αν ισχύει η αποκλειστικότητα, δεν γίνεται και θέμα, ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΓΡΑΠΤΆ για ξεκάθαρα και αναλυτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το υπογράφουν τα δύο μέρη και ότι συμφωνήσουν !! για όσο χρόνο θέλουν και με όποιο ποσό !!! Ας ψάξει ο ιδιοκτήτης την αγορά, όποιος ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΤΗΩΝ του κάνει, ας αποφασίσει εκείνος, αλλά όχι ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ να το δίνει σε 105 μεσίτες να το πουλάνε και ο καθένας μας να το βγάζει προς πώληση !! ο καθένας για όσο χρόνο διαρκεί η αποκλειστικότητα του !!!

  Σωστά να μην μπορεί κάποιος να πληρώνει μεσιτεία σε κάποιον που δεν δικαιούται να την λάβει!!!!! όπως αν δεν είναι ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!! (επιμένω στον όρο) δεν μπορεί ο δικηγόρος ή ο παραμεσίτης, ο κρυφομεσίτης κ.λ.π. να αξιώνει αμοιβή !! όχι κύριοι!!! πρέπει να είσαι ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για να αξιώνεις τέτοια αμοιβή, γιατί έτρεξες, προσέφερες υπηρεσίες, πλήρωσες, αφιέρωσες εργατοώρες και έφερες αποτέλεσμα και πουλήθηκε το ακίνητο σου !!! όλοι οι άλλοι ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!! τέλος !!

  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ !! σωστά να υπάρχει, αλλά να είναι στην επιτροπή 3 ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΉΤΩΝ (ΌΧΙ ΜΌΝΟΝ ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ), με κλήρωση, τυχαία επιλογή, μαζί με όποιο άλλο όργανο θέλετε. Να αφαιρούνται άδειες, να υπάρχουν ποινές κ.λ.π. σε όσους δεν ασκούν σωστά τις υποχρεώσεις τους. Να υπάρχουν όμως και πειθαρχικά συμβούλια και να καταγγέλονται όσοι «ΠΑΡΑΝΟΜΑ» δουλεύουν ως ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!!

  Κύριοι και συνάδελφοι, αν μόνοι μας δεν διαφυλάξουμε το επάγγελμα μας και δεν το βάλουμε σε κανόνες που ισχύουν εδώ και χρόνια, σε τόσα κράτη, θα τρέχουμε και θα πληρώνουμε, και θα δουλεύουμε, σε ένα σύστημα που δεν θα αποδώσει την ουσία, την κατοχύρωση ενός επαγγέλματος, που εδώ και αιώνες αλλού έχει ρυθμιστεί και έχει ξεκαθαρίσει. Θα είμαστε έρμαιο, αυτών, που αποφάσισαν για μας, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ !!!! επιτέλους ας αλλάξει κάτι. Ένα νομοσχέδιο που ΝΑ δίνει στο επάγγελμα μας το κύρος που του αξίζει !!!

  Σας ευχαριστώ

  Αργυρώ Τσιγωνάκη

  Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
  Εκτιμητής Ακινήτων
  Τοπογράφος Τεχν. Μηχανικός

 • Προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό 6 στο άρθρο 4
  6. Οι επαγγελματίες μεσίτες οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το προαιρετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο Μεσιτών (ΕΝ 15733/2009 «Υπηρεσίες μεσιτών ακινήτων – Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών» που έχει καταρτισθεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μεσιτών Ακινήτων τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματιών Μεσιτών Ακινήτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίηση -CEN) είτε από τον ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ ΕΝ 15733) έιτε από άλλους φορείς πιστοποίησης, δικαιούνται να δηλώνουν την πιστοποίησή τους αυτή κατά την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΕΚ
  Λόγω της ύπαρξης και εφαρμογής (σε προαιρετική βάση) του Ευρωπαϊκού Προτύπου στις χώρες της ΕΕ (ΕΝ 15733/2009) από σημαντικό αριθμό μεσιτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη για τους μεσίτες η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των μεσιτών οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό.
  Με την προτεινόμενη καταχώριση γίνεται πλέον δυνατή η άμεση, στενή και συστηματική συνεργασία των εντός και εκτός Ελλάδος μεσιτών οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο, εφόσον πλέον τυποποιούνται οι παρεχόμενες μεσιτικές υπηρεσίες (τυποποιούνται διαδικασίες σχετικά με το περιεχόμενο έγγραφων συμβάσεων ανάθεσης, τα εχέγγυα επαγγελματικής επάρκειας όσον αφορά γνωστικά κι επαγγελματικά προσόντα μεσιτών, οι παρεχόμενες πληροφορίες, οι μέθοδοι προώθησης και πώλησης, οι μέθοδοι εκτίμησης αξιών, η διαχείρισιση του προσωπικού, η παρακολούθηση τρεχουσών εξελίξεων κλπ).
  Με την προτεινόμενη αλλαγή «ανοίγεται η αγορά» και γίνονται εφικτές άμεσες συνέργειες Ευρωπαίων και Ελλήνων μεσιτών είτε για την πρώθηση ελληνικών ακινήτων στο εξωτερικό (πχ παραθερισιτκή κατοικία) είτε για την αγορά ακινήτων στο εξωτερικό από έλληνες αγοραστές- πελάτες.

 • Tο σοβαρότερο θέμα που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε καταναλωτής με τους Μεσίτες Ακινήτων, είναι η διαφορετική πρακτική και πολιτική που εφαρμόζει ο κάθε επαγγελματίας του κλάδου προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του στους πελάτες του.

  Θεωρώ ότι για να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα εκείνες οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σταδιακά στην αναβάθμιση των επαγγελματιών και στην εξυγίανση του χώρου (πχ. παραμεσιτεία με τεράστια διαφυγόντα κέρδη για το Δημόσιο, βλέπε: ψιλικατζίδικα, καφενεία, πρακτορεία στοιχιμάτων κ.λπ), προκειμένου οι καταναλωτές να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τους Μεσίτες Ακινήτων, πρέπει να συμπεριληφθούν πρωτοπόρες αποφάσεις επί του Νομοσχεδίου.

  Είναι ανύκουστο να λαμβάνει κάποιος άδεια Μεσίτη και ως εκ τούτου να του δίδεται το δικαίωμα να εκπροσωπήσει, να υποδείξει, να διαπραγματευθεί, να διαχειριστέι τεράστια χρηματικά ποσά – γιατί τα ακίνητα μεταφράζονται σε περιουσιακά στοιχεία εκατομυρίων – χωρίς να χωρίς να έχει την ελάχιστη απαιτούμενη προυπηρεσία, χωρίς να έχει την ελάχιστη εκπαίδευση, χωρίς να έχει εξεταστεί για τις γνώσεις του και για τις δεξιότητές του. Ως επαγγελματίας θα κληθεί να αναλάβει την προώθηση ακινήτων, θα κληθεί να συμβουλεύσει για την προοπτική υπεραξίας ή επένδυσης επί ακινήτων, να εκτιμήσει την εμπορική αξία τους αγοράς ή μίσθωσής τους την δεδομένη χρονική στιγμή – συνεκτιμόντας τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς – να προσφέρει γενικότερα τις υπηρεσίες του με συνέπεια και ευθύνη.

  Η ανυπαρξία χρόνου προϋπηρεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος – η ανυπαρξία εκπαίδευσης α’, β’ και γ’ επιπέδου, επί όλων των γνωστικών αντικειμένων για τα οποία οφείλει να έχει γνώσεις ο κάθε επαγγελματίας Μεσίτης. Βεβαίως, η ανυπαρξία τυποποίησης των ενεργειών, των διαδικασιών και των εγγράφων που είναι απαραίτητο να ακολουθεί και να διαθέτει κατά την εξυπηρέτηση των πελατών του, η ανυπαρξία διαδικασιών και κανόνων πιστοποίησης ο εκάστοτε Μεσίτης Ακινήτων, είναι μόνο μερικά από εκείνα τα στοιχεία που επιβάλλεται να λάβει σοβαρά υπόψη ο νομοθέτης.

