Άρθρο 6 – Μητρώο Εγγεγραμμένων Οικονομικών Φορέων

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και εργοληπτών με τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Με Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, διαγραφής στο Μητρώο, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα αποκλείονται από την εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο και από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για πέντε (5) έτη εφόσον:
α) Έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά την έννοια των άρθρων 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116),
β) Έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄166).
γ) Έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση επιβολής διοικητικών ποινών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄93) ή παρόμοια απόφαση από την αντίστοιχη Αρχή άλλης χώρας.
3. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 2 καταδικασθούν αμετάκλητα για τις περιπτώσεις β και γ της παρ 2 του παρόντος άρθρου, αποκλείονται οριστικά από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

 • 1 Δεκεμβρίου 2012, 01:51 | Χρήστος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν πιστεύω ότι η ΓΓΕ μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος (της κατάρτισης αλλά κυρίως της μόνιμης επικαιροποίησης του Μητρώου). Εάν δεν είστε σίγουροι ότι μπορεί να τα καταφέρει καλό θα ήταν να διαγράψετε το άρθρο 6 ώστε να μην το καταστήσετε την αιτία για τη μη εγαρμογή του Νόμου.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:49 | Π. Σόμαλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πώς θα γίνεται η πρόσβαση των συνδιαγωνιζομένων στο μητρώο; Πώς θα γνωρίζω εάν ένας άλλος υποψήφιος ανάδοχος είναι «πιστοποιημένος»; Η Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, διαγραφής στο Μητρώο, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον…

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 22:04 | Σωτήρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν γίνεται καθόλου αναφορά για τους υποψήφιους Ανάδοχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/07 και του αποκλεισμού τους από το δικαίωμα συμμετοχής σε Διαγωνισμό.
  Καθόσον οι διαγωνισμοί που θα διενεργούνται με την λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι άνω των 20.000€ (ύψος προχείρου διαγωνισμού) θα πρέπει εξεταστεί αν θα πρέπει να τεθούν τα όρια ανάλογα με το Π/Υ της δαπάνης.
  Επειδή όμως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου πρέπει να αφορά υποψήφιους αναδόχους που είναι καθόλα τυπικοί στις υποχρεώσεις και προπάντων νόμιμοι έναντι της χώρας εγκατάστασης, η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο θα πρέπει να είναι αυστηρή είτε πρόκειται για συμμετοχή στο διαγωνισμό για 1€ παραπάνω από τον πρόχειρο, είτε για πολύ μεγαλύτερα ποσά. Συνεπώς πρέπει να προστεθούν εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 43.1 του ΠΔ 60/07 και τυχόν άλλοι περισρισμοί που επιτυγχάνουν τον σκοπό της εγγραφής προμηθευτών που έχουν τηρήσει κατά το παρελθόν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 22:19 | Βαγγέλης Γυφτοδήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  επίσης για το μητρώο που αναφέρετε, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ήδη υπάρχει το ΜΕΕΠ. Δεν μπορεί να υπάρχει ΚΑΙ δεύτερο μητρώο, και να μιλάμε για απλούστευση διαδικασιών.
  Προτείνω η εγγραφή στο ΜΕΕΠ, καιμ παρακολούθηση από αυτό της πορείας της κάθε επιχείρησης, να αποτελεί και την είσοδο της στο μητρώο του άρθρου αυτού.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 21:31 | Βαγγέλης Γυφτοδήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορεί να αποκλείεται κάποιος για πέντε έτη, χωρίς να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση έκπτωσης από μία δημόσια υπηρεσία, στον τομέα των έργων όπου υπάρχει η σχετικότητα και η υποκειμενικότητα σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι δυνατόν ο εργολήπτης να είναι έρμαιο των διαθέσεων του κάθε εκβιαστή δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να ψάχνει αφορμή έκπτωσης επειδή δεν χρηματίστηκε.
  Επί του προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν 3669/2008 μέχρι την αντικατάσταση του.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 17:59 | GAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 17:43 | Τάσος Κασμίρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6, θα πρέπει ενδεχομένως να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι διατάξεις του άρθρου 34 του πδ118/07 που επιφέρουν τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από το προς σχεδιασμό ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών και αυτό επειδή η έκπτωση ενός προμηθευτή από μία δημόσια σύμβαση, δεν επιφέρει (στις περισσότερες περιπτώσεις) τον αποκλεισμό του από τις προμήθειες του δημοσίου. Συγκεκριμένα, η μόνη διάταξη που οδηγεί στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από μελλοντικές προμήθειες, είναι αυτή του εδαφίου γ παραγράφου 5 του άρθρου 34, η οποία εκτιμώ ότι θα πρέπει αντιστοίχως να μνημονεύεται στο συγκεκριμένο άρθρο και όχι το άρθρο 34 στο σύνολό του.

  Με εκτίμηση