Άρθρο 5 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και τηρείται από αυτό.
2. Οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ψηφιακής υπογραφής, κατά τους όρους του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α’ 125), με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος.
3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και κάθε νομική οντότητα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οφείλουν να κάνουν χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους όρους του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α’ 125), με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 01:01 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι προϊστάμενος Τεχνικής υπηρεσίας και υπεύθυνος μηχανογράφησης σε Δήμο και ακόμη δεν έχω χρησιμοποιήσει ψηφιακή υπογραφή (ούτε προφανώς έχω δεχθεί έγγραφο από Υπουργείο ή άλλο φορέα με ψηφιακή υπογραφή). Δεν ξέρω καν εάν παραμένουν στην αποθήκη μας οι συσκευές ανάγνωσης καρτών που είχε στείλει το ΥΠΕΣ το 2005. Θεωρώ ότι η ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να ισχύσει άμεσα σε μία σειρά υπαλλήλων οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα και να εφαρμοστεί σε όλες τις διαδικασίες (πχ και στο Διαύγεια).

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 22:41 | Σωτήρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή οι περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς του Δημοσίου δεν χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπογραφές στην καθημερινή τους ενασχόληση με τον πολίτη ή με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ο νόμος επί της ουσίας έχει παραμείνει ανενεργός.
  Δηλαδή θα κληθούν στελέχη της δημοσίας διοικήσης να υλοποιήσουν κάτι το οποίο ισχύει από το 2001 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δραστηριοποίηση και πίεση για το θέμα αυτό προς τους εμπλεκόμενους φορείς για την πιστή και αδιάλειπτη εφαρμογή του για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα με επιτυχία.
  Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής είναι το α και το ω στην πορεία προς την επιτυχία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αφού θα απαλλάξει από την πλεονάζουσα γραφειοκρατεία και θα απλοποιήσει το σύνολο των διαδικασιών.