  Η αναβάθμιση του Μεσίτη Ακινήτων σε επαγγελματία θα προκληθεί μόνον στην περίπτωση εκείνη, που η εκπαίδευση και η προϋπηρεσία του, του θα είναι υποχρεωτικές, μέσω του επιλεγμένου φορέα που θα αναλάβει το έργο αυτό, την εποπτεία του οποίου θα έχει η Πολιτεία, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς των Μεσιτών (ΣΕΚ, ΣΜΑΣΑ, ΟΜΑΣΕ, κ.λπ.). Φυσικά είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικών Τμημάτων στα Ανώτατα Οικονομικά Πανεπιστήμια της χώρας για Συμβούλους, Εκτιμητές και Διαχειριστές Ακινήτου Περιουσίας, οι απόφοιτοι των οποίων θα αποτελέσουν τους εξειδικευμένους, καταρτισμένους και υπεύθυνους Μεσίτες του μέλλοντος.

  Οι εν ενεργεία Μεσίτες, αναλόγως του χρόνου άσκησης του επαγγελματός τους και των γνώσεών τους, είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν και εκείνοι σεμινάρια, με υποχρεωτική παρακολούθηση, που θα είναι συνδεδεμένη με την πιστοποίηση των ικανοτήτων τους για την άσκηση του επαγγέλματος. Βρισκόμαστε στο 2011 και οι διεθνείς κανόνες των εμπορικών συναλλαγών απαιτούν σοβαρές ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να ονομάζεται Σύμβουλος, Εκτιμητής και Διαχειριστής Ακινήτων. Η συγκέτρωση των γνωρισμάτων του Μεσίτη Ακινήτων, του Διαχειριστή Ακινήτων και του Εκτιμητή Ακινήτων – σε ένα πρόσωπο – οφείλει να είναι επιπλέον προϊόν τυποποίησης και πιστοποίησης από τον εξειδικευμένο φορέα γι’ αυτό.
  Ο φορέας θα πρέπει να προσφέρει 3 διαφορετικές πιστοποιήσεις:
  1)Συμβούλου – Μεσίτη Ακινήτων
  2)Εκτιμητή Ακινήτων
  Γ)Διαχειριστή Ακινήτων

  Πρόσφατα ο ΣΕΚ – ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΣΔΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (CEI) στην Ελλάδα, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΛΟΤ, αναφορικά με την τυποποίηση και πιστοποίηση των Μελών του. Άμεσα πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της μελέτης τυποποίησης σε εξειδικευμένους συμβούλους και να θέσει σε πιλωτική εφαρμογή τις διαδικασίες.

  Στο νομοσχέδιο είναι απαραίτητο να εισαχθεί και η έννοια του ασκούμενου Μεσίτη Ακινήτων, (όπως εφαρμόζεται ήδη σε πλειάδα επαγγελμάτων πχ. δικηγόρων, ασφαλιστών κ.λ.π). Η ρύθμιση αυτή θα αφορά εκείνα τα φυσικά πρόσωπα, που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα, αλλά δεν γνωρίζουν εάν θα έχουν αποτελέσματα, εάν διαθέτουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται ή ακόμη και εάν θα επέλεγαν. Αυτά τα πρόσωπα σήμερα δεν δοκιμάζουν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα επειδή είναι απαραίτητη από την πρώτη στιγμή η έκδοση αδείας μεσίτη και η έναρξη επαγγέλματος στην εφορία και εξ αιτίας της άρνησης οργανωμένων μεσιτικών γραφείων να τους προσλάβουν ως μισθωτούς με ΙΚΑ.

 • Άρθρο 4
  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη
  …………………………. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι λεπτομέρειες του παραπάνω φορέα και διεξαγωγής των σχετικών εξετάσεων. <>.
  3. Προκειμένου για μεσίτη αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος μέλος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστημένο σε αυτό ο οποίος επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του,
  4. Απαγορεύεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86 <>.

