Άρθρο 8 – Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προ¬γράμματος Προμηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.

2. Στο άρθρο 23 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.», προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Τα Έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και στο παρόν άρθρο και αφορούν στο σύνολο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση δημοσίων έργων διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινοποιούνται σε αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων εγγράφων και φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τους όρους σχετικής διακήρυξης. Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Από την 1η Ιουλίου 2013 τα ως άνω έγγραφα πρέπει να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η χρήση ιδιόχειρης υπογραφής.»

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 17:53 | Αναστασία Ζαχαροπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό τα έγγραφα που κατατίθενται στο σύστημα αλλά και αυτά που διακινούνται από αυτό(υποβληθείσες προσφορές, διοικητικές πράξεις, ενστάσεις κλπ)να φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, καθώς και αξιόπιστη χρονοσήμανση, λόγω της συνεχούς εξέλιξης του ιών και των hackers και της πιθανότητας ατελούς ασφάλειας του συστήματος.

  Αναστασία Ζαχαροπούλου, Μέλος της Ομάδας Έργου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 17:06 | GAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΩΣ ΤΩΡΑ Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ON LINE ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 17:43 | GAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την προϋπόθεση τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων εγγράφων και φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τους όρους σχετικής διακήρυξης.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,Η ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 • 25 Νοεμβρίου 2012, 14:38 | Δ. Τουλιάτος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ. 1: στην παραπομπή που γίνεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 δεν ορίζεται κάποια ημερομηνία. Μήπως η παραπομπή πρέπει να γίνεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 ?