Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής

1. Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64), υποχρε¬ού¬νται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Η υποχρέωση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για τους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του ορίου που κάθε φορά τίθεται για τον πρόχειρο διαγωνισμό.

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 10:57 | Αλκιβιάδης Τρίγκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενικό Σχόλιο:
  1. Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως αναφέρετε στο άρθρο 1 είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο καλύπτει όλη τη διαδικασία προμηθειών προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και από ιδιώτες ειδικά στο στάδιο της διαπραγμάτευσης αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.
  Οι βασικοί λόγοι είναι η ανάπτυξη και διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και η παροχή βέλτιστων πρακτικών και υπηρεσιών προς τον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παρέχεται από ιδιωτικές εταιρείες πάνω από δέκα χρόνια έχοντας συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία από την οποία μπορεί να ωφεληθεί ο δημόσιος τομέας.
  Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι σε θέση να προσφέρουν συνεχώς αξιόπιστες υποδομές να αναπτύσσουν και να προσαρμόζουν τις εφαρμογές τους στις συνθήκες τις αγοράς πολύ πιο γρήγορα άρα να προσφέρουν συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, έχουν αποδείξει ότι η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών συμβάλλει στην διαφάνεια, το αδιάβλητο της διαδικασίας και σε μεγάλη εξοικονόμηση κόστους, που είναι βασικοί στόχοι και του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  Σχόλια για το άρθρο 2:
  1. Θα πρέπει να προβλεφθεί η μη αποκλειστική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από αναθέτουσες αρχές Δημοσίου Τομέα ειδικότερα έως ότου αναπτυχθεί η Οργανωτική, Λειτουργική και Τεχνολογική υποδομή του υπουργείου, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ώστε να υποστηρίξουν τόσο τους φορείς του δημοσίου όσο και τους εμπλεκόμενους προμηθευτές και ειδικότερα έως ότου υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η προβλεπόμενη από το άρθρο 7.1 Υπουργική Απόφαση.
  Δεδομένου ότι σήμερα παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες οι εν λόγω υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου (πχ. ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e.Auctions), παραγγελειοδοσίας κλπ). Ειδικότερα δε μετά τα σημαντικά οφέλη (υπολογίζονται σε πάνω από €60.000.000 μόνον από 65 διαγωνισμούς της ΕΠΥ με την εταιρία μας) που έχουν φανεί από τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (e.Auction) από φορείς του δημοσίου τα τελευταία δύο (2) χρόνια.

  Επίσης στο άρθρο 7.1 θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση θα περιέχει όχι ενδεικτικά αλλά τουλάχιστον τις ακολούθως στο ίδιο άρθρο αναφερόμενες υπό (α) έως (στ) πληροφορίες. Η ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του νόμου δεν θα καταστεί δυνατή χωρίς αυτό, παρά τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 8.

  2. Θα πρέπει η υποχρέωση της χρήσης του συστήματος να ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς που εκτελούν οι δημόσιοι φορείς και όχι για τους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του ορίου που κάθε φορά τίθεται για τον πρόχειρο διαγωνισμό.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 01:42 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ότι είναι σωστό το χρηματικό όριο που τίθεται (κατώφλι) για την εφαρμογή του συστήματος. Ας τρέξει αρχικά με μικρότερο αριθμό διαγωνισμών και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όταν θα έχουν λυθεί οι δυσλειτουργίες που θα παρουσιαστούν μπορεί να κατέβει ή και να εξαλειφθεί το κατώφλι αυτό (το οποίο για όσους δεν ξέρουν αφορά μικρές αλλά κυρίως επείγουσες διαδικασίες).