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 02:57 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

  Θεωρώ ότι το σοβαρότερο πρόβλημα του κλάδου είναι η ανυπαρξία πιστοποίησης αλλά και ο περιορισμός σε μια μόνο υπηρεσία(μεσιτεία)
  χωρίς να υπάρχει εκπαίδευση για ανάπτυξη πιο σύνθετων δεξιοτήτων.
  Ο περιορισμός αυτός δε, μειώνει και την βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

  Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν πιστεύω στην συγκέτρωση των ιδιοτήτων
  του μεσίτη του διαχειριστή και του εκτιμητή στο ίδιο πρόσωπο μέσα από μία πιστοποίηση , γιατί παρόλο που υπάρχουν πολλά κοινά σημεία κατ’ουσία αποτελούν διαφορετικές δραστηριότητες .

  Πιστεύω όμως ότι είναι τεράστιας σημασίας η «συστέγαση» τους κάτω από τον ίδιο φορέα , κάτι τέτοιο δεν θα δημουργούσε μόνο ένα σώμα πραγματογνωμώνων με υψηλό επαγγελματισμό αλλά μέσω ειδικών ομάδων εργασίας θα μπορούσε ακόμα και να δράσει συμβουλευτικά προς το κράτος σε μια σειρά από θέματα.

  Ο φορέας ιδανικά θα πρέπει να προσφέρει 3 διαφορετικές πιστοποιήσεις
  Α)Πραγματογνώμωνα Εμπορείας/Μεσιτείας Ακινήτων
  Β)Πραγματογνώμωνα Εκτιμητή Ακινήτων
  Γ)Πραγματογνώμονα Διαχειριστή Ακινήτων&Εγκαταστάσεων

  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιέπαινες προσπάθειες απο τους
  επαγγελματίες της κτηματαγοράς όπως ΣΜΑΣΑ,ΕΛΙΕ,ΣΕΚΕ,ΟΜΑΣΕ,ΣΕΚ
  πόσο περισότερο τόπο θα είχαν πιάσει αυτές οι προσπάθειες αν ήταν
  συντονισμένες, με θετικό αντίκτυπο και σε θέσεις εργασίας αλλά και
  σε επαγγελματικά standards.Πιστεύω ότι το υπουργείο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την ιδέα ενός ενιαίου φορέα .

  Τέλος για να μην μείνουμε απλά στην έκφραση μιας άποψης θα ήθελα να προσφέρω ένα πρόγραμμα που έχω συντάξει μετά απο μελέτη αρκετών προγραμμάτων πιστοποίησης και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση του μεσίτη ακινήτων. Αποτελείται από 13 ενότητες των 18 ωρών και μπορεί να παραδοθεί με 3 εβδομαδιαίες συνεδρίες μέσα σε 6 μήνες, αν μπορει να βοηθήσει με μεγάλη μου χαρά θα διαθέσω την ύλη του .

  ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
  Property manager

 • ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο 4α
  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή ακίνητης περιουσίας
  Πλέον των προϋποθέσεων του προηγουμένου άρθρου ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας απαιτείται:
  α) Να είναι απόφοιτος Λυκείου και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία πενταετία, είτε να είναι απόφοιτος σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πλην των σχολών της επόμενης περίπτωσης και να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία τριετία, ή να είναι απόφοιτος σχολής νομικών, οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνείου και να έχει τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί ένα έτος.
  β) Να υποβάλλει στο Επιμελητήριο και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ: Η προτεινόμενη προσθήκη αφορά παροχή υπηρεσιών «διαχειριστή ακινήτων» (ως άνω)

 • 4 5
  ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 5. Από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξαιρείται μεσίτης αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε ή κράτος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση μεσιτικών πράξεων. (τέλος ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)

  Σε περίπτωση ίδρυσης από αυτόν το μεσίτη, γραφείου ή υποκαταστήματος ή άλλης εγκατάστασης στην Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του.

