Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεσίτες αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και λοιπές διατάξεις»

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων σχετικών με Ακίνητα.

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται μια εκ βάθρων ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα με εισαγωγή κανόνων δεοντολογίας, υπευθυνότητας, λογοδοσίας και πειθαρχικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας. Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι τόσο η προστασία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων, μέσω κανόνων ορθής άσκησης του, όσο και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς με την κατάργηση του ΠΔ 248/1993 (ΦΕΚ Α’ 108), ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος, και καλύπτονται κενά και «γκρίζες ζώνες» με το σαφή καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

Πέραν της επιτακτικής ανάγκης για κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων, είναι σημαντικό να τονισθεί το γεγονός ότι σε σχέση με το επάγγελμα του μεσίτη υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες και σε ημερομηνίες που καθίστανται δεσμευτικές τόσο από το κοινοτικό δίκαιο όσο και από το Μνημόνιο. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου έχει λάβει υπόψη, ως επιβάλλεται, τις επιταγές της Οδηγίας: α) καταργώντας την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη, αντικαθιστώντας την με εγγραφή στο ΓΕΜΗ και β) εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων.

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011