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 13:27 | Θανάσης Πετμεζάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Σχόλιο ως προς το υψος προυπολογισμού που θα ενταχθούν στο συστημα.
  Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου Τομέα, εχουν διαφορετικές ανάγκες και υψη προυπολογισμών. Αν τεθεί το οριο του πρόχειρου, ειναι βέβαιο οτι με μαθηματική ακρίβεια θα γίνονται κατατμήσεις προϋπολογισμών και θα αυξηθούν οι πρόχειροι διαγωνισμοί. Επίσης θα εξαιρεθούν η πλειονότητα των διαγωνισμών των μικρών ΟΤΑ αλλά και των Νοσοκομείων, δηλ εκεί οπου υπάρχει κατασπατάληση και κατακερματισμός.
  2. Σχόλιο ως προς την χρήση εφαρμογών
  Πουθενά δεν ειναι εμφανές οτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα οι διαφορετικές εφαρμογές και συστήματα. Για παραδειγμα, μία αγορά αξονικού τομογράφου δεν απαιτεί το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών, και τιμολογίων, αλλά μόνο τα στάδια πρίν την συναψη σύμβασης (ηλεκτρονική κοινοποίηση, ανάθεση και δημοπρασία).
  3. Σχόλιο ως προς το αποκλειστικά και υποχρεωτικά
  Αναφέρεται οτι οι Δημόσιες Αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ κλπ. Δηλαδή, οι υφιστάμενοι πάροχοι που έδώ και χρόνια παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών προς φορείς του Δημοσίου (βλέπε πλειστηριασμούς στην Υγεία και οφέλη) αποκλείονται της περαιτέρω δραστηριοποίησης τους στο δημόσιο τομέα ?
  Οι εταιρίες που σήμερα παρέχουν ηλεκτρονική τιμολόγιση, δεν θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, αν ενας των συμβαλλομένων ειναι το Δημόσιο και ο αλλος η εταιρία που θέλει να αποστείλλει τα τιμολόγια της ηλεκτρονικά ?
  Θεωρώ οτι ο ορος «υποχρεωτικά» και «αποκλειστικά» πρέπει να απαλοιφεί και να επιτρέψει το δημόσιο να λειτουργήσει η αγορά και ο υγιής ανταγωνισμος.
  4. Σχόλιο για την εφαρμογή του
  Αν κάτι πρέπει να ειναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να εκδοθεί οδηγός εφαρμογής για τις κατηγορίες προμηθειών που υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω του συστήματος και των αντιστοίχων εφαρμογών του, καθώς και τις συνέπειες που θα εχουν οι διοικητές των οργανισμών , αν δεν το εφαρμόσουν.
  5. Σχόλιο για ο χρονοδιάγραμμα
  Σε οτι αφορά το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτές ολες οι καθυστερήσεις που φθάνουν για εναρξη της χρήσης εως και το τέλος του 2015 ?
  Οσο δεν λειτουργεί, το Δημόσιο δεν εχει οφελος και μείωση κόστους.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 09:22 | Γιωργος Ζωγόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θα προτεινα , οταν αναφερσθε σε νόμους, παραγραφους νόμων ή γενικα όταν γινεται καποια παραπομπη αυτη να παρατιθεται σαν υπερσυνδεση με το σχετικο κειμενο. Ειναι χρονοβορο να ανατρεχεις σε τοσα σχετικα για να καταλαβεις το κάθε κείμενο προς θεωρηση.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:35 | Βαγγέλης Γυφτοδήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να επεκταθεί η εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, ώστε να παταχθεί το νοσηρό φαινόμενο των απ ευθείας αναθέσεων.
  Να μην υπάρχει κανένα παραθυράκι.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:46 | Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν ο στόχος του νομικού πλαισίου είναι η διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να έχει εφαρμογή σε όλους τους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
  Οι εξαιρέσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (πρόχειροι διαγωνισμοί και κάτω) αφήνουν το περιθώριο για κακοδιαχείριση στις υπηρεσίες και έλλειψη σχεδιασμού. Η δικαιολογία δε, περί ευελιξίας του νομικού πλαισίου δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να τεθούν οι ως άνω εξαιρέσεις, αφού θα αποτελέσει παράθυρο διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Στόχος είναι η ακαιρεότητα, η διαφάνεια και ο έλεγχος σε όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
  Παράλληλα, εκτιμώ ότι εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει τις υπηρεσίες σε καλύτερο σχεδιασμό των δαπανών τους, αφού χρόνο με τον χρόνο από το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση ΕΣΗΔΗΣ, θα διατίθενται στατιστικά των δαπάνων των Υπηρεσιών και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γίνει καλύτερη πρόβλεψη, για την εκπόνηση διαγωνισμών μεγάλου προϋπολογισμού (και όχι το φαινόμενο του κατακερματισμού) και την τελική επίτευξη καλύτερων τιμών και οικονομικών κλίμακας.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:35 | Σωτήρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν πρόκειται να υπάρξει εξαίρεση για τους πρόχειρους διαγωνισμούς από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να υπάρχει καταστρατήγηση των διαδικασιών που αυτό υιοθετεί και να αναιρεθεί ο σκοπός δημιουργίας του. Δεν πρέπει δηλαδή η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού να γίνει ο κανόνας για την αποφυγή χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθόσον θα καταλήξουμε να έχουμε επί το πλείστον μόνο πρόχειρους διαγωνισμούς . Προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων θα ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι φορείς-οργανισμοί-αυτόνομες μονάδες που θα διενεργούν πρόχειρους διαγωνισμούς να ενημερώνουν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συμπληρώνοντας κάποια πεδία (π.χ. CPV, KAE,ΑΔΑ δημοσίευσης στο Διαύγεια) για να ελέγχεται το φαινόμενο κατάτμησης δαπανών. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να διενεργούν ανεξέλεγκτους πρόχειρους διαγωνισμούς αλλά λόγω της δυνατότητας του ελέγχου τους θα υποχρεωθούν να κάνουν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ για επιτευχθούν τελικά οικονομίες κλίμακας.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 20:42 | ΜΙΧΑΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει όλες οι συμβάσεις ανεξαρτήτος τρόπου εκτέλεσης (πρόχειρος διαγωνισμός, ανάθεση, τακτικός διαγωνισμός) να καταχωρούνται στην βάση δεδομένων της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του ανεκτέλεστου κάθε εργοληπτικής εταιρείας. Επίσης οι βεβαιώσεις εμπρόθεσμου και ανεκτέλεστου θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταχωρούνται απευθείας στην βάση δεδομένων από τον επιβλέπων μηχανικό με ψηφιακή υπογραφή δική του και του προϊσταμένου του, να δίνεται ένα μοναδικός αριθμός (όπως ο ΑΔΑ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ) για κάθε βεβαίωση και να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 19:16 | ELENI
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με την 2 παράγραφο έχει εφαρμογή μόνο σε τακτικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, γιατί να μην εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης – απευθείας ανάθεσης και στους πρόχειρους διαγωνισμούς?

  Θα εξαιρεθούν τα πρότυπα διακηρύξεων Διαχειριστών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως π.χ. της Ψηφιακής Σύγκλισης ή του Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση?

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 17:29 | GAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Χ,Ψ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΛΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ.ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.