Άρθρο 9 – Έναρξη ισχύος

1. Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παρ. 2 και 3.
2. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013.
3. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.
4. Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.

  • 25 Νοεμβρίου 2012, 14:44 | Δ. Τουλιάτος
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι παρλαγραφοι 2 και 3 είναι ταυτόσημες εκτός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος – Ποιά από τις δύο ισχύει ?