Άρθρο 4 Σκοπός της Εταιρείας

1.Στο εδάφιο 2 της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 4, μετά τη λέξη «Υπουργού» διαγράφεται η λέξη «Ανάπτυξης» και προστίθεται  η φράση «Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

2. Στο  εδάφιο 3 της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 4, μετά τη λέξη «Υπουργείο» διαγράφεται η λέξη «Ανάπτυξης» και προστίθεται η φράση «Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

 • 7 Ιουλίου 2011, 10:01 | Στέφανος

  Στο εδάφιο ια αναφέρεται:
  «ια) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της
  Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η διεκόλυνσή τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.»

  Αυτό είναι καθαρά συμβουλευτική δουλειά, η ΖΚΑΙΘ θα ανταγωνίζεται όλες τις ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες και είναι ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Αυτό θα καταγγελθεί.

  Η σωστή διατύπωση είναι:
  «ια) Η **ενημέρωση** των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η **ενημέρωση** τους για πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.»

  Δηλαδή να οργανώνει ημερίδες/εκδηλώσεις για ενημέρωση, και εκεί να προσκαλεί τις εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο και τους ενδιαφερόμενους, για ΔΙΚΤΥΩΣΗ.

  Το ΔΗΜΟΣΙΟ πρέπει να ρυθμίζει και ενημερώνει, και όχι να υλοποιεί.