Άρθρο 13

Το άρθρο 13 του ν. αντικαθίσταται ως εξής:

Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» θα συνεπικουρείται στο έργο του από την Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία θα λειτουργεί αμισθί ως συμβουλευτικό όργανο.

2. Η Επιτροπή αποτελείται έως 15 μέλη, τα οποία μπορούν να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό − τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό, και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.

3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με  απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται. H θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του.

4. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3, εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, μπορεί να μεταβάλλεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της. Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διενεργείται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:14 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται μόνον ο αριθμός των μελών της επιτροπής χωρίς να αναφέρονται ούτε οι φορείς που εκπροσωπούνται με κίνδυνο να αφήνεται ελεύθερο να επιλεγούν μέλη για την σύσταση της επιτροπής από οποιοδήποτε από τους αναφερόμενους κλάδους, το οποίο μπορεί να επιφέρει μία μονοδιάστατη και πιθανώς εσφαλμένη αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων της.

  ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος