Άρθρο 4 – Υποστήριξη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

1. Η υποστήριξη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τη μορφή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και, μεταξύ άλλων, του παρόντος νόμου, των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α’263), του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) και του κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένου δευτερεύοντος θεσμικού πλαισίου, ανατίθεται στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
2. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως τα εξής:
2.1. Η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες.
2.2. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
2.3. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
2.4. Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2.5. Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 09:06 | Αναστασία Ζαχαροπούλου και Απόστολος Φραντζέσκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 4 προβλέπεται στην παράγραφο 1 ότι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και στην παράγραφο 2 παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες που προστίθενται στο Τμήμα αυτό.
  Διαφωνούμε με την επιλογή αυτή, διότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν αποτελεί ένα εργαλείο πληροφορικής με απαιτήσεις απλής τεχνικής υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.
  Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με θεσμικό και πολυδιάστατο ρόλο, μέσω του οποίου θα διενεργούνται ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και θα εκτελούνται ηλεκτρονικά οι Δημόσιες Συμβάσεις σε όλο το εύρος, το πλήθος και τις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου τομέα.
  Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα συντονιστούν και θα διενεργηθούν οι προμήθειες (αγαθά, παροχή υπηρεσιών και δημόσια έργα) για περισσότερους από 3000 φορείς του Δημοσίου.
  Η υποστήριξη και η μέριμνα της λειτουργίας και της βέλτιστης εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι μία πολύπλευρη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό τόσο σε θέματα πληροφορικής όσο και σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, διαχείρισης και συντονισμού αιτημάτων προμηθειών δημοσίων φορέων, αλλά και σύνταξης και ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών.
  Για παράδειγμα, ακόμα και η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό τεχνικό θέμα Πληροφορικής, επιφέρει και την ευθύνη της σωστής κατανομής των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σωστό επίπεδο και μέχρι το προβλεπόμενο σημείο, ανάλογα με το θεσμικό ρόλο του χρήστη στην πολύπλευρη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων, την οποία πρέπει να γνωρίζει καλά κάποιος για να κρίνει σωστά.
  Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε διαδικασία που εκτελείται μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απλουστευμένη ή μη, δεν παύει να φέρει τη σημασία της και τη νομική της διάσταση (αστική και ποινική) μέσα στα πλαίσια του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων.
  Επομένως η ευθύνη της λειτουργίας και της υποστήριξης αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθεί σε οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία επί του πολύπλοκου έργου του προγραμματισμού και της διενέργειας των Κρατικών Προμηθειών.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2, θα υποστηριχτούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο μέσα στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από Διεύθυνση ή Τμήμα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του προσωπικού της με ταυτόχρονη στελέχωση της με προσωπικό με γνώσεις Πληροφορικής.

  Απόστολος Φραντζέσκος, Συντονιστής της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  Αναστασία Ζαχαροπούλου, Μέλος της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 16:21 | Αναστασία Ζαχαροπούλου και Απόστολος Φραντζέσκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακαλούμε αγνοήστε το προηγούμενο σχόλιο.
  Ορθή επανάληψη του σχολίου ως εξής:

  Στο άρθρο 4 προβλέπεται στην παράγραφο 1 ότι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και στην παράγραφο 2 παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες που προστίθενται στο Τμήμα αυτό.
  Διαφωνούμε με την επιλογή αυτή, διότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν αποτελεί ένα εργαλείο πληροφορικής με απαιτήσεις απλής τεχνικής υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.
  Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με θεσμικό και πολυδιάστατο ρόλο, μέσω του οποίου θα διενεργούνται ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και θα εκτελούνται ηλεκτρονικά οι Δημόσιες Συμβάσεις σε όλο το εύρος, το πλήθος και τις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου τομέα.
  Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα συντονιστούν και θα διενεργηθούν οι προμήθειες (αγαθά, παροχή υπηρεσιών και δημόσια έργα) για περισσότερους από 3000 φορείς του Δημοσίου.
  Η υποστήριξη και η μέριμνα της λειτουργίας και της βέλτιστης εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι μία πολύπλευρη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό τόσο σε θέματα πληροφορικής όσο και σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, διαχείρισης και συντονισμού αιτημάτων προμηθειών δημοσίων φορέων, αλλά και σύνταξης και ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών.
  Για παράδειγμα, ακόμα και η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό τεχνικό θέμα Πληροφορικής, επιφέρει και την ευθύνη της σωστής κατανομής των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σωστό επίπεδο και μέχρι το προβλεπόμενο σημείο, ανάλογα με το θεσμικό ρόλο του χρήστη στην πολύπλευρη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων, την οποία πρέπει να γνωρίζει καλά κάποιος για να κρίνει σωστά.
  Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε διαδικασία που εκτελείται μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απλουστευμένη ή μη, δεν παύει να φέρει τη σημασία της και τη νομική της διάσταση (αστική και ποινική) μέσα στα πλαίσια του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων.
  Επομένως η ευθύνη της λειτουργίας και της υποστήριξης αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθεί σε οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία επί του πολύπλοκου έργου του προγραμματισμού και της διενέργειας των Κρατικών Προμηθειών.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2, θα υποστηριχτούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο μέσα στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από Διεύθυνση ή Τμήμα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του προσωπικού της με ταυτόχρονη στελέχωση της με προσωπικό με γνώσεις Πληροφορικής.

