Άρθρο 8 Προσωπικό

Το άρθρο 8 του ν. αντικαθίσταται ως εξής:

1. Από την έναρξη της λειτουργίας της Εταιρείας μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε αυτή προσωπικό, με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται   κάθε  φορά.  Οι αποσπάσεις  διενεργούνται  με  κοινή  απόφαση

των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση  αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Εταιρείας και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν  από  αυτήν  το  σύνολο  των  αποδοχών  και  των  πάσης  φύσεως

γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι μετατάξεις προσωπικού διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία δημοσιοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, και με αξιολόγηση από Επιτροπή, την οποία ορίζει με σχετική απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία της επιτροπής.

2. Οι πάσης φύσεως προσλήψεις προσωπικού διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές περί προσλήψεων διατάξεις, οι οποίες αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Στο προσωπικό της Εταιρείας περιλαμβάνεται και μία θέση νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία, η οποία καλύπτεται με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη του νομικού συμβούλου πραγματοποιείται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται και έγκριση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

 • 4 Ιουλίου 2011, 10:28 | Στέφανος

  Αν είναι Δημόσια Υπηρεσία, η στελέχωση να γίνει με μετατάξεις κλπ όπως προβλέπεται για κάθε δημόσια υπηρεσία.

  Αν είναι ΑΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα αναλάβει τα πάντα και αυτός θα αξιολογηθεί βάση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου.

  Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις είναι περιττές.

  Τέλιωσε το πάρτυ.

 • 1 Ιουλίου 2011, 19:46 | Δημήτρης

  Δε θα έπρεπε να υπάρχουν θέσεις αυτών που θα αναλάβουν την προώθηση, δημοσιοποίηση και προβολή των δραστηριοτήτων της ζώνης; Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε αναγκασμένοι στην πρόσληψη μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δημιουργώντας άλλη μία γενιά συμβασιούχων.

 • Για το προσωπικό της Εταιρείας εισηγούμαι την δυνατότητα κάλυψης σημαντικών θέσεων από επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόσκληση και εξέταση των προσόντων των υποψηφίων από ειδικά συγκαλούμενο σώμα, απαρτιζόμενο από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες ή/και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.