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ: Για λόγους ισονομίας προτείνεται η προσκομιδή από τον αλλοδαπό μεσίτη των αντίστοιχων πιστοποιητικών που προσκομίζουν οι Έλληνες μεσίτες για την εγγραφή στο ίδιο ΓΕΜΗ.

 • 4 4 προτείνεται η:

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  4. Απαγορεύεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων ή διαχειριστές ακίνητης περιουσίας έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (διαγραφή)υπεύθυνης δήλωσης (διαγραφή) (αντικατασταση) πρωτότυπων πιστοποιητικών του ενδιαφερομένου.

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ. 1ο Προσθήκη και διαχειριστών 2ο Προσκομιδή των πρωτοτύπων πιστοποιητικών των Αρχών της χώρας προέλευσης διασφαλίζει την μη ανάκληση και το «υπηρεσιακώς εντάξει» του μεσίτη/διαχειριστή από τη χώρα προέλευσης.

 • 4 3 (ε) προτείνεται η:

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3. Προκειμένου για μεσίτη αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος μέλος της Ε.Ζ.Ε.Σ και εγκατεστημένο σε αυτό ο οποίος επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση ή άλλη αρμόδια Αρχή ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ως άνω κράτους για την άσκηση πράξεων μεσιτείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του.

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ. Επιπρόσθετη βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της χώρας προέλευσης περιλαμβάνει και επαγγελματική και γνωστική επάρκεια του αντικειμένου μεσιτείας & διαχειρίσεως.

 • 4 2, δ, IV προτείνεται η:

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ iv) απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει εργαστεί ως βοηθός μεσίτη για εικοσιτέσσερις (24) μήνες στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε,

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ. Προσαύξηση χρονου μαθητείας λόγω όγκου γνωστικού αντικειμένου και πολλών ειδών ακινήτων και συμβάσεων

 • 4 2, δ ΙΙΙ Προτείνεται:
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
  iii] απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής, βεβαίωση κατάρτισης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΕΚ σε θέματα ακίνητης περιουσίας και να έχει εργαστεί ως βοηθός μεσίτη για εικοσιτέσσερις (24) μήνες στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε,

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ. Προσαύξηση χρονου μαθητείας λόγω όγκου γνωστικού αντικειμένου και πολλών ειδών ακινήτων και συμβάσεων

 • 4.1 3 προτείνεται η:

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ΓΕΜΗ και στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

  ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΚ. Προσθήκη λόγω εγγραφής και στα τοπικά Επιμελητήρια

 • Κατά την άποψή μου τόσο ο μεσίτης όσο και ο βοηθός του θα πρέπει πρίν πάρουν την άδεια να κάνουν τουλάχιστον 1 σοβαρό σεμινάριο,στο οποίο θα μάθουν τα βασικά.Το σεμινάριο αυτό μπορεί να γίνεται με μέριμνα του συλλόγου.Εννοείται ότι στο τέλος του σεμιναρίου θα δίνουν εξετάσεις.

 • 22 Φεβρουαρίου 2011, 14:06 | Φάνης Παλαμιανάκης

  Σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να προστεθεί στο Νομοσχέδιο στις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος όπως αναφέρει και συνάδελφος, είναι η ανεξάρτητη επαγγελματικής στέγη για τη λειτουργία Μεσιτικού Γραφείου και ξεχωριστά από την κατοικία του επιτηδευματία. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπάρχει συστέγαση με άλλες εμπορικές ή μη δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικά είδη αλλά ακόμα και γραφεία τελετών τα οποία συστεγάζουν και το επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Μια έρευνα στα Επιμελητήρια ανά τη χώρα μπορεί να δείξει πόσες άλλες δραστηριότητες δηλώνονται σε μία έδρα που συστεγάζει και υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 23:27 | ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Άρθρο 4 Παρ. 2δ