  Απόστολος Φραντζέσκος, Συντονιστής της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  Αναστασία Ζαχαροπούλου, Μέλος της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 16:23 | Αναστασία Ζαχαροπούλου και Απόστολος Φραντζέσκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 4 προβλέπεται στην παράγραφο 1 ότι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και στην παράγραφο 2 παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες που προστίθενται στο Τμήμα αυτό.
  Διαφωνούμε με την επιλογή αυτή, διότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν αποτελεί ένα εργαλείο πληροφορικής με απαιτήσεις απλής τεχνικής υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.
  Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με θεσμικό και πολυδιάστατο ρόλο, μέσω του οποίου θα διενεργούνται ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και θα εκτελούνται ηλεκτρονικά οι Δημόσιες Συμβάσεις σε όλο το εύρος, το πλήθος και τις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου τομέα.
  Μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα συντονιστούν και θα διενεργηθούν οι προμήθειες (αγαθά, παροχή υπηρεσιών και δημόσια έργα) για περισσότερους από 3000 φορείς του Δημοσίου.
  Η υποστήριξη και η μέριμνα της λειτουργίας και της βέλτιστης εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι μία πολύπλευρη διαδικασία, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό τόσο σε θέματα πληροφορικής όσο και σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, διαχείρισης και συντονισμού αιτημάτων προμηθειών δημοσίων φορέων, αλλά και σύνταξης και ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών.
  Για παράδειγμα, ακόμα και η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό τεχνικό θέμα Πληροφορικής, επιφέρει και την ευθύνη της σωστής κατανομής των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σωστό επίπεδο και μέχρι το προβλεπόμενο σημείο, ανάλογα με το θεσμικό ρόλο του χρήστη στην πολύπλευρη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων, την οποία πρέπει να γνωρίζει καλά κάποιος για να κρίνει σωστά.
  Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε διαδικασία που εκτελείται μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απλουστευμένη ή μη, δεν παύει να φέρει τη σημασία της και τη νομική της διάσταση (αστική και ποινική) μέσα στα πλαίσια του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων.
  Επομένως η ευθύνη της λειτουργίας και της υποστήριξης αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθεί σε οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία επί του πολύπλοκου έργου του προγραμματισμού και της διενέργειας των Κρατικών Προμηθειών.
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2, θα υποστηριχτούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο μέσα στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από Διεύθυνση και όχι από Τμήμα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του προσωπικού της με ταυτόχρονη στελέχωση της με προσωπικό με γνώσεις Πληροφορικής.

  Απόστολος Φραντζέσκος, Συντονιστής της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  Αναστασία Ζαχαροπούλου, Μέλος της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 14:45 | Δ. Τουλιάτος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ. 1: αρμοδιότητα του ΚΗΜΔΣ «στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

  Με το άρθρο 10, παρ.1 του ΠΔ 123 – 5/11/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)», ορίζεται ότι:
  «1. Η Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.»
  Η εν λόγω Δ/νση έχει ήδη αναπτύξει σχετική πιλοτική διαδικτυακή εφαρμογή (ΑΓΟΡΑ – http://staging.agora.gov.gr).

  Τελικά ποιά θα είναι η αρμόδια για το ΚΗΜΔΣ υπηρεσία ?