Άρθρο 2 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της  εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» μετά από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. η οποία συνίσταται με το άρθρο 13.Το Στρατηγικό Σχέδιο, εγκρίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής των ΔΕΚΟ (κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών) η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής:

Με απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, μπορεί να εξειδικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους και να  ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

3. Στην παράγραφο  4 του άρθρου 2 διαγράφεται η τελευταία φράση «Επιτροπή Επιτροπείας Ανάπτυξης» και προστίθεται η φράση «Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης».

 • 13 Ιουλίου 2011, 13:18 | ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

  Στην παράγραφο 1 στο δεύτερο εδάφιο στις ΔΕΚΟ παραλείπεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ωστόσο δεν υφίσταται σχεδιασμός βιώσιμης ανάπτυξης μόνο με την συμμετοχή των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς έτσι χάνεται η χωρική, περιβαλλοντική και βιώσιμη διάσταση του σχεδιασμού. Στην παράγραφο 3 δεν συμφωνούμε να είναι απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας όσον αφορά στις αρμοδιότητες που του αναθέτονται.. Προτείνουμε η ρύθμιση να παραμείνει ως είχε. Ήτοι να απαιτείται Κ.Υ.Α. δεδομένου ότι το κάθε έργο από τα προτεινόμενα ως προς την κατασκευή του και το χρονοδιάγραμμά του πρέπει να συσχετίζεται με το γενικότερο υφιστάμενο ή προτεινόμενο σχεδιασμό της περιοχής (δίκτυα της περιοχής κλπ) και να εντάσσεται στον υπερκείμενο σχεδιασμό. Επίσης οι πηγές χρηματοδότησης των έργων πρέπει να συνδυάζονται με θέματα δημοσίων επενδύσεων, Σ.Δ.Ι.Τ. κλπ που αφορούν το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων στην ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να περιορίζονται σε αποφάσεις Δ.Σ. που αφορούν μόνο τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

  ΟΜΆΔΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ:
  Βάρβογλη Χ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Ζαφειρίδης Ν. Φοιτητής Δ.Π.Θ Μηχ/κός Περβάλλοντος
  Κυρατζάκος Α. Φοιτητής Π.Θ Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Παυλίδης Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Τσαμτζή Δ. Φοιτήτρια Α.Π.Θ. Μηχ/κός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  Χλιβίνου Α. Φοιτήτρια Δ.Π.Θ. Μηχ/κός Περβάλλοντος

 • 4 Ιουλίου 2011, 10:55 | Στέφανος

  Η διεθνής πρακτική θέλει:
  1. Ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου ΠΡΙΝ την ίδρυση του φορέα υλοποίησης(ανεξάρτητη μελέτη)
  2. Ο φορέας να αναλάβει την υλοποίηση και (ετήσια) επικαιροποίηση του Στρατηγικού σχεδίου και να ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ αναφορές προόδου
  3. Ένας εξωτερικός φορέας (πχ το Υπουργείο), βάση των αναφορών, αποφασίζει εάν ο φορέας το υλοποιεί ως πρέπει και αν υπάρχει θέμα, το ακυρώνει ή αλλάζει τη διοίκηση.

  Όλα τα άλλα είναι ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

 • 1 Ιουλίου 2011, 13:00 | Στέφανος

  Το στρατηγικό σχέδιο για να αναπτυχθεί θέλει το ακόλουθο επιστημονικό υπόβαθρο:
  1. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (Διοίκηση, Προσωπικό, Υποδομές πληροφορικής, Μαρκετιγκ/Πωλήσεις κλπ), που θέλει ειδικευμένους επιστήμονες (Διοίκηση Επιχειρήσεων, HR, ΙΤ, Marketίστες κλπ) για τον κάθε τομέα.
  2. Ανάλυσης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Οικονομία, Νόμοι, Τεχνολογία, Κοινωνία, Περιβάλλον κλπ), που θέλει επίσης ειδικευμένους επιστήμονες (πχ Οικονομολόγους, Δικηγόρους, Κοινωνιολόγους, Περιβαλλοντολόγους) για τον κάθε τομέα.
  3. SWOT ανάλυση και σύνθεση στρατηγικών παραγόντων, που θέλει κατ ελάχιστον μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Αυτά τα λέω όντως Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πάνω από δέκα χρόνια εμπειρία στο Consulting και έχοντας υλοποιήσει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Στρατηγικό Σχέδιο.

  Επίσης, το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι όπως ορίζεται (βλ Άρθρο 7) είναι ένας γενικής φύσης ΔΣ που δεν έχει τις γνώσεις και υπόβαθρο για να εργαστεί σε ένα τέτοιο έργο, καθώς οι επιχειρηματίες δεν έχουν το υπόβαθρο, οι ερευνητές είναι στο εργαστήριο/θεωρία, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν καταλαβαίνει καν τις έννοιες, και οι επιστήμονες δεν έχουν διοικητικό-οικονομικό υπόβαθρο:

  «…Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό − τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού…»

  Δυστυχώς, ο σχεδιασμός της ΖΚΘ αντικατοπτρίζει την ποιότητα της γενικότερης Δημόσιας Διοίκησης.

 • 1 Ιουλίου 2011, 12:44 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  χωρις την σημετοχη των επιχειρηματικων κυκλων ?
  χωρις την αμφιπλευρη επικοινωνια ερευνας κ παραγωγης ?

 • Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης θα καθορίζεται μετά από παρατήρηση μελέτη και έρευνα των επιτυχημένων σχεδίων ανάπτυξης άλλων παρόμοιων Ζωνών Καινοτομίας σε αναπτυγμένες χώρες.