  Να προστεθεί παράγραφος (δε) που θα αναφέρει:
  δε. Διαθέτει έναρξη επαγγέλματος μεσίτη αστικών συμβάσεων ένα χρόνο πριν την ισχύ του παρόντος νόμου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2011, 17:19 | Κώστας Δημητριου

  υπάρχει μια έλλειψη και καλό είναι να τεθεί υπόψη:

  Μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση σεμιναρίου ή σχολής με υποχρεωτική παρακολούθηση όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια μεσίτη ή βοηθού μεσίτη και φοίτηση με συμβολικά δίδακτρα -χαμηλού κόστους – με την εποπτεία κάποιου φορέα – κατά προτίμηση ο φορέας που μπορεί να κάνει αυτή την εργασία είναι ο δικηγορικός σύλλογος κάθε πρωτοδικείου ή το επιμελήτηριο ή και οι δύο από κοινού και όπου να διδάσκονται:
  στοιχεία αστικού, φορολογικού και εμπορικού δικαίου καθώς και θέματα δημοσίων σχέσεων και οικονομικών συναλλαγών –

  Ίσως θα μπορούσε να είναι Ι.Ε.Κ.

 • 20 Φεβρουαρίου 2011, 02:09 | ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Αρχικά να διενεργείται προεγγραφή στο ΓΕΜΗ (παρ.1),ενω δια την κανονική εγγραφή να απαιτείται, το πιστοποιητικό επιτυχίας στίς εξετάσεις που θα ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτηλίας, η έναρξη της ΔΟΥ και ολα τα υπόλοιπα που αναφέρονται
  στις παρ.του αρθρου 4.
  Επίσης προτείνω το αρμόδιο Υπουργείο να ορίσει ενα ενδεικτικό χρηματικό ποσό που θα εισπράτει ως παράβολο απο κάθε διαγωνιζόμενο.
  Αφου προηγηθεί η συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις (παρ.δδ) να ακολουθεί εγγραφή στο ΓΕΜΗ,το εμπορικό (επαγγελματικό)επιμελητήριο,και φυσικά η έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια
  ΔΟΥ, δια να δηλωθεί η επαγγελματική εδρα του κάθε νεοεισερχόμενου
  μεσίτη στην αγορά εργασίας.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 18:11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

  ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΜΕΣΙΤΗΣ? ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ? ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΑ ΑΣΚΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΙΤΗΣ?

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 14:52 | ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ

  Δεν μπορω να καταλαβω σε ποια λογικη στηριζεται το οτι ο εντολεας θα αποφασιζει το αν θα αμειφθουμε απο τον αγοραστη η οχι.Εξ’ισου με τον πωλητη,εντολεας μας ειναι και ο αγοραστης,τη στιγμη που με καποιους απο αυτους ασχολουμαστε επι μηνες η και χρονια[αν ο νομοθετης εχει καποια σχεση με μεσιτικα, το γνωριζει πολυ καλα].Πιθανον αυτο να συμβαινει σε αλλες χωρες ,οπου η πωληση ακινητων περναει υποχρεωτικα μεσα απο μεσιτη,εδω ομως απεχουμε πολυ απο αυτη την ωρα.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 11:39 | Χ. ΨΩΜΑΣ

  Να διευκρινιστεί ότι ισχύει και για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων ότι «η προϋπόθεση εγγραφής στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων δεν απαιτείται εφ’ όσον ο μεσίτης αστικής σύμβασης είναι ασφαλισμένος με άλλη κύρια ασφάλιση» όπως προβλέπεται ήδη στο άρθρο 1 του ΠΔ 249/1993.

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 10:05 | Ira livadioti

  Θεωρώ παράλογο για κάποιον ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος μεσίτης στο επιμελητήριο και διατηρεί νόμιμο μεσιτικό γραφείο να ξαναμπεί σε όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία για την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ.Ο χαμένος χρόνος και τα χρήματα σε έναν επαγγελματία, ο οποίος ήδη αγωνίζεται να ορθοποδήσει σε μια περίοδο που η κτηματαγορά είναι σχεδόν νεκρή, είναι υπερβολή.
  Επιπλέον, η μεσιτική αμοιβή, στην περίπτωση που ο κτηματομεσίτης εκπροσωπεί και τους δύο συμβαλλόμενους, σαφώς πρέπει να καταβάλλεται και από τους δύο από τη στιγμή που ο κτηματομεσίτης έχει εργαστεί για τον καθένα ξεχωριστά ( προβάλλοντας και προωθώντας το ακίνητο και φέρνοντας ενδιαφερόμενους για τον πωλητή και αναζητώντας ακίνητο για τον αγοραστή. Διαδικασίες που απαιτούν χρόνο και χρήμα από τον κτηματομεσίτη.)

 • Η προυποθεση της προυπηρεσιας ως βοηθο΄θ μεσίτη, στην παράγραφο (δγ), προτείνω να γίνει 2 έτη από 1 έτος. Σε ένα χρόμο δεν προλαβαίνεις να μάθεις τίποτε από την αγορά και πως κινείται

 • 18 Φεβρουαρίου 2011, 04:58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

  Έχει άραγε την γνωστική επάρκεια ένας απόφοιτος Λυκείου να συμβουλέψει και να κατευθύνει σωστά έναν πελάτη του, δηλαδή χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ? Για απλός παρουσιαστής ακινήτων, ίσως είναι αρκετό…
  Προτείνω να μπεί ως προαπαιτούμενο για όλους πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ καθώς και ελάχιστη γνώση ξένης γλώσσας (πχ FCE). Θεωρώ δε δίκαιο να εξαιρεθούν όσοι εντός πενταετίας θα αφυπηρετήσουν..
  Δεν πρέπει πάντως εις το όνομα της δήθεν «πολυετούς εμπειρίας» να δοθεί άλλοθι σε μεσίτες με ανεπάρκεια στοιχειώδους λόγου και έκφρασης
  να εμφανίζονται δίπλα στο «Μεσίτες» ως «εισηγητές-καθηγητές real estate», «εκτιμητές» κοκ…
  Αυτό αποτελεί παραπλάνηση των καταναλωτών και θίγει όσους πραγματικά είναι τα παραπάνω και μπορούνε να το αποδείξουνε με κάθε τρόπο… Επίσης θίγει όσους δεν είναι τα παραπάνω αλλά λόγω αυτοσεβασμού, επαγγελματισμού και αξιοπρέπειας δεν προβάλλουν κάτι που δεν είναι….

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 20:02 | Θανάσης Λίγγος

  Απαραίτητη προϋπόθεση να δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα μεσίτης.
  Αν είναι δυνατόν να απαιτείται και ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να είσαι μεσίτης κατά κύριο επάγγελμα και να δηλώνεις 10.000 ευρω το έτος.
  αν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα μεσίτης να υποχρεούται σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ ανεξάρτητα από το κλάδο που είναι ήδη ασφαλισμένος.
  Επίσης αν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα μεσίτης να μην διακιούται αμοιβής.
  Τι κυρώσεις θα ύπάρχουν για τους παραμεσίτες και για άλλα συναφή επαγγέλματα που κατά κόρον λειτουργούν ως μεσίτες?

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 19:28 | ΙΑΣΩΝ ΛΟΥΚΑΚΟΣ

  Μια σημαντικη προυποθεση που πρεπει να προστεθει στο Ν/Σ ειναι η ακολουθη:

  «Ο Μεσίτης υποχρεούται να έχει ειδικό χώρο επαγγελματικής στέγης, αμιγώς μεσιτικό γραφείο, ξεχωριστά από την κατοικία του και σε καμμία περίπτωση σε χώρο συστεγαζόμενο με αλλο επάγγελμα η εμπορική δραστηριότητα και έχει υποχρέωση να δηλώνει στο Σύλλογό του και την Δ.Ο.Υ του την τυχόν αλλαγή της έδρας του.»

