Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.