  Διότι υπάρχει σήμερα μεσιτικό που συστεγάζεται μέσα σε κατάστημα εμπορίας ρούχων !!!

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 19:26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ

  Οι ήδη εγγεγραμμένοι μέχρι την 31/12/2009 στα Επιμελητήρια και κάτοχη πιστοποιητικού Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων εγγράφονται αυτοδικαίως στο ΓΕΜΗ με μόνη την αίτησή τους συνοδευόμενο από το σχετικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου και άνευ άλλης διαδικασίας.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 18:31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  Αφού ετοιμάζετε μία τέτοια πρωτοβουλία πρέπει και το επάγγελμα του μεσίτη να αποκτήσει οντότητα και να μην ασχοείται ο καθένας με αυτό. Αφού θεσπιστεί μία μεταβατική διάταξη, στο Μητρώο και ως εκ τούτου στο δικαίωμα άσκησης αυτού πρέπει να εγγράφονται μόνο απόφοιτοι των οικονομικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ με αντίστοιχο κλάδο φοίτησης. Ολοι οι άλλοι να σταματήσουν να ασχολούνται παρασιτικά με τον κλάδο, ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο της αγοράς και να εξυγιανθεί ο χώρος αυτός.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 08:39 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Να διευκρινισθεί ότι : Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, πρέπει να εγγράφουν τους μεσίτες και τους βοηθούς μεσίτες στα μητρώα των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, όπου και θα διαβιβάζονται και θα τηρούνται και τα φυσικά αρχεία των δικαιλογητικών εγγραφής στο ΓΕΝΗ. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τον μεσίτη »αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της Ε.Ε ή κράτος του Ε.Ο.Χ.» στην περίπτωση ίδρυσης από αυτόν γραφείου ή υποκαταστήματος ή άλλης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 23:24 | Φάνης Α. Παυλίδης

  Στοχεύοντας στην πλήρη αναβάθμιση του επαγγέλματός μας, προτείνουμε ειδικά για τους νέους συναδέλφους, μετά την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου, την εισαγωγή τους σε Σχολή Εκπαίδευσης Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, την εποπτεία της οποίας θα έχουν αρχικά το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τους θεσμικούς Συλλόγους Μεσιτών (Σύλλογος Αττικής, Σ.Ε.Κ., ΟΜΑΣΕ κλπ…). Προτείνεται επίσης, η μελλοντική δημιουργία Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ακίνητης Περιουσίας, οι απόφοιτοι του οποίου θα αποτελέσουν τους πλέον καταρτισμένους και υπεύθυνους μεσίτες του αύριο. Για τους εν ενεργεία μεσίτες, προτείνεται η καθιέρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την ως άνω Σχολή, με υποχρεωτική παρακολούθηση και πιστοποίηση παρακολούθησης. Οι ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις κι ενημέρωση που μόνο ακαδημαϊκά μπορούν πλέον να διοχετευτούν στους επαγγελματίες “συμβούλους ακινήτων” και όχι απλά “μεσίτες”.

 • 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:21 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΠΕΡΑΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΠΟΥΔΗ, ΚΛΠ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΕ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΑΔΟ?

 • 15 Φεβρουαρίου 2011, 21:26 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ

  πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αρμόδιοι για τις εξετάσεις αυτές φορείς και ο τρόπος πιστοποίησής τους, το περιεχόμενο των εξετάσεων και η διαδικασία διεξαγωγής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΎΛΗΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΥΤΟΣΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΣΕ? ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ?

 • Νομίζω ότι η 12μηνη εμπειρία ως βοηθός μεσίτου πρέπει να αποτελέσει προαπαιτούμενο για όλους. Με ποιόν τρόπο ε΄νας πτυχιούχος λ.χ. θεολογίας θεωρείται αυτομάτως ότι μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα; Επίσης, ελάχιστο 12μηνης εμπειρίας ως βοηθός προβλέπεται από το ενιαίο Ευρωπαϊκό Πρότυπο μεσιτικών υπηρεσιών ΕΝ15733.